POCETNA STRANA

Seminarski i Diplomski Rad
 
SEMINARSKI RAD IZ HEMIJE
 

Molekulska masa polimera, izomerija, slobodnoradikalske polimerizacije

1. Molekulska masa polimera

Prilikom polimerizacije nastaje veliki broj molekula polimera sa različitom dužinom lanca, samim tim i sa različitom molekulskom težinom. Stoga kod polimera ne možemo govoriti o molekulskoj masi polimera već se uzimaju prosečne vrednosti molekulske mase polimera koje se mogu računati na različite načine. Kod polimera se uglavnom razmatra raspodela molekulske mase polimera a karakterišu se jednom od tri vrednosti.
Mn   prosečna  molekulska masa polimera po broju (ukupna težina molekula polimera podeljena sa brojem molekula polimera) Mn = 3 niMi/ni

Mw prosečna molekulska masa po težini (molekuli sa većom molekulskom masom znatno više učestvuju u težini molekula polimera te je prosečna molekulska masa po težini uvek veća od molekulske mase po broju)     Mw = 3 niMi2 /niMi

Mv prosečna molekulska masa po viskozitetu (određuje se merenjem viskoziteta rastvora polimera-veći molekuli povećavaju viskozitet rastvora). Ova vrednost je bliža prosečnoj masi po težini

Molekulska masa polimera se određuje gel propusnom hromatografijom koja se zasniva na hromatografiji na poroznom materijalu koji ima pore različitog promera. Manji molekuli polimera ulaze u te pore dok najveći molekuli prolaze bez ulaska u pore. Stoga prilikom hromatografije najpre sa kolone silaze molekuli najveće molekulske mase. Rastvarač, kojim se eluira, spira molekule polimera iz pora i na taj način ih eluira sa kolone. Kao rastvarač se koristi najčešće tetrahidrofuran.

Novija alternativa gel propusnoj hromatografiji je Maldi masena spektrometrija. Rastvor polimera se nanosi na matriks napravljen od supstance sa visokim afinitetom za adsorpciju UV zraka. Nakon toga se uzorak ozračuje laserom pri čemu se polimer jonizuje. Primenom visoke temperature i vakuuma jonizovani polimer se prenosi do masenog detektora. Detektor prenosi signal i pretvara ga u pik. Intenzitet pika zavisi od broja molekula koji imaju istu molekulsku masu. 

2. Izomerija kod polimera

Struktura i izomerija kod polimera

  •  lančani polimeri i polimeri sa račvanjem
  •  umreženi polimeri
  •  sekvenciona izomerija
  •  stereoizomerija
  •  strukturna izomerija
  •  kopolimeri

Linearni polimeri – polietilen velike gustine

Linearni polimeri – polietilen velike gustine

 

Racvasti polimeri

 

 Račvasti polimeri –
polietilen male gustine


StereoizomerijaStereoizomerija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strukturna izomerija Strukturna izomerija

 

 

 

 

 

 

3 Slobodnoradikalske polimerizacije

Lančane polimerizacije (adicione polimerizacije)

slobodnoradikalska polimerizacija
katjonska polimerizacija
anjonska polimerizacija

Kao inicijatori u slobodno radikalskim polimerizacijama koriste se
benzoil peroksid
2,2`-azo-bis-izobutironitril                benzoil peroksid
Terminacija se vrši kuplovanjem dva radikala ili disproporcionisanjem pri čemu nastaje alken. Slobodnoradikalsku polimerizaciju odlikuje račvanje na lancu kao posledica transfera radikala na lancu.

Slobodnoradikalska polimerizacija;

Slobodnoradikalska polimerizacija

inicijacija

inicijacija

propagacija
propagacija

terminacija
terminacija

 

Monomeri koji se mogu polimerizovati slobodnoradikalski:


Monomeri koji se mogu polimerizovati slobodnoradikalski
Monomeri koji se mogu polimerizovati slobodnoradikalski

 

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | HEMIJA I INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

Seminarski i Diplomski Rad

 preuzmi seminarski rad u wordu » » »

Besplatni Seminarski Radovi