POCETNA STRANA

Seminarski i Diplomski Rad
 
SEMINARSKI RAD IZ MENADŽMENTA
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ MENADŽMENTA
Gledaj Filmove Online

TIMOVI I TIMSKI RAD

Tim predstavlja oblik formalne organizacije zajedničkog radnog ili poslovnog procesa koje povezuju odredjeni ciljevi i interesi članova, zajednička misija i zadaci. Tim je specifična vrsta veštački organizovane i strukturisane male grupe koja ima zajedničke ciljeve i interese.
Učinak u timovima zavisi od individualnih doprinosa i od proizvoda kolektivnog rada.Timovi se raspoznaju prema svojim karakterističnim obeležjima.Tim se može analizirati sa tri aspekta:njegove strukture,dinamike i razvoja.Formiranjem timova treba da se obezbede tehnički uslovi funkcionisanja organizacije i njenih radnih procesa i zadovoljenje socijalnih i grupnih potreba članova tima.

Koncept timskog rada nije nov. Timovi nas okružuju hiljadama godina. Plemenska društva su bili timovi i akciji – individualci radeći zajedno za dostignuća zajedničkih ciljeva za bolje dobro. Ali nekako je to postalo individualno, a ne timski zato što je to postalo apstrakcija mnogih organizacija. Do danas mnoge organizacije kreću se u krugu individualnih odgovornosti individualnih kompenzacija, individualnih uloga i poslovnih etika, a radne grupe su vođene od odgovornih nadzornika za nadgledanje uloga individualaca koji čine ove grupe. Vreme je zapitati se gde leže pretpostavke u osnivanju ovakve prakse. Svet je isuviše složen, a naše organizacije različite da nastave sa prvobitnim individualnim nego sa grupnim eksponentima, niti možemo raspustiti po svaku cenu unutrašnje takmičenje individualizma kao praksu većine organizacione stope.


Timovi u organizacijama


Mnoge su prednosti uvođenja timova u organizacije. Timovi mogu olakšati širenje preduzeća I omogućiti brži protok informacija što dovodi do povećanja produktivnosti. Sposobnosti članova tima intenzivno se I stalno razvijaju, a on ih ima prilike pokazati I dokazati. U timu je uloga vođe svedena na minimum. Većina menadžera na tim gleda kao na veslače u osmercu. Da bi ostvarili cilj svi moraju biti “kao jedan”.Niko ne sme veslati jače ili slabije, brže ili sporije od ostalih da ne ugrozi uspeh celine.
Timski rad se ne stvara automatski, i nije rezultat nametanja jednog vođe. To je rezultat zajedničkog rada, prepoznavajući važnost timskog rada, radeći timski i svesno otkrivajući uzorke zajedničkog rada koje članovi shvataju kao stimulativnim i zadovoljavajućim. Članovi tima moraju međusobno razgovarati o tome kako timski raditi i pratiti njihov grupni rad. Ono se naziva kolektivna samokontrola iskrenost i zrelost koja nije šire pronađena u kulturi naših timskih radova.
Iskustvo i praksa timskog rada doprinose smanjivanju hijerarhijskih odnosa u preduzeću, afirmisanju uloge i znanja pojedinca. Prisustvo sinergije u timskom radu znači da objedinjeni resursi u okviru tima daju veće i kvalitetnije performanse rezultata u odnosu na pojedinačne radove i rezultate. Za dobro shvatanje strukture neophodna je analiza uloga i međuljudskih odnosa ili sistema rangiranja članova grupe.
Za postojanje i formiranje tima prvenstveno su bitni ciljevi zbog kojih je grupa i nastala. Svaki tim ima svoje karakteristike:

• složenost tima,
• intenzitet interpersonalnih odnosa,
• uticaj tima na celokupnu organizaciju,
• formalnost članova tima,
• trajanje tima,
• indentitet

Elementi tima

Osnovni elementi tima su: svrha i ciljevi, veština i sposobnost članova, pristup i zajednički radni jezik, odgovornosti.
Tim sačinjavaju pojedinci koji poseduju tri temeljne grupe znanja i veština. Prve su - tehnička znanja koja se temelje na obrazovanju i struci. Slede veštine rešavanja problema I donošenje odluka, zatim socijalne veštine ( slušanje, verbalni i neverbalni govor, rešavanje sukoba i tome slično).Timski rad dakle predstavlja oblik koordinirane aktivnosti koju obavlja namerno organizovana grupa ljudi tako da je podela rada zasnovana na neposrednoj saradnji i kompetentnosti različitih stručnjaka. Ciljevi tima moraju biti unapred postavljeni. Zadaci pojedinaca u timu moraju biti poznati, jasno postavljeni i povezani.Timovi bi trebali imati zajednički cilj koji članovi jedino zajedničkim radom i kombinacijom znanja i sposobnosti iz različitih oblasti mogu postići.Povratna informacija o zajedničkim uspesima ili neuspesima, podstiče na motivaciju za zajedničkim radom.

Timovi su temelj učenja. To je dijalog, rasprava, propitivanje i suočenja koja se rešavaju unutar tima koji zastupaju ljudi da bi videli svet iz različitih perspektiva. Radeći timski možemo takođe imati pozitivnu motivaciju efekata. Kad članovi tima imaju zajedničku viziju i pravilnim odnosom sa njihovim partnerima, oni uglavnom dobijaju brže, ispravnije se razvijaju, imaju veću koncentraciju u njihovom poslovnom ambijentu i uživaju u raznolikosti i interesantnom poslovnom iskustvom. Sa timom takođe može biti više povoljnih prilika za samoupravljanje i uspešno vođenje bez obraćanja šefu i nepotrebno unutarnje takmičenje je često smenjeno.

U formiranju tima, može biti korisno imati na umu da uspešni timovi obično imaju:

• Dodela obaveza da se jasno definišu ciljevi
• Međusobna zavisnost kao integralni timski nacrt.
• Snažna odluka prouzrokuje obavezu. Ova odluka obično se prouzrokuje kao na izazov odgovor od rukovodilaca, potrošača ili dobavljača. Ipak, tim mora razumeti važnost odluke. Kombinacija odluke i pravog tima je značajna.
• Metodologija koja olakšava učenje. Isuviše često timovi nerade dovoljno ili propadaju zato što nemaju metode za rešavanje problema, analizu uzorka, procenu napretka i podelu informacija.
• Kombinacija pravih veština i sposobnosti. Članovi tima se često raspoređuju na njihovim položajima u organizaciji zbog njihovih ličnih ili političkih zasluga.
• Međusobna odgovornost kao jezgro vrednosti. Članovi tima se moraju pridržavati zajedničkih odgovornosti. Izvršavanje radnih ciljeva moraju biti od sporazumnih razloga.
• Poverenje od početka. Poverenje mora biti od početka i trajati sve vreme. Ako mi prvo ne verujemo drugima i nama niko neće verovati.
• Podrška organizacionoj strukturi. Da bi timovi uspeli društvena struktura mora se modifikovati tako da smanji unutrašnja takmičenja pojedinaca i karijeriste, da ljudi zapostave lične želje zbog zaštite timskih ciljeva.
• Stimulans preobimnog današnjeg sistema. Izazov tima za napornu objektivnost koja može ili ne može biti dostupna u sadašnjem sistemu može biti timska izgradnja, energija i visoka motivacija, pod uslovom da se neuspeh ne kažnjava.
• Raznolikost razmišljanja. Heterogena grupa, može doneti različito različito mišljenja za rešenje problema. Rad tima je najuspešniji kada pojedini članovi sarađuju sa jedinstvenim stavom za rešavanje problema.
• Brzi početci. Efektivni timovi postavljaju radije kraće nego duže rokove.
• Čista vrednost i pravila u ranom poslovanju. Svakoj grupi društvenog sistema potrebna je granica za postavljanje reda grupnih napora. Uspešni timovi počinju definisanje postavki o prigovorima ili podeli vrednosti uzimajući u obzir prisutnost, izazov, lojalnost, želje, podelu informacija, uloga itd.
• Vreme značajno provedeno kao tim. Dijalog je u timu potreba. Kvantitet i kvalitet učenja u usavršavanju koje se dešava u timu dovodi se u vezu direktno sa vremenom koje članovi tima provode zajedno.
• Regularnost, struktura, poštena raspodela. Povoljna struktura dijaloga je lagano poređenje konkurenata, grupe koja je angažovana za realnost i sprovođenje raspodele.


Vrste timova

Veličina tima takođe igra važnu ulogu . Timovi najčešće imaju 3 do 20 članova. U tom smislu razlikujemo male timove (2-4 ) i velike timove (12+) . Mali timovi su složniji, članovi tima prisniji, više se trude da budu u dobrim odnosima. Veliki broj članova može dovesti do formiranja podgrupa i lakše dolazi do konflikta.U svakom timu postoji potreba za različitim timskim ulogama. Skladan broj svih timskih uloga daje idealan tim, tj. tim koji ima izgleda za uspeh. Svaki član u skladu sa svojim osobinanama i sklonostima , preuzeće i po nekoliko uloga u timu. Efikasnost tima zavisi od članova tima, koji moraju biti orjentisani na posao . Razvitak tima je dinamičan proces. Većina timova se nalazi u neprestanom stanju promena.

Prva faza u razvoju tima je formiranje. Članovi se međusobno upoznaju i pokušavaju zbližiti. Zajedničko delovanje još nije započeto. Različita znanja se ne prepliću i tim još uvek deluje razjedinjeno.
Druga faza je orjentiranje. Nakon upoznavanja i privikavanja na zajednički rad grupa počinje postepeno poprimati obeležja tima.
Treća faza je izrastanje.Tim se sređuje i učvršćuje u skladnu celinu.
Četvrta faza je faza razvijenog tima. Zajednički ciljevi postaju ciljevi svakog člana tima. Svako ispunjava svoju timsku ulogu, usklađen je rad svakog sa svakim a celi tim je okrenut zajedničkom cilju. Članovi tima odišu samopouzdanjem, svi su svesni timske snage.

Na život i rad svake grupe, a posebno tima utiču grupne norme. Norme su poželji i prikladni oblici svakodnevnog ponašanja u grupi. Norme su interna pravila, navike i običaji koji važe za sve članove. Mogu se usvajati formalnim načinom kroz propisana pravila, ali najčešće su nepisane I poštuju se spontano. Značajne su za tim jer određuju granice prihvatljivog ponašanja. S obzirom na uticaj koji norme mogu imati na delovanje tima, nikako ne može biti svejedno kakve su one.
Razlikuju se četiri grupe uslova koje je opravdano smatramo izvorima kohezivnosti. To su:

(1) motivi, tj. motivacijska baza članova grupe;
(2) karakteristike grupe kao što su ciljevi grupe, način djelovanja, ugled i dr.;
(3) očekivanja članova i procena da se članstvom ta očekivanja ostvaruju;
(4) upoređivanje zadovoljstva i koristi koje se postižu u grupi s procenom moguće koristi od članstva u drugim sličnim grupama.


Kohezija tima redovno će biti u skladu s načinom na koji ga doživljavaju njegovi članovi. Ako ih privlači timski rad i osobe koje su u njega uključene, osjećaju li privrženost grupi i njenim ciljevima, i ako doživljavaju grupu "svojom", stepen kohezije će biti visok.
Rezultat timske kohezivnosti možemo gledati preko morala i timske efikasnosti. Poznato je da je moral veći u visoko kohezivnim timovima zbog povećane komunikacije među članovima, prijateljske klime u timu, odanosti timu i samog sudelovanja članova u odlučivanju i aktivnostima. Dakle, visoka kohezivnost pozitivno utiče na zadovoljstvo i moral članova tima.
I pored izvanrednog planiranja i formulisanja strategije rada u timu, skoro uvek dolazi do izvesnih problema, koji značajno mogu da poremete odnose među članovima tima a samim tim i da ugroze konačni ishod projekta na kome tim radi.

Konflikti u timu

U timskom radu mogu se javiti višestruki problemi počev od lošeg odabira članova tima i rukovodioca tima, loših međuljudskih odnosa, loše komunikacije znači, od mnogih internih i eksternih faktora.
Pojava konflikata vezana je za osobinu grupe. Učestalost konflikata je u obrnutoj srazmeri sa kohezivnošču i dinamičnošču. Konflikti su simptomi koji upozoravaju da je došlo do narušenosti stanja grupne ravnoteže i da je u grupnom ponašanju došlo do odstupanja od grupnih pravila i normi(morala). Ukoliko konflikti u timu proističu iz sukoba ličnosti oni mogu dovesti do neslaganja, nepoverenja i netrpeljivosti između članova tima.
Konflikti pomažu da se problemi sagledaju sa svih strana, da se raščlane sva moguća rešenja i na kraju primene ona bolja. Nakon pozitivnog rešenja nekad se oseća porast uzajamnog razumevanja i otvorenosti među članovima. Popravljaju se međuljudski odnosi, raste poverenje i timska kohezija. Krajnji učinak pozitivnog rešenja konflikta je povećanje timske kreativnosti, jačanje organizacijske stabilnosti, brže uočavanje i rešavanje problema, podsticanje promena umesto stagnacije i profiliranje identiteta grupe i pojedinca. Negativni uticaji konflikta će biti još očigledniji. Pojava negativnih emocija - ljutnja, agresivnost, nekooperativnost, bezvoljnost, nezadovoljstvo - i njihovo prevladavanje u timskom okruženju ubrzo će blokirati svako uspešno delovanje. Karakteristično je brzo opadanje grupne i individualne motivacije, slabljenje unutrašnje povezanosti, onemogućavanje delotvorne komunikacije, izostajanje spremnosti na saradnju, rast animoziteta, nezadovoljstvo.

Postoje više tehnika u rešavanju konflikata. Neke od njih su:

-snaga: kada konflikt postoji u organizaciji menadžer može prisiliti jednu od strana da prihvati izvesna rešenja;
-povlačenje: gde pojedinci usvajaju rešenje konflikta povlačeći se - konflikt se time smanjuje ali uzrok ostaje;
-zaglađivanje: koristi se kada se želi izbeći oštra konfrontacija i skanda;
-posredovanje i arbitriranje: gde spoljni i neutralni delovi ulaze u situaciju da pomognu u rešavanju konflikta;
-komromis: nijedna strana ne dobija ono što želi;
-konfrotacija: direkno sučeljavanje mišljenja u pronalaženju najboljeg rešenja;
-izglađivanje: akcenat na minimizaciji različitih stavova;
-glasanje: koje može biti javno i tajno;
-dogovaranje: sadrži fazu utvđivanja osnovnih interesa sukobljenih strana;
-pregovori: obuhvataju strategije koje se najčešće koriste u pregovaranju kao što su:obećanje,pretnje, blefiranje, ustupci.

Najčešći konflikti među grupama (u preduzeću) su: hijerarhijski konflikti, funkcionalni, zbog stručnog i rukovodećeg osoblja, konflikti formalne i neformalne strukture.
Konstruktivni konflikti dovode do novih oblika rada, porasta kreativnih rešenja i produktivnisti,do osećaja zadovoljstva i samopouzdanja.Destruktivni konflikti izazivaju osećaj trajnog nezadovoljstva, frustracije i stanja psihofizičkog stresa kod pojedinca koji dovode do ozbiljnih poremećaja u funkcionisanju. Osnovni izvori individualnih otpora su: navike, sigurnost, ekonomski faktori, strah od nepoznatog, selektivno primanje informacija...
Idealno rešenje problema se karakteriše otvorenom i poverljivom razmenom stavova. Da bi se rešio konflikt treba odrediti njegov koren tj. uzrok i prirodu tog uzroka.
Najčešći izvor međuljudskih sukobaje loša komunikacija. Uključivanjem medijatora ili menadžera sa nekog višeg nivoa je jedan od načina da se prevaziđu sukobi i da se poboljša komunikacija među članovima grupe.

 

Zaključak


Timski rad predstavlja zajedničko rešavanje nekog složenog problema. On je izuzetno značajan za uspešan razvoj bilo koje organizacije, pa tako i preduzeća. On ukazuje da je veoma velika korist koju imaju preduzeća od ovakvog načina organizovanja rada.
Povezivanje individualaca u celine nalazimo još u prvobitnim društvima, tako da to nije nov pojam. U timskom radu ciljevi tima se postavljaju ispred individualnih ciljeva. Komunikacija između individualaca je znatno razvijenija nego kod klasičnog načina organizacije rada, što stvara određenu dozu povjerenja i iskrenosti. Između ostalog, i ova činjenica u znatnoj meri doprinosi uspešnom radu.


LITERATURA

Rot, N. (1983): Psihologija grupa. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

Grujić, R. (2008): Timski rad kao ključ uspeha – izvodi

http://www.psihologija.autentik.net/posao_timski_rad.php

Strinulović N. (07.09.2007): Timski rad - izvodi http://megatrender.blog.rs/blog/megatrender/megatrender

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 

preuzmi seminarski rad u wordu » » »  

Besplatni Seminarski Radovi


SEMINARSKI RAD