POCETNA STRANA

Seminarski i Diplomski Rad
 
SEMINARSKI RAD IZ ELEKTRONSKOG POSLOVANJA
 
 

BAYER

 

Bayer je nemacka hemijska i farmaceutska kompanija, osnovana 1863 god. sa središtem u Leverkusen-u (Nemacka). Istraživacki orijentisano, rastuce usmereno preduzece, gde su glavna polja interesovanja vezana za zdravstvo,dijetetiku i materijale visoke tehnologije.
Bayer u širom sveta posluje u više od 350 kompanija.

Struktura zaposlenim prema regionima:

Struktura zaposlenim prema regionima

 

ISTORIJA

Bayer AG su osnovali Friedrich Bayer i njegov partner Johann Friedrich Weskott. Njihov prvi bitniji proizvod Aspirin, lek protiv glavobolje i povišene temperature koji je i danas najpoznatiji Bayer-ov proizvod u svetu,je 1899. godine registrovan širom sveta kao Bayer-ova trgovacka marka acetilsalicitne kiseline, ali je taj status za vreme Prvog svetskog rata izgubio u SAD i nekim drugim zemljama.Kako god u Kanadi, Nemackoji Švajcarskoj i dalje je registrovan kao trgovacka marka Bayer-a.

O KOMPANIJI

 

U cilju da razdvoje operativni i strateški menadžment Bayer AG je reorganizovana u holding kompaniju u decembru 2003. Kompanija je podeljena na podgrupne i servisne kompanije koje su pod vodstvom menadžmenta holding kompanije Bayer AG.

Poslovne operacije su pod odgovornošcu sledecih podgrupa:

 • Bayer HealthCare AG ciji su poslovi: istraživanje,razvoj,proizvodnja i promet inovativnih proizvoda za prevenciju bolesti,dijagnostiku i lecenje.
 • Bayer CropScience AG je postao vodeci lider svetskih razmera zahvaljujuci širokoj paleti proizvoda, inovativnom pristupu, kompetentnoj usluzi i podršci koju pružaju svim njihovim klijentima. Oblasti u kojima deluju su: zastita bilja, biotehnologija i komunalna higijena.
 • Bayer MaterialScience AG je cuveni snabdevac visokoperformansnim materijalima i sistemima inovativnih rešenja u širokom spektru proizvoda za svakodnevni život.

Centralne servisne funkcije su podeljene u tri servisne kompanije:

 • Bayer Business Services GmbH je strucni centar Bayer Group-e za usluge bazirane na IT.
 • Bayer Technology Services GmbH tehnološki kostur Bayer Group-e,ukljucen u razvojni projekat i bioinženjering,planiranje i optimizaciju.
 • Bayer Industry Services GmbH & Co. OHG je operator Nemacke najvece mrece hemijskih stovarišta,sa sedištem u Leverkusen u, Dormagen-u i Krefeld-Uerdingen-u.

 

 

UPRAVA KORPORACIJE

 

Cini je dvostruku sistem uprave sa sledecim upravljackim telima:

Upravljacki menadžment

Upravljacki menadžment sastavljen od cetiri clana: Klaus Kühn (Finansije), Dr. Wolfgang Plischke (Inovacije,Tehnologija i Okruženje), Dr. Richard Pott (Strategija i Ljudski Resursi) i Werner Wenning (Predsedavajuci).

Kao izvršni organ Bayer Group-e,Bayer AG Upravljackog menadžmenta je angažovana da služi interesima citavog preduzeca kao i dostizanju stalnog povecanja vrednosti korporacije.
Predsedavajuci Upravljackog menadžmenta Werner Wenning upravlja nacelima korporacione politike.

Najvažniji zadaci Upravljackog menadžmenta su definisanje korporativne strategije,odredivanje budžeta i razmeštaj korporativnih resursa.Oni objavljuju kvartalne izveštaje i godišnje finansijske izveštaje za Bayer Group-u i održavaju kljucne sastanke uprave.Upravljacki menadžment se takode brine da Kontrolni odbor prima regularne,blagovremene i detaljne informacije o svim stvarima koje se ticu Bayer AG-ovih planiranja,poslovnog razvoja i menadžmentskog rizika.

Clanovi Upravljackog manadžmenta su imenovani na rok od najviše pet godina,posle cega se vrši reizbor clanova.

Kontrolni odbor

Kontrolni odbor cini dvadeset clanova sa predsedavajucim Dr. Manfred Schneider-om.
Uloga dvadeset clanova Kontrolne uprave je nadgledanje rada Upravljackog menadžmenta i pružanje saveta.Pola clanova Kontrolne uprave biraju akcionari,a pola zaposleni u kompaniji.Kontrolna uprava je direktno ukljucena u donošenje odluka u vezi sa stvarima od fundamentalnog znacaja za kompaniju i savetuje se sa Upravljackim menadžmentom o strateskim poravnanjima kompanije.Takode održavaju redovne diskusije sa Upravljackim menadžmentom o poslovnoj strategiji kompanije kao i izvršavanju istih.

Predsedavajuci Kontrolnog odbora upravlja njihovim poslovima i predsedava sastancima.Preko redovnih diskusija sa Upravljackim menadžmentom ,Kontrolni odbor je konstantno informisan o poslovnoj politici,korporativnom planiranju i strategiji.Godišnji budžet i konsolidovana finansijska izjava Bayer AG i Bayer Group-e se dostavljaju Kontrolnom odboru na odobrenje,koje revizor mora uvrstiti u procenu.Detalji su pruženi u izveštaju Kontrolnog odbora u okviru godišnjeg izveštaja.

Po Bayer AG-ovim tackama ujedinjavanja,u nadoknada Kontrolnog odbora ulazi takode i nadoknada za clanstvo ili predsedavaštvo komitetom Kontrolnog odbora,u ravni sa propisima Nemacke Korporativne uprave.

 

PROIZVODI

 

Bayer Group-a prodaje oko 5,000 proizvoda,koje proizvode tri razlicite podgrupe.

Podgrupe

Da bi ostali fokusirani kako na inovacije tako i na razvoj,oni su svoju proizvodnju razvrstalu u tri podgrupe:zdravstvo,dijetetika i materijali visoke tehnologije.One posluju odvojeno i potpuno posveceni svojim tržištima.Podržavaju ih kompetentne servisne kompanije.

Sa njihovim karakteristicnim poznavanjem ljudi,životinja,biljaka i materijala,fokusirani su na
buducnost u podrucju zdravstva,dijetetike i materijala visoke tehnologije.Primenjujuci svoje veštine u ova tri podrucja oni teže ka

• prevenciji,dijagnostici,olakšavanju i lecenju bolesti,


• doprinošenju garanciji dovoljnog snabdevanja globalne populacije visokokvalitetnom hranom i

• pomoci ljudima da vode ispunjeniji,aktivniji život kroz doprinos stvoren njihovim proizvodima na polju komunikacija,mobilnosti,sporta i domacinstva.

 

ZDRAVSTVO

Bayer HealthCare


Od širom sveta poznate po proizvodnji lekova,preko visoko tehnoloških dostignuca,do inovativne tehnologije u veterinarskoj medicini- Bayer HealthCare je postala zdravstvena kompanija sa medunarodnom reputacijom.
Ona pokriva sledeca polja: zdravlje životinja,geneticku medicinu,proizvodnju preventivnih proizvoda,dijagnostickih proizvoda i tradicionalnih lekova.Bayer HealthCare je ugradena u temelje tradicije duge više od sto godina koja se odnosi na medicinske inovacije i socijalne odgovornosti na cemu se i temelji njen uspeh.
Bayer HealthCare je zakonski nezavisna kompanija koja obuhvata pet ogranaka:zdravlje životinja,briga o potrošacima,briga o dijabeticarima,dijagnostika i farmaceutska proizvodnja.Preko 33,800 ljudi širom sveta u ukljucenih u proizvodnju citavog spektra proizvoda dostipnih u zdravstvenoj industriji,kao i u konstantnom unapredivanju performansi kompanije.

 

DIJETETIKA


Bayer CropScience sa godišnjom prodajom od oko 6 milijardi eura je jedna od vodecih svetskih kompanija u oblasti zaštite bilja, biotehnologije i komunalne higijene.
Kompanija je strukturno podeljena u šest poslovnih jedinica: cetiri regionalnih jedinica za zaštitu bilja i dve jedinice za biotehnologiju i komunalnu higijenu-nudeci neuobicajno širok spektar proizvoda i rasprostranjen pomocni servis za modernu poljoprivredu kao i ne agrarnu primenu.Sedište se nalazi u Monheim-u,u Nemackoj, Bayer CropScience ima globalnu radnu snagu od oko 18,800 radnika i svoja predstevništva u 120 zemalja.
Ove poslovne jedinice se susrecu sa potrebom za razlicitim tržištima:

 • Zaštita bilja
  Razvija i prodaje visokopouzdane i inovativne fungicide,herbicide ,insekticide kao i proizvode za tretirenje semena.
 • Komunalna higijena
  Nudi rešenja za efikasnu kontrolu štetocina i korova,kao i za poboljšanje kvaliteta života amaterskih korisnika.
 • Biotehnologija
  Njihovi usevi i nacini gajenja nude brojna rešenja u poljoprivredi,dijetetici i u razvoju biomaterijala.

MATERIJALI VISOKE TEHNOLOGIJE


Bayer MaterialScience AG je nezavisna ,globalno orijentisana kompanija u sklopu Bayer Group-a.Ime Bayer MaterialScience stoji iza materijala koje kompanija razvija i proizvodi.Takode stoji i iza znanja i ekspertiza svojih zaposlenih širom sveta,koji u proseku svakog radnog dana registruju jedan novi patent.Poslovanje je podeljeno u pet odvojenih jedinica: Boje,lakovi i zaptivaci, Polikarbonati,Poliuretani,Termoplasticni poliuretani i Osnovne neorganske hemikalije.Njihovi proizvodi nalaze svoju primenu u :automobilnoj industriji,gradevinskoj industriji,elektronici,zdravstvu,obuci,mehanickom i biljnom inžinjerstvu,medicinskom inžinjeringu,sportu,tekstilnoj industriji i mnogim drugim.
Bayer MaterialScience zapošljva oko 18,800 radnika u više oko 40 lokacija širom sveta.U 2005. godini je zabeležena prodaja od oko 10.7 milijardi eura i proizvodnja od približno 8.7 miliona tona sirovina.
Bayer MaterialScience trenutno najvece investicije ulaže u azijskom regionu.Novi proizvodni kapaciteti za širok domen razlicitih proizvoda su u izgradnji u Caojing-u (Shanghai, China) sa investicionim volumenom od 1.8 milijardi americkih dolara.

Najprodavaniji proizvodi su:
• iz oblasti zdravstva : linija proizvoda Ascensia® , Kogenate®, Adalat®, Aspirin®
• iz oblasti dijetetike : Confidor®/ Gaucho®/Admire®/Merit®, Folicur®/Raxil®
• iz oblasti proizvodnje visokokvalitetnih materijala: Makrolon®, Baydur®, Bayflex® Footwear, Desmodur®/Desmophen®

 

 

ISTRAŽIVACKI CENTRI

 • Wuppertal (Nemacka)
  U buducnosti,istraživanja Bayer Healthcare bice koncentrisani na polju pronalaženja terapija za obolele od kancera i kardiovaskularnih bolesti,ukljucujuci i dijabetes.Aktivnosti na polju kardiovaskularnik oboljenja su usmerene na indikacije koronarnih srcanih bolesti i tromboza.
 • West Haven, Connecticut (U.S.A.)
  Farmaceutsko odeljenje u okviru Bayer-ovog istraživackog centra za kancer sa sedištem u West Haven-u,Connecticut,gde je takode i odeljenje istraživanje dijabetesa.
 • Berkeley, California (U.S.A.)
  Bayer-ov svetski istraživacki centar za biotehnologiju i svetski proizvodacki centar bioloških proizvoda.


AKCIJE BAYER-a


Akcijski kapital Bayer AGu eurima iznosi 1,956,715,315.20, koji je podeljen izmedu 764,341,920 akcionara.Od 1. Jula 1998 godine,akcije se prodaju kao akcije nejednakih vrednosti,što znaci da pojedinacne akcije više nemaju nominalnu vrednost.Tekuca vrednost akcija odreduje se prema ukupnoj vrednosti koju kompanija ima na tržištu i broju akcija u opticaju.Bayer-ove akcije su na listama svih Nemackih berzi hartija od vrednosti i vecini inostranih.


Dividende za 2005. godinu
Na godišnjem Akcionarskom saatanku Upravljackog menadžmenta i Kontrolnog odbora koji je održan 28. aprila 2006. godine,usvojen je predlog sa se isplate dividende za fiskalnu 2005. godinu u iznosu od 0.95 $ po akciji,što predstavlja isplatu od 694 miliona eura.


Isplata dividenti od 1995-2005

Isplata dividentiFINANSIJSKI PODACI

 

Finansijski podaci za 2005. fiskalnu godinu u milionima eura:E-POSLOVANJE


U svrsi postizanja svog osnovnog cilja zadovoljenja korisnika Bayer je razvijao ne samo svoje proizvode vec i svoje usluge.Tragajuci za nacinima da usluge koje pružaju svojim korisnicima podignu na viši nivo primenjivali su brojne poslovne procese,medu kojima i E-poslovanje.
E-poslovanje je u osnovi promenilo nacin Bayer-ovog poslovanja.Bayer sve više koristi prednosti novih poslovnih mogucnosti koje pruža E-poslovanje.Bayer je u nekim slucajevima osnivac,a u nekim ucesnik u osnivanju medunarodnih elektronskih tržišta.u buducnosti i dalje namerava da investira u postavljanju novih portala i elektronskih korisnickih tržišta za sve svoje poslovne segmente.
Jaku stratešku poziciju Bayer je uspostavio na globalnim portalima kao što su ChemConnect, Chemdex i Elemica.Sajtovi kao što su Global, ChemBit, Ginger, Elastomer Solutions i drugi takode doprinose E-poslovanju Bayer-a.
Bayer-ov portal BayerOnE je primer integracije sistema kontrole i planiranja poslovnih poduhvata.Ovaj poral sa lakocom istražuje i adaptira svoje usluge potrebama individualnih kupaca,i postaje globalni transakcioni portal preko kojeg se vrši promet svih Bayer-ovih proizvoda.

Nacin porucivanja


Preko navedenih portala i sajtova individualni korisnici kao i razna preduzeca,sa lakocom mogu izvrsiti svoju kupovinu.a pre kupovine se u potpunosti mogu informisati o željenim proizvodima,takode mogu kontaktirati i brojne Bayer-ove korisnicke servise o dodatnim informacijama.Proizvode koje želi da poruci kupac,stavlja u potrošacku korpu,a zatim popunjava formular u koji unosi svoje podatke.Kupcu se stavlja na raspolaganje da izabere brzinu kojom želi da mu se poruceni proizvodi isporuce,kao i odabir kompanije koja se bavi dostavom.Neke od njih su:FedEx,DHL,Deutsch Post,POBox,Military.Placanje se vrši putem kreditnih kartica (Visa,American Express,Discover,MasterCard i dr.)

Veoma pregledan sajt koji posetiocima omogucava da na vrlo lak nacin dodu do željenih informacija.Na pocetnoj strani ovog sajta se nalaze aktuelne vesti vezane za sve aktivnosti kompanije,uvid u podgrupe i servisne kompanije,razne publikacije,kalendar dogadaja od važnosti za Bayer,kao i pretraga sajta po podgrupama,Bayer-ovim prezentacijama za zemlje u kojima ima svoja predstavništa ili po temama za koje je posetilac zainteresovan.

Kostur sajta cine cetiri grupe koje u sebi sadrže veliku broj podgrupa.Ove grupe su: Bayer Group, Research & Innovation, Products i Social Responsibility.

Bayer Group (Bayer grupa) – u okviru ove grupe su predstavljeni i opisani:

 • Profil i organizacija kompanije (na uopšten nacin opisuje organizaciju kompanije,njene podgrupe,servisne kompanije,lokaciju,vrednost firme na tržištu...)
 • Bayer širom sveta (pruža podatke o ulaganju i dostugnicima kompanije po regionima u kojima posluje: Evropa,Severna Amerika,Latinska Amerika,Afrika i Srednji Istok i Azija-Pacifik)
 • Istorija (ovaj deo pruža podatke u istorijskom razvoju kompanije,govori o osnivacima,prvim vecim pronalascima)
 • Upravljacki menadžment (predstavlja clanove ovog organa,njihove zadatke,ovlašcenja...)
 • Kontrolni odbor (opis strukture,uloga i zadaci)
 • Publikacije (ovde su obuhvaceni: godišnji finansijski izveštaj,izveštaji za akcionare,razni izveštaji o opravdanosti ulaganja u odredene projekte...)
 • Kalendar (uvid u dogadaje od znacaja za kompaniju)

 

Research & Innovation ( istraživanje i razvoj) :

 • Bayer-ova istraživanja ( pokazuje glavna polja u istraživanju kompanije,kao i strukturu ulaganja kapitala u ta istraživanja)
 • Prekretnice (hronološki pregled proizvoda razvijenih u Bayer-u koji su na neki nacin predstavljali prekretnice)

 

Products (proizvodi) sadrži:

 • Podgrupe (pruža pregled svih svojih proizvoda iz tri podgrupe:zdravstva,dijetetike i materijala visoke tehnologije)
 • Proizvodi od A-Z (prikaz proizvoda po abecedi,sa svim detaljima,pokazujuci u okviru koje podgrupe su proizvedeni i u kom sektoru)Social Responsibility (Društvena odgovornost)

u okviru ove grupe opisani su nacini na koje Bayer stimuliše svoje zaposlene,stipendije koje kompanije dodeljuje istaknutim studentima,rasne donacije koje dodeljuju ljdima,koji su žrtve prirodnih katastrofa,sponzorstva za sportke klubove i kulturne dogadaje i razne internacionalne projekt.

LITERATURA


WWW.BAYER.COM
WWW.EN.WIKIPEDIA.ORG
WWW.BAYERCORPSCIENCE.CO.YU
WWW.ELEMICA.COM
WWW.MEDICHEST.COM
WWW.BAYERONE.COM
WWW.CHEMCONNECT.COM

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 

preuzmi seminarski rad u wordu » » »

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD