POCETNA STRANA

Seminarski i Diplomski Rad
 
SEMINARSKI RAD IZ MENADŽMENTA
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ MENADŽMENTA
Gledaj Filmove Online

Anri Fajol - Mogućnosti implementacije saznanja u bezbednosnom menadžmentu

ANRI FAJOL – OTAC MENADŽMENTA

Anri FajolJedno vreme se smatralo da je Amerika zemlja iz koje potiče menadžment. To se vezuje za 1886. Godinu kada ga je Henri Taun predsednik amerićkog društva opisao kao potrebu da se ostvare najbolji rezultati, do kojih se može doći ukoliko rad bude pod kontrolom osoba koje su dovoljno stručne i poseduju znanje iz svih bitnih oblasti. Iz ovog razloga nastanak menadžmenta se vezuje za Frederika Tejlora jer je on prvi primenjivao naučne metode za racionalizaciju i povećanje produktivnosti rada. On je, radeći kao inženjer, proučavao organizaciju u nastojanju da je unapredi. Stvorio je čitav pristup pomsatranja menadžmenta kroz normiranje i oblikovanje radnog mesta. Četiri preduslova za njegov pristup svode se na naučno biranje ljudi, obučavanje radnika na naučnim osnovama, motivisanje zaposlenih i uklapanje čoveka u njegovo radno mesto. Dokazivao je i pokazivao da ispunjenjem ovih preduslova produktivnost ostvaruje značajan skok, a radnici ulažu više od pukog mehaničkog rada. Ako se dublje zađe u tematiku može se primetiti da prvi temelji menadžmenta ipak se nalaze u Evropi. Delo Francuza Anrija Fajola “Opšti i industrijski menadžment” objavljeno je 1916. Godine u Parizu. Istoimena knjiga je dosta kasnije objavljena u Americi, interesantno je to da je ova knjiga u Beogradu objavljena 1920. Godine, dok je Tejlorova knjiga objavljena tek 1967.godine. ukoliko se pristupi detaljnom čitanju knjige može se primetiti da je Anri Fajol u svojoj knjizi mnogo detaljnije opisao sve aspekte funkcije administracije u preduzeću i tako postavio osnove današnjeg menadžmenta. Fajol se mnogo sveobuhatnije bavio konkretnim pitanjima menadžmenta i organizovanja preduzeća kao jedne celine sa svim svojim elementima. Njegovi najvažniji doprinosi sastoje se od: definisanja funkcije u preduzeću, opis menadžerske funkcije, određivanje potrebnih sposobnosti za obavljanje funkcija, opis četrnaest principa, opis pet elemenata administracije: predviđanje, organizacija, komandovanje, koordinacija i kontrola. Zbog svih ovih doprinosa Anri Fajol se smatra ocem menadžmenta.

DEFINICIJA ADMINISTRACIJE

Svi radovi koji postoje u kako industrijskim tako i u bezbednosnim organizacijama mogu se podeliti u 6 funkcija, a to su: tehnička funkcija koja predstavljaju primenu tehničkih i tehnoloških znanja kad je u pitanju bezbednost lica i objekata( Zorjana), komercijalna funkcija koja je takođe veoma značajna jer bez obzira koliko neko dobro obavlja poslove bezbednosti lica, objekata gotovo je nemoguce znati za to ukoliko oni nisu dobro publikovani javnosti i budućim klijenitma. (Zorjana) Koliko god je moguće treba predvideti unapred sve i u tom pravcu stvoriti kombinacije i veze. Sledeća svakako bitna je finansijska funkcija, ništa se ne može sprovesti bez nje, jer je taj finansijski aspekt neophodan za bilo kakave aktivnosti u organizaciji. Mnoge organizacije nestaju sa tržista jer ne uspevaju da dobro isplaniraju svoje rashode koji svakako moraju biti niži od prihoda da bi se moglo reći da organizacija posluje sa pozitivnim saldom.(Zorjana) Kada govorimo o sledećoj a to je bezbednosna funkcija svaka organizacija tako i ona koja se bavi bezbednošću mora dobro da zaštiti sopstvenu imovinu ( u koju spadaju objekti, oprema, tehnička sredstva, zemljište i sl.) od svih mogućih negativnih aktivnosti kao sto su: krađe, požari, elementrarne nepogode. Ovo je veoma značajna funkcija i može se porediti sa psom čuvarom koji nikad ne spava, tu spadaju mere predostrožnosti koje moraju da misle i nekoliko koraka unapred.(Zorjana) Računovodstvena funkcija može se porediti sa čulom vida organizacije, jer ona treba da nam u svakom trenutku pokaže u kakvoj je stanju preduzeće, gde ide i kako stoji. Ova funkcija nam daje obaveštenje o ekonomskoj situaciji organizacije. Poslednja je administrativna funkcija, ali nikako najmanje bitna. Ona je mozak svega ona ima zadatke da spremi opšti program za rad, da obrazuje snagu, da dovede u uzajamnu vezu sve snage preduzeća i da ih uputi na uzajamno harmonijsko delovanje. Administrirati znači predvideti, organizovati, komandovati i kontrolisati. Predvideti znači ispitati budućnost i prema tome spremiti program rada; organizovati znači obrazovati dvogubi organizam preduzeća, materijalni socijalni; komandovati znači, učiniti da sav personal funkcioniše, dela; koordinirati znači povezati sve poslove i radnje i uzajamno ih ujediniti, znači harmonijski svezati sve radnje, dejstva i naprezanja; kontrolisati znači voditi računa i bdeti nad svim poslovima, tako da se oni završavaju po utvrđenim projektima, pravilima, predračunima i naređenjima. Sve ove navedene funkcije i njihovo zajedničko delovanje dovode do toga da imamo organizaciju koja ima dobar menadžment.

RELEVANTNI ZNAČAJ SPOSOBNOSTI KOJE ČINE VREDNOST OSOBLJA U PREDUZEĆU

Za svake funkcije, poslove i zadatke neophodno je da postoje određene sposobnosti, stepen specijalizovanosti i podobnosti. To mogu biti neke tehničke, tehnološke, finansijske, komercijalne administrativne i druge sposobnosti i podobnosti. Fajol pravi razliku između pojam podobnost od pojma sposobnosti. Kada se govori o podobnostima mora se znati da se one nalaze u samoj prirodi čoveka i iz njih se radom stvaraju sposobnosti. Podobnosti mogu biti: fizičke, intelektualne, moralne, podobnosti opšte kulture, specijalna znanja, iskustvo i neke druge podobnosti. Sve ove karakteristike su vrlo značajne da bi pravi ljudi bili na pravim pozicijama. Iz tih razloga i postoje različite selekcije i odabiri kada su određeni poslovi u pitanju.

PRINCIPI I ELEMENTI ADMINISTRACIJE

Jedino administrativna funkcija ima izraženo socijalno telo, jer ona jedina radi samo sa osobljem. “Upravlajnje ljudskim resursima posmatra se kao upravljačka funkcija, kojom se objedinjuju svakodnevne upravljačke aktivnosti u oblasti zapošljavanja, razvoja, nagrađivanja i motivisanja zaposlenih. Reč je o veoma složenoj i odgovornoj funkciji. Od nje zavisi sudbina drugih funkcija u organizaciji. Podrazumeva mere, aktivnosti, koje u procesu analize posla, planiranja, regrutovanja, selekcije, socijalizacije, obuke usavršavanja, ocenjivanje radne uspešnosti, nagrađivanja, motivisanja, zaštita zaposlenih i primanjivanja radnopravnih propisa, preduzima menadžment organizacije radi obezbeđivanja kvalitetnih kadrova i njihovog osposobljavanja i motivisanja za postizanje očekivanih rezultata i ostvarivanje organizacionih individualnih ciljeva.“ Za dobro funkcionisanje administrativne funkcije značajni su različiti principi po kojima ona funkcioniše. Umerenost u radu, iskustvo i tačne mere glavne su osobine administratora. Poseban Fajolov značaj je iskazan kroz četrnaest prinicipa a to su: podela rada, autoritet, disciplina, jedinstvo komande, jedinstvo u upravljanju, subordinacija (podčinjavanje pojedinačnih interesa opštim interesima), nagrđjivanje, centralizacija, hierarhija, naredba i red, pravičnost, stabilnost osoblja, inicijativa, udruživanje, ujedinjavanje i izjednačavanje osoblja.

PODELA RADA

Podela rada je svuda prisutna kako u prirodi oko nas, tako i u svim tvorevinama koje su nastale delovanjem čoveka.(Zorjana) Što se tiče same podele rada ona postaje sve složenija i složenija sa napredovanjem i širenjem organizacija. Osnovni razlog podele rada je u tome da se poslovi obavljaju što efikasnije sa istim naporom. Za sve bezbednosne radnje npr obezbeđenje lica veoma je znacajna podela rada jer ukoliko u samoj podeli rada dođe do situacije da zaposleni ne znaju koje su njihove odgovornosti i šta treba da rade može doći do opasnosti po lice koje treba da se obezbedi. (Zorjana)

AUTORITET

Autoritet je pravo na zapovedanje i komandovanje, on je vrlo značajan jer autoritet uglavnom proizilazi iz položaja koji neko ima a takođe može proizaći iz ličnosti. Svaki autoritet prati velika odgovornost. U vojsci i policiji viši stepen autoriteta svakako imaju lica sa višim činom, koji je odraz njihovog obrazovanja i zasluga.(Zorjana) Autoritet se ne može zamisliti bez odgovornosti. Odobravanje ili neodobravanje tzv. sankcija uvek je potrebna, ona ima svoj izvor u osećanju pravde i pravičnosti, a potrebno je utvrditi u opštem interesu, kako bi se dalo kuraži za korisno dejstvo i koristan rad, a suzbila kuraž za rad u protivnom smislu. Odobravanje (sankcija) rada autoritetom, sastavni je deo bitnih uslova dobre organizacije, ali je to teško ostvariti, naročito velikim preduzećima: prvo treba utvrditi stepen odgovornosti, pa onda stopu sankcije. S obzirom da autoritet proizilazi iz zasluga, veličina svake nagrade ili sankcije koju uputi određeni autoritet zavisi od njegove jačine. Svaka osoba koja poseduje autoritet mora biti i veoma hrabra da bi se mogla nositi sa tim stepenom odgovornosti. Mogućnost zloupotrebe autoriteta može biti često prisutna. Da ne bi došlo do zloupotrebe potrebno je dati poseban naglasak na moralne vrednosti osobe ( pravednosti, odgovornost, nesebičnost, disciplina, brižljivost) koja poseduje taj autoritet.

DISCIPLINA

Posebnu vaznost u bezbednosnim organizacijama svakako ima disciplina. Ona predstavlja ključnu snagu vojske i policije.(Zorjana) U zavisnosti od stepena discipline vojska i policija dobro funkcionišu i obavljaju svoje zadatke na utvrđen način u pravilnim vremenskim okvirima.(Zorjana) Pojedinosti o disciplini su propisane u pravilnicima rada, a takođe potrebno je da budu utkane i u same vrednosti lica koja obavljaju funkcije bezbednosti.(Zorjana) U slučajevima kada dolazi do nedostatka discipline, slobodno se uzrok toga može potražiti u šefovima, koji zbog nekih situacija imaju oslabljen autoritet. Na disciplinu utiče kako komandovanje tako i sporazum koji je između šefova i podređenih. Disciplina predstavlja uvažavanje konvencija koje imaju cilj poslušnost, brižljivost, aktivnost i spoljne znake uvažavanja. Da bi se disciplina mogla učvrstiti potrebno je: postaviti valjane šefove na sve hierarhijske stepene ( da bi neko bio valjan šef, treba da poseduje odgovarajuću stručnu spremu, a pored toga da poseduje moralne vrednosti, spreman na stalno usavršavanje), sporazumi treba da budu jasni i pravicni što je više moguće, sve sankcije treba upotrebiti samo po stepenu neposlušnosti.

JEDINSTVO U KOMANDOVANJU

U svim situacijama jedan podređen moze imati samo jednog šefa jer u slučajevima kada nije tako dolazi do zbrke i podređeni ne zna koga treba da posluša. Ovo pravilo je veoma značajno za sve organizacije bezbednosti. Posebnu važnost jedinstvo komande ima kada dođe do neke krizne situacije u kojoj treba brzo reagovati.U takvoj situaciji ako podređeni ne znaju šta treba da urade, može da se desi da lice koje je u opasnosti izgubi život jer je jako značajno biti u pravo vreme na pravom mestu i nemati praznog hoda u poslu. (Zorjana)

JEDINSTVO U UPRAVLJANJU

Za jedinstvo u upravljanju može se reći da je neophodno da postoji samo jedan šef i samo jedan program za izvestan skup operacija, koje imaju isti cilj. Jedino na ovakav način moguće je ostvariti jedinstvo akcije i kooridnaciju sila. U policiji u nekim kriznim situacijama prilikom hvatanja izvršioca jako je bitno da postoji tačno određen plan po kojem treba realizovati aktivnosti, naravno neophodno je da se razmišlja o mogućim odstupanjima od plana do kojih može doći. (Zorjana) Nije dobro da u situaciji kada imamo dva šefa svako vuče na svoju stranu i na svoj način izvršavanja određenog zadatka. Bitno je da se ne pomešaju pojmovi jedinstva komandovanja i jedinstva upravljanja. Osnovna razlika između ova dva pojma ogleda se u tome da kod jedinstva upravljanja akcenat se daje na to da samo jedan sef i samo jedan program za operacije jednog cilja, dok kod jedinstva komandovanja potrebno je da jedan podređeni primi naređenje samo od jednog šefa.

PODČINJAVANJE LIČNIH INTERESA OPŠTIM INTERESIMA

Osnova ovog principa proizilazi iz toga da ni u kom slučaju interesi jednog zaposlenog ili grupe zaposlenih ne mogu da se postave ispred opštih interesa organizacije. Prilikom obezbeđenja poznatih ličnosti ni jedan zaposleni ne sme da se vodi subjektivnom ocenom o toj osobi, ni u kom slučaju ne sme biti bitno da li pojedinac voli tog estradnog umetnika, političara ili ne. (Zorjana)

NAGRAĐIVANJE OSOBLJA

Nagrađivanje je plata osoblja, cena službe, koju radnik obavlja. Nagrađivanje treba da bude pravično, i po mogućnosti, da zadovolji i osoblje i preduzeće, tj poslodavce i radnike.
Stopa zarade zavisi pre svega od okolnosti van njihovog domašaja, kao što su skupoća života, obilje ili retkost osoblja, ekonomska situacija organizacije, od vrednosti osoblja i načina plaćanja. Ono što se uopšte traži od načina nagrađivanja i plaćanja zarade sastoji se u ovom: da se obezbedi izvesna pravedna zarada potrebna za život i održanje svoje i porodicu; da se ohrabri i podstakne revnost i nagradi- plati- korisno dejstvo i napor pri radu ; da se ne dovede nagrađivanje do izadšnosti, koje bi prelazila razložne granice i dovodila u opasnost samo preduzeće.
Postoje tri načina plaćanja zarade radnicima koji se primenjuju, to su plaćanje na nadnicu, plaćanje prema poslu, i plaćanje od komada.
Po prvom sistemu, radnik se plaća na sat rada po određenim uslovima.Ovaj sistem plaćanja ima te nezgode, što bože da dovede i baci u nemar i nezainteresovanost u poslu, te zbog toga iziskuje pažljiv i jak nadzor.Ovaj način se preporučuje onda, kada nije moguće drugačije izmeriti rad. Ovde spadaju npr. radnici fizičko-tehničkog obezbeđenja na raznim događajima ili po specijalnom angažovanju, npr prilikom organizovanja javnih skupova, dnevnica iznosi oko hiljadu dinara.
Prema drugom sistemu, plaćanje zavisi od izvršenja određenog posla, koji je utvrđen unapred, nezavisno od trajanja tog rada.Plaćanje ima samo jedan uslov, da posao bude finalizovan. Plaćanje po poslu ne zahteva toliko pažljivog nadzora u odnosu na vrednoću radnika kao što je to slučaj plaćanja nadnicom, ali ima nezgodu u tome što smanjuje mogućnost produkcije boljih radnika na nivo srednjeg radnika, a pored toga zahteva veću kontrolu u odnosu na kvalitet posla. Ovu kategoriju čine zaposleni u unutrašnjim poslovima, i u drugim bezbednosnim organizacijama.U dekektivskim agencijama, detektiv kad ide na teren nema određeno vreme za koje mora da završi posao i tek po završetku dobija nadoknadu. (Livia)

Treći sistem plaćanje je plaćanje po komadu. Ovaj sisitem plaćanje se najviše upotrebljava u industriji, i u onim slučajevima, kad se rad može izmeriti , npr. određen broj kazni koje policajac mora da obavi na dan.(Livia) Ovom sistemu plaćanja označava se kao slaba strana to, što on podiže kvantitete produkcije na štetu kvaliteta i što stvara konflikte, kada se vrši revizija cene, u cilju da se unapredi proizvodnja po kvantitetu i kvalitetu.

CENTRALIZACIJA

Kako u svakoj opštoj organizaciji, tako i u bezbednosnim najbolje bi bilo da postoji umeren stepen centralizacije.
Cilj kome treba težiti je da se što je moguće bolje iskoriste dar i sposobnost svog osoblja.

HIJERARHIJA

Hijerarhija je niz šefova , koji počinje od viših autoriteta, pa ide do nižih službenika.
Ima mnogo operacija, čiji uspeh počiva na brzom izvršenju, pa zbog toga treba izmiriti kad-kad hijerarhijski put sa obavezom, da se posao završava brzo, hijerarhijskog puta radi što bržeg otpravljanja poslova. Najizražajniji vid hijerarhije je u vojsci. Vojnička hijerarhija je zasnovana na zaslugama, iz nje proizilazi veliko poštovanje od svih osoba koje imaju niže činove.(Livia)

RED

U svakom preduzeću mora postojati materijalni i socijalni red. Izraz materijalnog reda okarakterisan je sledećim obrascem: svaka stvar mora imati svoje mesto i biti na svom mestu. Isti obrazac važi i za socijalni red: svaka osoba ima svoje mesto i treba da bude na svom mestu.

PRAVIČNOST

Uslov da osoblje bude podsticano i ohrabreno i da u svoje poslovne funkcije unese što veći stepen dobre volje i odanosti, potrebno je da se sa njime postupa sa naklonošću i tada pravičnost rezultatu je iz kombinacije naklonosti i pravde. Za pravičnost je potrebno veliko iskustvo i dobrota. S obzirom na delokrug bezbednosnih radnji svaki zaposleni treba da ima izražen stepen pravičnosti. Pravični menadžeri su prihvaćeni od svojih radnika i građana – oni se prihvataju za vođe. Princip neophodne, minimalne i srazmerne sile primenjuju se u policijskim organizacijama, a u vojnim akcijama i operacijama primenjuje se princip dovoljne sile. Rukovodilac policije u miru nikada neće izdati zadatak uništi, liši života, likvidira teroristu, kriminalca. Umesto ovakvih naredbi izdaje se nalog da se terorista, kriminalac, pronađe, otkrije, otrkije njegov identitet, liši slobode, uhapsi, i sl.

STALNOST OSOBLJA

Ni u kom pogledu ne može biti dobro da zaposleni nemaju svoju stalnu funkciju, jer je potrebno određeno vreme da oni pokažu sve svoje sposobnosti. U bezbednosnim organizacijama privatnog sektora prilikom obezbeđenja lica npr. političari su navikli na određene radnike koji ih obezbeđjuju, s tim dolazi određeni stepen poverenja u njih, pa promenom istih dolazi do mogućih gubitaka klijenata. Posledice nestalnosti osoblja mogu biti strahovite, a naročito u sektoru bezbednosti u policiji, gde dugo traje postupak upoznavanja sa problematikom posla. Zaista je ozbiljno vreme potrebno dok šef policije upozna ljude, posao i odnose koje vladaju u tom sektoru, i tek onda na osnovu toga da se odluči na izvestan program akcije delovanja, za koju bi prvo imao poverenja u sebe pa tek onda bio u stanju da ulije poverenje drugima. (Livija)

INICIJATIVA

Neophodno je da šefovi imaju najveći stepen inicijative, što ne umanjuje inicijativu zaposlenih, u nekim situacijama radi boljeg funkcionisanja, potrebna je obostrana inicijativa.

UJEDINJENJE OSOBLJA

Jedan od najvažnijih stvari kada je ujedinjenje osoblja u pitanju jeste jedinstvo u komandovanju. Mogući problem ukoliko dođe do onoga “podeli pa vladaj” i prekomerna upotreba pisanih saopštenja, jer kod nje može doći do zloupotrebe.

ELEMENTI ADMINISTRACIJE

PREDVIĐANJE

Predvideti znači stvoriti predračun za budućnost i spremiti ga za izvršenje. Rezultat predviđanja unapred stvara program akcije.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova RS, pored operativnih planova (ovde spadaju palnovi za izvršavanje pojedinih poslova, zadataka, akcija) postoje i programski planovi , kojima se planira na duži i kraći period. Radi se o godišnjem programu rada MUP-a, sa kojima se daje prikaz aktuelne bezbednosne situacije i očekivanih bezbednosnih problema u Republici.
Mesečne planove rada donose načelnici SUP-a i organozacionih jedinica u MUP-u.
Dnevno planiranje, pored rasporeda službe, najčešće se vrši na jutarnjim radnim sastancima rukovodećeg sastava načelnika SUP-a, odnosno načelnika organizacionih jedinica u sedištu MUP-a.

ORGANIZACIJA

Organizovati u sferi bezbednosti znači snabdevati je svim potrebama neophodnim i korisnim za njegovo funkcionisanje, materijalom, alatom, kapitalom i osobljem.
Proces organizovanja ima neprekidnu dinamiku, on u stvari znači povezivanje odabranih postupaka i organizacione strukture u funkcionalni element, čime se pretvara akcija u delo.
U radu unutrašnjih poslova, zadaci i bezbednosne pojave su dinamični, promenljivi, često i neuobičajeni, a za njihovo rešavanje , skoro uvek nedostaju iskusni kadrovi. Rokovi za izvršenje su često veoma kratki, pa se organizacija mora prilagoditi datim situacijama i konkretnom problemu.

ČINOVNICI (SLUŽBENICI) ILI SASTAVNI ELEMENTI SOCIJALNOG TELA

U malim organizacijama šef ima zadatak da upravlja celokupnom strukturom i da snosi potpunu odgovornost, ali on ne izvršava sve i oslobođen je mnogih operacija.
Koliko organizacija raste- toliko se smanjuje udeo šefa u izvršenju operacija, ali opet u istoj meri uloga u upravljanju sve više raste, postaje teža i važnija. Ova uloga postaje toliko velika da prelazi sposobnost jednog čoveka, pa se zbog toga javlja potreba za činovnicima, čija je uloga, da smanje lične napore šefa, javljaju se administrativni sekretari, tehnički sekretari, specijaliste, savetnici po raznim strukturama, činovnici za vezu i kontrolu, savetni komitet i dr.
Glavni štabovi su rezervne snage fizičke i intelektualne, kompetencije, vremena i dr. koje šef koristi po potrebi, što je nužno za vođenje poslova. Radovi glavnog štaba su: razne pomoći koje se ukazuju šefu u korespodenciji, primanjima, proučavanju i spremanju dosijea; veza i kontrola; proučavanje budućnosti, programi razvoja i sadašnje usavršavanje kao i njihovo usavršavanje i dovođenje u sklad; istraživanja i proučavanja koja vode poboljšavanju i usavršavanju.
Prvi uslov koji treba da ispuni šef velike organizacije je da bude dobar organizator. Između sposobnosti i znanja šefa velike organizacije, sposobnosti i znanja nekog veštaka, šefa ili jednog službenika industrije ili trgovine, postoji razlika samo u stepenu. Tu su združeni elementi iste prirode na jednakim stepenima, koji obrazuju vrednost velikog i malog šefa.

ELEMENTI VREDNOSTI ŠEFOVA I ČINOVNIKA PREDUZEĆA

Poseban akcenat se daje na zdravlje i fizičke sposobnosti svih lica koja su zaposelena u bezbednosnim organizacijama, počev od radnika pa do velikih šefova. Inteligencija i intelektualna snaga- velikom šefu potrebna je širina pogleda, finoća i okretnost duha, dok funkcija nadzornika zahteva tu osobinu samo u malom stepenu, a kod radnika još u manjem. Moralne osobine koje se traže od svih službenika su: disciplina, otvorenost, odanost, inicijativa, dok se čvrstina, osećaj mere, odvažnost da se primi i uzme odgovornost, traže kao korisne osobine za velike šefove. Svakoj funkciji odgovara izvestan stepen opšte kulture (obrazovanja) koja se povećava sa hijerarhijskim nivoom i važnošću funkcije. Administrativna znanja se odnose na predviđanje, organizaciju, komandovanje, koordinaciju i kontrolu. To su znanja koja se uče na radu, potrebno je stalno usavršavanje zaposlenih i šefova. Pojmovi o drugim funkcijama- broj potrebnih znanja povećava se kako se uzdiže položaj. Specijalna sposobnost karakteristična za preduzeće obuhvata celokupnu vrednost radnika. Kod šefova profesionalna sposobnos je posle administrativne sposobnosti.

TABLICA ORGANIZACIJE

Pregledne tablice pomažu za stvaranje i nadzor socijalnog tela. One olakšavaju rad jer pomoću njih se vidi celokupnost organizma, odeljenja. Takodje pomažu u pronalaženju slabih tačaka administracije. U tablici organizacije se vidi celokupnost osoblja, sklop i socijalna granica svakog odeljenja koje mesto zauzima.

REGRUTOVANJE

Regrutovanje predstavlja jednu od najznačajnijih i najtežih operacija u organizaciji, koja utiče na to kako će se organizacija dalje razvijati. Ono se sastoju u tome, da se nađu potrebni službenici za sastav socijalnog tela neke organizacije. Kandidati mogu se obezbeđivati na dva načina, iz redova zaposlenih ili izvan organizacije.Regrutovanje kandidata za državne institucije bezbednosti putem objavljivanja javnih konkursa u dnevnoj štampi nije naročito uobičajeno. U policiji, kao i bezbednosno-informativnoj, vojno-bezbednosnoj i obaveštajno bezbednosnim agencijama u pitanju su radna mesta koja pretežno imaju status ovlašćenih službenih lica, te stoga, po važećim propisima, nije potreban oglas. Najčešći način zasnivanja radnog odnosa u njima je putem preporuke ili ličnim obraćanjem kadrovskoj službi i predajom molbe za određeno radno mesto.

OBRAZOVANJE ČINOVNIKA PREDUZEĆA

Dobar činovnik mora se spremiti i obrazovati, a to obrazovanje i spremanje predstavlja uopšte dug i veliki trud u kome učestvuju porodica i škola, i radionica i država. (Dijana) Obrazovanje i usavršavanje imaju za cilj povećanje radne spremnosti, sposobnosti i motivisanosti pripadnika bezbednosti. Obuka se sprovodi da bi se što uspešnije obavljali osnovni operativni bezbednosni poslovi, dok se stručnim usavršavanjem sprovode stručne pripreme za obavljanje bezbednosnih poslova i zadataka novog radnog mesta, odnsono razvoj karijere. Menadžeri bezbednosti imaju izuzetno važnu ulogu u podizanju i održavanju motivacije za obuku i usavršavanje pripadnika bezbednosti.

KOMANDOVANJE

Definicija: kad se stvori socijalno telo, onda se ono mora staviti u funkciju- to je zadatak komandovanja. Cilj komandovanja jeste da izvuče najbolji mogući rad od službenika koji čine njegovu jedinicu. Šefovi koji komanduju treba da: duboko poznaju svoje osoblje; da isključe nesposobne; da dobro poznaju konvencije koje vezuju organizaciju i njene službenike; da daju dobar primer; da vrše pripremnu inspekciju socijalnog tela, da se pri inspekciji služe tablicama, pregledima; da skupljaju svoje glavne saradnike u konferencije na kojima se sprema i stvara jedinstvo u upravi a spajaju i upućuju dejstva i napore svih u istom pravcu i ka istom cilju; da se ne upuštaju i apsorbuju u detalje; da uvek traže da u osoblju vlada aktivnost, inicijativa i odanost.

KOORDINACIJA

Koordinirati znači staviti u harmoniju sve radnje neke organizacije, odnosno voditi računa pri svakoj operaciji- tehničkoj, finansijskoj, bezbednosnoj i drugoj- s obzirom na posledice koje bi ova operacija imala na celokupnu funkciju organizacije.
Da se ide u korak u svim odeljenjima i u celom osoblju potrebno je držanje konferencija šefovima odeljenja. Ona ima svoj cilj da obavesti direkciju o toku poslova u preduzeću, da precizira udeo raznih odeljenja u poslu i njihovo uzajamno dejstvo, a i da iskoristi prisutnost šefova, te da se reše razni problemi opšteg interesa. Konferencija šefova odeljenja za koordinaciju je isto što i predviđanje za program akcije i što su pregledne tablice osoblja za organizaciju socijalnu.

KONTROLA

Kontrola predstavlja proveravanje da sve ide po usvojenom programu, izdatim naređenjima i po usvojenim principima. Cilj kontrole je da obavesti o greškama da bi se mogle popraviti i sprečiti, a u isto vreme i da bi se preduzele mere da se one ne bi opet pojavile. Kontrola se vrši nad licima, stvarima i delima (aktima). Najveći stepen kontrole se ostvaruje u policiji.U organizaciji unutrašnjih poslova u RS, oličenoj u Ministarstvu unutrašnjih poslova, čije se organizacije i funkcionisanje zasnivaju na načelu hiejrarhije i subordinacije, notorna je potreba da se od strane viših organa ostvaruje delatnost kontrole organizacionih jedinica koje neposredno izvršavaju zakone i obavljaju unutrašnje poslove. U odnosu na bezbednost, treba utvrditi da usvojena sredstva za imovinu i ličnu bezbednost funkcionišu pravilno i da su u ispravnom stanju. Kontrolor mora biti kompetentan. Neutralnost (objektivnost) počiva na pravoj i sigurnoj savesnosti i na potpunoj nezavisnosti kontrolora prema onome koga kontroliše.

ZAKLJUČAK

Sama administracija ne bi bila moguća da se ne ispoljava kroz predviđanje, organizovanje, komandovanje, koordinaciju, i kontrolu, ovakav nedeljiv skup omogućava da se ostvare ciljevi svake organizacije kojom se dobro upravlja. Kada su vrednosti osoblja u pitanju do najjačeg izražaja dolaze podobnosti jednog radnika pri bezbednosti jer se one nalaze u njegovoj prirodi i kao što znamo iz njih se razvijaju sposobnosti. Jedna od podobnosti je dobra koordinacija pokreta. Ona uslovljava da pojedinac postane dobar u borilačkim veštinama, koje su veoma značajne. Najvažnije postignuće koje se vezuje za Fajolov rad su principi, i to njih četrnaest. Oni su nephodne za funkcionisanje administrativne funkcije, to su: podela rada, autoritet, disciplina, jedinstvo u komandovanju, jedinstvo u upravljanju, podčivanjanje pojedinačnih opštim itneresima, nagrađivanje osoblja, centralizacija, hijerarhija, red, pravičnost, stalnost osoblja, inicijativa i ujedinjenje. S obzirom da je za policiju vrlo značajno preventivno delovanje, potrebno je da svi planovi budu vrlo temeljni. Sama dobra organizacija doprinosi da ne dođe do bilo kakvih grešaka. Komandovanje može da se poistoveti sa dodeljivanjem zadataka. Tada je bitno da jedan zaposleni ima samo jednog nadređenog. Funkciju dobrog koordinatora može da obavlja osoba koja se u potpunosti razume u problematiku i koja poznaje svoje podređene. Kada je kontrola u pitanju, do greške može doći kada se kontrola obavlja samo po završetku aktivnosti. Najbolje bi bilo kontrolu sprovoditi u svakoj fazi aktivnosti, kako bi se otklonile greške i u budućim slučajevima sprečile. S obzirom da industrijska i bezbedsnosna organizacija imaju veliki broj sličnih elemenata, primena sličnih pojedinosti koje važe za industrijski menadžment, važe i za bezbednosni, bez obzira na delatnost u svakoj organizaciji, ključni činilac su ljudi i pravilno rukovođenje njima. Iz ovih razloga mogu se veoma dobro implementirati Fajolova saznanja u bezbednosnom menadžmentu. Ova knjiga predstavlja osnove na kojima se temelji menadžment, i kao takva ne poznaje vremenske granice. (Zorjana, Dijana, Livia)

Literatura:

Anri Fajol: Opšti i industrijski menadžment, Adižes, Novi Sad, 2006.god
Momčilo Talijan, Miroslav M. Talijan “Opšti i bezbednosni menadžment”, Banja Luka, 2011.god.

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 

preuzmi seminarski rad u wordu » » »  

Besplatni Seminarski Radovi


SEMINARSKI RAD