POCETNA STRANA

Seminarski i Diplomski Rad
 
SEMINARSKI RAD IZ MENADŽMENTA
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ MENADŽMENTA
Gledaj Filmove Online

Tranzicija i privatizacija

Tranzicija kao ekonomski pojam podrazumeva prelazak neefikasnih i nedovoljno razvijenih privreda u tržišno orijentisane i razvijene privrede. Taj proces stvaranja tržišnog privrednog sistema podrazumjeva proces u kome elemente privrednog sistema zasnovanog na socijalističkim principima zamjenjuju elementi tržišne privrede. Ovako definisana privreda podrazumjeva kako makroekonomsku tranziciju koja pretpostavlja strukturno prilagođavanje privrede, tako i mikroekonomsku tranziciju koja podrazumjeva prestrukturiranje i transformaciju preduzeća u tim privredama. Cilj tranzicije je realizacija modela integralnog tržišta i predstavlja ekonomski problem. Centralni proces tranzicije je privatizacija i ona predstavlja uslov formiranja privatne privrede kroz koju se prelamaju svi bitni aspekti tržišne privrede. Samim tim, privatizacija izaziva lančanu reakciju promjena preko koje se kristalizuju institucije i mehanizmi privrede. Prelazak privrede na tržišni koncept privređivanja podrazumeva puno promena koje su iznuđene kako dosadašnjim stanjem sistema i načinom upravljanja, tako i promjenjenim ekonomskim prostorom i novim standardima poslovanja. Spektar promjena će uključivati široku lepezu mogućnosti počevši od promjene menadžmenta, uvođenja jake centralne finansijske kontrole, promjene organizacione strukture i jačanja decentralizacije upravljanja, preko preorijentacije proizvoda i tržišta, redukcije troškova i reprogramiranja dugova. Procesi prilagođavanja domaćih preduzeća novim okolnostima međunarodne konkurencije podrazumevaju zahvate na planu tržišnog, organizacionog i upravljačkog restrukturiranja, a njihovo izvođenje nužno će zahtjevati i definisanje svojinskih oblika kao i forme organizovana preduzeća. U tom smislu, tržišno restrukturiranje preduzeća se može opisati kao određivanje ciljnih tržišta, preuređivanje strukture ponude sa ciljem da se ostvari i održi konkurentska prednost i tržišna atraktivnost, čime se poboljšava tržišna pozicija preduzeća.


Ključni tranzicioni mehanizmi


Proces tranzicije može da se karakteriše i ključnim ekonomskim mehanizmima koji je određuju. Prema tom određenju izdvajaju se dva ključna mehanizma.
Realokacija je ključni proces i on označava preusmerenje resursa (rada, kapitala...) iz jednih sektora u druge. Zapravo, iz sektora u kojima su se proizvodila inferiorna dobra - u sistemu u kome je takva proizvodnja bila subvencionirana, u sektore u kojima se proizvode superiorna dobra. To podrazumijeva da u procesu tranzicije ka tržišnoj privredi neki sektori(poput nekih industrijskih grana) opadaju, dok drugi (kao što su trgovina i usluge) rastu.

Restruktuiranje je drugi mehanizam i on je vezan za preduzeća. Da bi preživjela u novim okolnostima preduzeća moraju da se suštinski transformišu. To se odnosi kako na vlasničke odnose tako i na strukturu i organizaciju njihove proizvodnje. Zbog podsticaja generisanih od strane netržišnih mehanizama preduzeća prije inicirane tranzicije su bila prevelika, i sasvim malobrojna.
Kapitalna intenzivnost je bila visoka u odnosu na onu na Zapadu, iako je
tehnologija u tom kapitalu bila inferiorna.
U novim okolnostima ova preduzeća moraju da se restruktuiraju: da redefinišu proizvodne programe, da zatvaraju neke od svojih pogona i da otvaraju druge, sa tim da otpuste i viškove radnika, kao i rukovodioce koji nisu sposobni da vode poslove u novim uslovima; da mijenjaju najveći dio opreme. Makroekonomski posmatrano restruktuiranje ima dvije implikacije. Sa jedne strane, ono povećava produktivnost. Sa druge strane ono doprinosi smanjenju zaposlenosti, odnosno povećanju nezaposlenosti.
Prateća pojava ova dva mehanizma je dezorganizacija. Privrede koje tek ulaze u proces tranzicije su organizovane drugačije od privreda koje se u velikoj mjeri oslanjaju na tržište. Njihov ključni mehanizam alokacije je centralni plan a ne tržište. Tranzicioni proces je razorio ovu organizaciju. Posebno veze između subjekata koje nisu formirane spontano nego pod okriljem plana. Kada je on ukinut sa njim su ukinute i prethodne poslovne veze između firmi. To implicira vrlo krupnu sistemsku promjenu koja može da se opiše i kao svojevrsni institucionalni vakuum. Do uspostavljanja novih veza može se govoriti o dezorganizaciji, posebnom procesu. On objašnjava gašenje mnoštva aktivnosti, što je i jedna od najvidljivijih manifestacija tranzicije.

Gornje određenje tranzicije može da se interpretira i kao jedinstvo dvasimultana procesa. Prvi je proces realokacije resursa iz državnog/društvemnog sektora u efikasniji privatni sektor. I, drugi, koji pretpostavlja reorganizaciju klasičnog javnog sektora. Zajednički imenitelj i jednog I drugog je privatizacija, mada između restrukturiranja i privatizacije se ne može staviti znak jednakosti. U ovom kontekstu, proces privatizacije se može uzeti kao ključna odrednica i
pouzdana mjera napretka tranzicionog procesa.


Tranzicione aktivnosti


Tranzicija se može definisati i obuhvatnije preko ključnih elemenata ovog procesa. To su: privatizacija državnih/društvenih preduzeća; restrukturiranje velikih javnih preduzeća; zasnivanje tržišta roba usluga i faktora proizvodnje; reforma društvenih ustanova; i reforma sistema socijalnog osiguranja.


Privatizacija

Pod privatizacijom se podrazumeva pretvaranje javnog vlasništva u privatno. U širem smislu kao privatizacija se tretira i proces eksternalizacije nekih djelatnosti tj. mogućnost da se neke djelatnosti, koje je ranije isključivo obavljao javni sektor, povjere i privatnom sektoru. U prvu kategoriju može da se ubroji prodaja stambenog fonda, i cjelovita ili samo djelimična prodaja državne imovine. U drugu kategoriju spada eksternalizacija nekih usluga koje je nekad obavljao isključivo javni sektor poput skupljanja smeća, gradskog prevoza i sl.. Ključni argument u prilog privatizacije je povećanje efikasnosti.

Restruktuiranje javnih servisa

Jedno od najvećih novina u doktrini regulacije poslednjih dvadeset godina je bilo otkriće da javni servisi (public utilities) koji su tretirani kao prirodni monopoli nisu monolitni; oni se sastoje od više dijelova od kojih mnogi mogu i treba da se izlože
konkurenciji.
Javni servisi postoje na dva nivoa. Jedan je nacionalni/regionalni a drugi je lokalni. U servise prvog nivoa, između ostalih, spadaju: elektroprivrede, željeznice, avioprevoznici, telekomunikacije, naftna/gasna preduzeća. U javne monopole lokalnog nivoa spadaju: vodovodi, kanalizacije, daljinsko grijanje i dr. Restruktuiranje pretpostavlja poseban status samo za dijelove koji predstavljaju prirodni
monopol i istovremeno uvođenje konkurencije u preostale delatnosti.

Zasnivanje tržišta roba/usluga i faktora proizvodnje. Svojevrsna tržišta roba i usluga su postojala i prije tranzicije ali cjenovni mehanizam nije imao ključnu ulogu u alokaciji resursa. Tranzicione promjene podrazumjevaju suštinsku liberalizaciju cjena uz ukljanjanje prepreka ulaska i skidanje spoljnotrgovinskih barijera. Liberalizovana tržišta, međutim, zahtjevaju i odgovarajući institucionalni okvir. Kao imperativ se nameće stabilan pravni sistem koji treba da obezbjedi zaštitu ugovora i svojine.
Zasnivanje tržišta faktora proizvodnje je delikatniji proces. Tu se misli na tržišta rada I kapitala. Tržište rada je najdelikatnije jer se na njemu najprije manifestuju efekti reformi: u vidu plata i nezaposlenosti. Zasnivanje tržišta kapitala se samo djelimično oslanja na potojeće institucije. To je zapravo proces ponovnog ustrojstva banaka i konstituisanja sasvim novih finansijskih institucija. U novim okolnostima ulogu prikupljanja štednje i njenog usmjerenja preuzima vrlo razgranat skup institucija tržišta novca i kapitala. Ove institucije iziskuju kako regulaciju tako i permanentnu superviziju kao preduslov sigurnosti koja je ključna odrednica ovog sektora.

Reforma društvenih ustanova

Među društvenim ustanovama najvažnija je reforma obrazovnog i zdravstvenog sistema. Cilj reformi nije samo njihova racionalizacija, odnosno unapređenje njihove efikasnosti, nego i njihovo usmjerenje ka stvarnim obrazovnim i zdravstvenim potrebama stanovništva.

Reforma sistema socijalnog osiguranja. Riječ je o sistemu koji obezbjeđuje socijalnu sigurnost stanovništva. On uključuje sisteme invalidsko-penzionog, zdravstvenog i osiguranja od nezaposlenosti. Tranzicija nameće racionalnost i u ustrojstvu ovih sistema. Otud njihova
organizacija na principu osiguranja.


Sekvencioniranje promjena

Proces tranzicije implicira sveobuhvatnost tj. zahteva reformu skoro svih institucija. Pri tome, reforme ispoljavaju složenu međuzavisnost. Tipična je ona koja se manifestuje na način da jedna predstavlja preduslov iniciranja druge ili ključnu odrednicu uspjeha druge. Iskustvo upućuje i na pravilo da proces tranzicije zahteva i vremenski sinhronizovane aktivnosti koje se mogu programirati uspješno samo ako se poznaju dobro sve njihove implikacije. Drugim riječima, riječ je o kompleksnom poduhvatu koji implicira iniciranje, vođenje i kontrolu više procesa koji se moraju odvijati istovremeno ili u određenim međusobno uslovljenim sekvencama.

Sinhronizacija aktivnosti u vremenu međutim ne podrazumjeva postupnost koja se često identikuje sa djelimičnim pokretanjem procesa. Već se zna da tako shvaćena postupnost rezultuje crnim tržištima, paralelnim valutama, hiperinflacijom, spontanom privatizacijom i sl.

Ključnu ulogu u procesu tranzicije mora da ima privatizacija. Ona je, naime, i preduslov i ključna odrednica konstituisanja kompletnog tržišta - roba, usluga i faktora proizvodnje. Dosadašnja rješenja propisana kao modeli svojinske transformacije ispoljila su ne samo manjkavosti
koje su svojstvene tako složenom poduhvatu, nego i slabosti koncepcijske prirode. One se ogledaju kako u sporosti procesa privatizacije, tako i u disfunkcionalnosti svojinskih režima koji su nastali.
Drugim riječima privatizacija je element koji određuje konzistenciju procesa tranzicije.


LITERATURA

- Cerović B.,Ekonomika tranzicije, Ekonomski fakultet Beograd, 2003.

- Roland, G. , Transition economics: Politics, markets and firms, Cambridge, MA, itd.: Massachusetts Institute of Technology Press

- Družić, I. i Sirotković, J. (2002) Uvod u hrvatsko gospodarstvo, Politička kultura i Ekonomski fakultet Zagreb

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 

preuzmi seminarski rad u wordu » » »  

Besplatni Seminarski Radovi


SEMINARSKI RAD