POCETNA STRANA

Seminarski i Diplomski Rad
 
SEMINARSKI RAD IZ INFORMACIONIH SISTEMA
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI
- INFORMACIONI SISTEMI -
Gledaj Filmove Online  

 

Informacijski sustavi općenito
(uloga i zadaci IS-a, dijelovi i podsustavi IS-a, IS kao model poslovnog sustava)

Želimo li saznati telefonski broj poslovnog partnera, dobit ćemo ga od službe za dobivanje obavijesti. Želimo li od dobavljača saznati ima li traženu robu, istodobno možemo saznati i informaciju o cijeni, vremenu isporuke i uvjetima prodaje. U trenucima kada tražimo informaciju nismo svjesni načina njezina pribavljanja. Tek kada je ne dobijemo, postajemo svjesni da treba postojati uređen "sustav" pribavljanja informacija. (M. Varga,2004.).

1.1. Sustav i njegov cilj; Poslovni sustav


Svaki uređeni skup od najmanje dva elementa, organiziranih na određen način, koji zajedničkom interakcijom ostvaruju funkciju cjeline naziva se sustavom. Sustav djeluje unutar okoliša i ima svoje granice djelovanja. Upravljati sustavom znači voditi ga s ciljem, što ne možemo ako nemamo saznanje o realnom stanju sustava u odnosu na funkciju cilja (hipotetska krivulja koja označava savršen razvitak sustava). Cilj takvog jednog sustava je transformacija različitih ulaza u izlaze.
Poslovnim sustavom pak nazivamo organizacijski sustav kojeg opisuje skup informacija o prošlosti i sadašnjosti i poslovnih procesa koji ih obrađuju.

1.2. Što je IS (informacijski sustav)?


Dio svakog poslovnog sustava čija je funkcija neprekidna opskrba svih razina upravljanja, odlučivanja i svakodnevnog poslovanja potrebnim informacijama nazivamo informacijskim sustavom.

Informacijski sustav u strogoj definiciji je sustav koji prikuplja, pohranjuje, čuva, obrađuje, i isporučuje potrebne informacije na način da su dostupne svim članovima neke organizacije koji se njima žele koristiti (uključujući poslovodstvo, klijente, osoblje i ostale) te imaju odgovarajuću autorizaciju. On se može, ali ne mora, koristiti informacijskom tehnologijom.

Informacijski sustav još možemo definirati i kao:
- Strukturirani, međusobno povezani kompleks ljudi, strojeva i procedura, predviđenih za generiranje kontinuiranog toka odgovarajućih informacija prikupljenih iz unutarnjih i vanjskih izvora poduzeća za uporabu istih, kao baze pri izvođenju poslovnih procesa i donošenju poslovnih odluka.
- Niz dijelova, dakle, elemenata (osnovnih, nedjeljivih jedinica) i podsustava , koji svojom povezanošću i djelovanjem omogućavaju spoznaju nekog dislociranog sustava kojeg čovjek ne može percipirati i pritom oblikuju sadržaje koji za primatelja imaju karakter novosti i potiču ga na određenu aktivnost.
- Sustav u kojem po određenoj proceduri zajednički djeluju ljudi i sredstva informacijske tehnologije, s ciljem da određene informacije budu pravovremeno dostupne
- Sustav koji stvara sliku realnog sustava i nudi konkretne informacije, čime omogućuje razinu obrade tj. uspješno upravljanje – gradimo ga da bismo mogli upravljati složenim sustavom jer je on podatkovna slika procesa iz realnog sustava onima kojima je to potrebno

No kraća, ali daleko složenija definicija glasi da je IS dio poslovnog sustava koji daje podatkovnu sliku procesa iz realnog sustava. To vrši modelom podataka, modelom procesa i modelom izvršitelja.

- Model podataka definira podatke koji se koriste u poslovnom sustavu.
- Model procesa definira procese iz poslovnog sustava te opisuje funkcije po kojima se ti procesi mjenjaju.
- Model izvršitelja definira sve koji su uključeni u izvršavanje procesa poslovnog sustava.

Informacijski sustav

Slika 1. Informacijski sustav

 

Poslovni sustav

Poslovno informacijski sustav
Slika 2. Poslovno informacijski sustav

 


2. Uloga / svrha / cilj IS-a

Postoji lakonska, ali primjerena definicija koja kaže: cilj je informacijskog sustava dostaviti pravu informaciju na pravo mjesto u organizaciji, u pravo vrijeme i uz minimalne troškove.

Ciljevi informacijskog sustava su opskrbiti poslovni sustav svim njemu potrebnim informacijama za (M. Varga, 2004.) :
- izvođenje poslovnog procesa
- upravljanje poslovnim sustavom
- suradnja i komunikacija unutar poslovnom sustava i prema okolini

No, nešto više o tome reći ćemo kada budemo govorili o podsustavima IS-a.

3. Zadaci IS-a

Nakon definiranja njegova cilja, valja reći da je zadaća informacijskog sustava u načelu obavljanje četiriju temeljnih funkcija. To su:

- prikupljanje podataka
- obrada podataka
- pohranjivanje i čuvanje podataka i informacija
- oblikovanje i dostavljanje podataka i informacija svim radnim razinama poslovnog sustava

Aktivnosti vezane za prvu funkciju moraju odgovoriti na pitanje kojim se izvorima sustav služi, odakle dolaze njegovi ulazi i kako će se obavljati priprema, prikupljanje i unošenje podataka.
Prikupljeni se podaci obrađuju u skladu s potrebama korisnika, a to znači da se preoblikuju, sažimaju ili raščlanjuju. Prikupljeni i obrađeni podaci pohranjuju se radi kasnijeg korištenja ili se dostavljaju korisnicima za potrebe upravljanja, odlučivanja i kontrole. Da bi uspješno obavljao spomenute funkcije i ostvarivao navedene ciljeve, informacijski sustav posjeduje određenu strukturu koja je sinteza nužnih elemenata.

Koncepcijska struktura informacijskog sustava

Slika 3. Koncepcijska struktura informacijskog sustava

Zadatak informacijskog sustava je osigurati podatke i informacije za potrebe izvršenja poslovnog procesa, te osigurati informacije i znanje za potrebe odlučivanja i upravljanja poslovanjem.

Izvori podataka:

- podaci nastali u posl. procesu
- podaci nastali u postupku odlučivanja
- podaci nastali izvan posl. sustava
- razina agregiranja - različita na višim i na nižim razinama odlučivanja

Kod informacija potrebnih za odlučivanje su važni:
- razina agregiranja
Viša razina odlučivanja - sažete (agregirane) informacije,
Niža razina odlučivanja - osnovne (analitičke) informacije.
npr. samo sintetički prikaz stanja na računu na višim razinama, a detaljna analitika na nižim razinama
- pouzdanost-
npr. skladište se zadovoljava nižom, računovodstvo traži visoku pouzdanostppo
- vremenski okvir (hitnost)
Vremenski osjetljive informacije treba brzo pribaviti.


4. Dijelovi / podsustavi IS-a

Ako neki dio sustava također djeluje kao sustav, to je podsustav.
Kao što smo već naveli informacijski sustav je podsustav poslovnog sustava. Ostali podustavi su: izvršni – ima za svrhu izvođenje poslovnih procesa, te upravljački, koji, kako mu sam izraz kaže, upravlja poslovanjem. Tokovi podsustava su različiti: materijalni, energetski, financijski, itd.
Informacijski sustav opskrbljuje izvršni i upravljački podsustav informacijama.

Informacijski se pak sustav dijeli na:
- sustav za obradu transakcija
- upravljački izvještajni sustav
- sustav za potporu odlučivanju

Dijelovi i podsustavi IS-a

Slika 5. Dijelovi i podsustavi IS-a


4.1. Transakcijski informacijski sustav

(engl. Transaction Processing System) pripada operativnoj razini i pruža potporu tekućem odvijanju procesa. Uključuje bilježenje i obradu svih transakcija. Sustav pruža potporu tekućem odvijanju posl. procesa, prati sve transakcije roba i novca te povezuje te informacije u cjelovit sustav za praćenje.
Opće funkcije:
- Vođenje evidencije o svakoj transakciji u bazu podataka
- Izdavanje odnosno generiranje potrebnih dokumenata potrebnih u poslovanju
- Kontroliranje poslovnog procesa
- Praćenje rutinskih poslovnih događaja (praćenje i obrada narudžbi, fakturiranje, praćenje zaliha, obračun zaliha, kadrovska evidencija, i sl.)

4.2. Upravljački informacijski sustav


(engl. Information Reporting System ili Management Information System) služi srednjem menadžmentu. Opskrbljuje poslovodstvo djelomično agregiranim i kategoriziranim informacijama iz transakcijskog dijela (svrha) i sadrži unaprijed definirane izvještaje što svrsishodno služi za praćenje tendencija kretanja unutar samog sustava kako bi se na vrijeme moglo reagirati i u skladu s tim donijela odgovarajuća upravljačka odluka. Cilj sustava je prikazati menadžerima pregled aktivnosti poslovnog procesa, upozoriti na trendove (npr. tjedni ili mjesečni pregledi stanja na zalihama robe, prodaje, troškova, i sl.).


4.3. Sustav za potporu odlučivanju


(engl. Decision Support System - DSS) Sustav za potporu odlučivanju je danas jedan od najsloženijih sustava. Računalni je sustav koji podupire proces odlučivanja na način da pomaže menadžeru u identifikaciji, pristupu, analizi i transformaciji informacija, izboru i izvođenju modela potrebnih za rješavanje problema odlučivanja te analizu dobivenih rezultata.
Obuhvaća elemente umjetne inteligencije koristeći baze znanja, mehanizme zaključivanja, neuronske mreže i sl., te obrađuje informacije iz različitih izvora (unutarnjih i vanjskih).
Ovaj sustav služi za potporu odlučivanju u obimu slabostrukturiranih i nestrukturiranih problema, a također su popularni u donošenju strukturiranih, odnosno rutinskih problema.
Svaki ovakav sustav mora biti dovoljno jednostavan i nastrojen korisniku kako bi bio pristupačniji, te mora biti fleksibilan kako bi prihvatio promjene u načinu odlučivanja ili zadanom problemu te u skladu s tim kvalitetno odgovoriti na tu promjenu. Još poneke funkcije koje krase ovaj sustav su to da on: objedinjuje tehnologije obrade podataka i modeliranje (u SZPO) te izvršavanje prema modelu osim baze podataka i suvremenih tehnika i postupaka obrade dobiva modele i metode odlučivanja i korisničko sučelje, mora omogućiti korisniku jednostavan, što bliži ljudskom govoru, pristup bazi podataka i bazi modela kroz interaktivno testiranje varijanti, omogućuju povezivanje procjene korisnika s računalnim ocjenama različitih odluka (akcija) i njihovih posljedica. Mora dati odgovore na upite koji nisu unaprijed definirani.

sustavi za potporu odlucivanju
Slika 6. Dijelovi IS – sustavi za potporu odlučivanju


Obrađuje postojeće informacije da bi stvorio informacije potrebne za donošenje odluka i pomogao managerima u rješavanju nestrukturiranih i slabo strukturiranih problema.
Na koji način?
Statističkim metodama, metodama operacijskih istraživanja i metodama umjetne inteligencije obrađuje podatke i informacije, te nudi menadžeru pomoć pri odluci s pomoću “WHAT IF” analize. Podupire samo slabo strukturirane i nestrukturirane.

- strukturirano odlučivanje – poznat postupak odlučivanja, postupak se može “programirati” (postoje strogo određena pravila za njihovo donošenje)
- polustrukturirano odlučivanje – koristi se stečeno znanje i iskustvo (npr. ekspertni sustav)
- nestrukturirano odlučivanje – odlučuje osoba na temelju relevantnih informacija i alata za analizu podataka (npr. analitička obrada podataka i OLAP alati)
Ne postoje strogo određena pravila za njihovo donošenje.

Faze odlučivanja kod nestrukturiranih odluka:
- identificirati i formulirati problem
- modelirati problem u sustavu za potporu odlučivanju (naći odg. model, npr. statistički, model ekspertnog sustava ili dr.)
- izvršiti proračun prema modelu
- ako rezultati nisu zadovoljavajući, redefinirati model

Usmjerenost sustava na polustrukturirane probleme
Slika 7. Usmjerenost sustava na polustrukturirane probleme

 

Informacijski sustavi

Tablica 2. Informacijski sustavi

5. IS kao model poslovnog sustava

Informacijski sustav IS je model poslovnog sustava kad sadrži informacijsku sliku poduzeća.

- IS je model poslovnog sustava jer sadrži podatke kojima se opisuje poslovni sustav i pomoću kojih se obavljaju poslovne aktivnosti.
- Modelom se koncipira i specificira tehnička i programska oprema, definira se koncepcija i organizacija rada te sistematiziraju potrebni izvršitelji.

5.1. Elementi modela IS-a

Model informacijskog sustava već spomenusmo kod definiranja IS-a, no podsjetimo se:
Model informacijskog sustava sastoji se od:

modela podataka - definiranje podataka u inf. sustavu kojima simbolički se opisuju stvarni elementi posl. sustava (npr. proizvod se opisuje nazivom, cijenom, jed. mjere, itd.)
modela procesa (ili model funkcija) - opisuje procese i funkcije kojima se mijenjaju podaci (npr. ispis računa, izračun prodajne cijene, obračun kamata,..)
modela izvršitelja (resursa) - opisuje sve izvršitelje potrebne za rad IS-a: tehničku opremu (hardware), programsku opremu (software), ljude izvršitelje (lifeware) i organizaciju svih elemenata u cjelinu (orgware), Netware, Dataware

Sustav uredskog poslovanja je element informacijskog sustava koji daje podršku u uredskom poslovanju i to u smislu manipulacije dokumentima, manipulacije podacima, odlučivanju, komuniciranju te arhiviranju.

Informacijski sustav općenito se može dijeliti na razne načine. To mogu biti i prema pojedinim područjima, pa tako postoje:
- Financijski informacijski sustav i Računovodstveni informacijski sustav (primjeri: tokovi novca (priljevi i odljevi), primljeni i izdani računi, planiranje i praćenje proračuna, upravljanje stalnim sredstvima, obrada plaća, financijske analize, računovodstvo, izvori podataka su podaci iz transakcijskog podsustava, zakonska pravila, vanjski podaci, procjene i dr.)

- Marketinški informacijski sustav analiza tržišta (primjeri: obrada narudžbi, praćenje prodaje, Informacijski sustav istraživanja i razvoja, CAD, praćenje patenata, specijalizirane inžinjerske primjene, Informacijski sustav ljudskih resursa, praćenje ljudskih resursa, zapošljavanje radnika)

- Proizvodni informacijski sustav
(primjeri: upravljanje kvalitetom (Quality Management – QM) upravljanje zalihama, materijalima (Material Resources Planning - MRP II), pravovremena proizvodnja bez zaliha (Just In Time - JIT), Proizvodnja podržana računalom (Computer Aided Manufacturing CAM) uključuje računalno nadgledanje, vođenje proizvodnje numerički upravljanim strojevima ili robotima, te optimizaciju cijelog procesa, oblikovanje podržano računalom (Computer Aided Design - CAD))

IS kao model poslovnog sustava
Slika 8. IS kao model poslovnog sustava


Zaključak

Naš zadatak bješe istražiti i malo bolje se upoznati s informcijskim sustavima općenito. Saznali smo koje su uloge IS-a i njegovi zadaci. Da je on, zapravo, podsustav poslovnog sustava, također da se dijeli na transakcijski informacijski sustav, upravljački, te sustav za potporu odlučivanja. Upoznali smo se i s tematikom Is-a kao modela poslovnog sustava. I na samom kraju, što bi mi izdvojili, iz mnogobrojnih primjera mogli smo zaključiti da bi bez informacija bilo vrlo teško poslovati, te da su one nužan resurs za poslovanje.


LITERATURA:

Knjige:
- V. Čerić, M. Varga, H. Birolla, Poslovno računarstvo, Znak, Zagreb, 1998 9.4.2008.
- V. Čerić, M. Varga, Informacijska tehnologija u poslovanju, Element, Zagreb, 2004. 8. 4. 2008.
- V. Srića, Informatika 3 – Informacijski sustavi, Školska knjiga, Zagreb, 2003., 9.4.2008.

Web izvori

- N.Novak,J.Mesarić,B.Dukić, M. Zekić-Sušac (http://www.efos.hr/informatika) materijali spredavanja iz kolegija Informatika i informatičke tehnologije, 8.4.2008.
- http://web.efzg.hr/dok/inf/uis/PIS-1.pdf, Katedra za informatiku, Ekonomski fakultet u Zagrebu 6.4.2008.
- Neven Kmetić:Informacijski sustavi, studeni 2004. http://www.irb.hr/hr/cir/dep/is/lectures/mis/MIS-11-2004.pdf/, 6.4.2008.
- http://hr.wikipedia.org/wiki/Informacijski_sustavi 7.4.2008. http://www.ffri.hr/~znebic/skripte/inf_1_OSNOVE%20INFORMATIKE%20-%20SKRIPTA.doc, 10.4.2008.

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO


  preuzmi seminarski rad u wordu » » »


Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD