POČETNA STRANA

Seminarski i Diplomski Rad
 
SEMINARSKI RAD IZ PEDAGOGIJE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ PEDAGOGIJE
Gledaj Filmove Online

 

 

 

 

 

 

Предшколска педагогија
као научна или наставна дисциплина

Класификација наука, и педагогија у систему наука


Науке се различито могу класификовати . какав ће при томе систем наука добити зависи од критеријимима приликом класификације.
Нас пре свега занима она класификација наука у којој се појављује педагогија као посебна наука или које дају могућност правилнијег одређивања предмета и караактера педагогије као науке, њеног места у систему наука и узајамног односа педагогије и других наука.
Ако узмемо у обзир Енгелсову класификацију наука онда педагогија спада у друштвене науке. То се миже закључити врло лако на основу целокупне досадашње анализе њеног предмета проучавања.
Однос педагогије и других наука је постао актуелан тек после осамостављивања педагогије као посебне науке, која се до тада налазила у склопу филозофије
Однос педагогије и других наука није статичан. Он је подложан променама изазваним развитком и гранањем педагогије као и развитком и гранањем других наука. Све је чесћи случај да се нпр. да тимском педагошком истраживању поред педагога и други различити профили раде као економисти.психолози, социолози, филозофи, логичари,етичари, представници природних наука .....
Од таквих односа и сарадње имамо доста користи све науке које су обухваћене и зато те односе и сарадње треба само ширити и продубљивати када је реч о педагогији.

Систем педагошких дисциплина

Науку чине низ не повезаних чињеница ма колико оне биле реално или научно засноване и утврђене. Свака наука па и педагогија,управо зато што је наука мора да представља одређен систем сазнања, вредносна опредељења, мишљења и схватања,међусобно логички повезаних као што су и појаве, односи и чињенице на којима се тај систем заснива, међусобно повезане, зависне и дијалектички условљене. Такав систем представља један од основних елемената науке.
Када се говори о педагошким дисциплинама мисли се на све оне посебне теорије које су настале или настају из тежњи да се продубе знања из тих области. Пошто се данас развио велики број таквих дисциплина можемо говорити о систему педагошких дисциплина.
Систем педагошких наука на неки начин представља конкретизацију, ближе или прецизније одређивање, оне делатности које чини предмет науке којом се бави та дисциплина. Он помаже да се потпуније сагледају области којима се педагогија бави.
Бављење системом педагошких дисциплина не само да је значајно због тога би се сагледали путеви, темпоиоснове досадшњег развитка педагогије као науке, већ да би се сагледале перспективе, могућности и потребе њеног даљег развијања.
Основни проблем, када је речо систему педагошких дисциплина ( грана ), јесте питање критеријума за одређивање предмета ( проблематике ) сваке посебне педагошке дисциплине, а самим тим класификација тих дисципилина . U вези са тим јавља се низ проблема, низ разлика које доводе до различитих класификација педагошких дисциплина, односно до различитих система педагошких дисциплина.
Терминим педагогија означава се целокупност, свеукупност разматрања о васпитању као посебној друштвеној деланости, означава се наука у тоталитету, јер она у целини обухвата и свој предмет проучавања васпитања.
Општу и фундаменталну проблематику васпитања проучава општа педагогија. Она представља научну, филозофску и теориску основу свих осталих педагошких дисциплина. Док се општа педагогија бави савременим фундаменталним и теорским проблемима васпитања, историја педагогије се бави оним што се у тој области десило у прошлости ( педагошка схватања, теорије и искуства) . на свакој Од тих дисциплина заснива се читав низ других, ужих педагошких дисциплина . Историја педагогије може да се подели на две своје основе, уже дисциплине општу историју педагогије и националну историју педагогије.
Другом линијом, тј на бази опште педагогије, дељење, систематизовање педагошких тековина, према томе педагошких дисциплина може се вршити на више начина, зависно од критеријума и деобе нпр, ако се као критеријум узме узраст васпитаникаонда се долази до низа педагошких дисциплина које целовито проучавају васпитну проблематику.
Како је тих узраста више а специфичности значајне за васпитање( по којима се ти узрасти разликују ) , су знатне поделе које могу бити различите зависно од тога шта се сматра и обухвата једним узрастом нпр. допредшколска,предшколска, педагогија школског узраста и андрагогија . Андрагогија се сматра као посебна дисциплина и обухвата педагогију одраслих. Из ње се издвајају војна педагогија , привредна педагогија ,пенолошка педагогија.
Другачији систем се добија када се као критеријум узме место где се одвија васпитни процес . Како у овом случају постоје могућности даљег дељења појединих дисциплина , односно њиховој основи заснивања нових дисциплина.
Тај систем обухвата породичну педагогију, педагогију предшколских установа, школску педагогију и ваншколску педагогију и нетернатску педагогију.
Као ни један други критеријум поделе, класификације предшколских дисциплина,не може у потпуности да задовољи у потпуности ,пошто неке дисциплине не може да обухвати као нпр дидактика, педагогија слободног времена и сл. Што је резултат сложености и комплексности веаспитне делатности, безбројности места где се васпитање одвија , фактора који у томе учествују


Предмет и задаци предшколске педагогије као научне дисциплине

Положај човека у природи и његов развој као врсте омогућене су између осталог, сталним напорима да се прикупр протумаче или систематизују по општим, значајним или постојаним својствима.
Наука чији је предмет прочавања феномем васпитања назива се педагогија, њена дисциплина која се бави прикупљањем, описивањем и критичним преиспитивањем и систематизовањем чињеница о појавама у области васпитања деце раног ураста који посредно или не посредно утичу на њихов развој од рођења до поласка у школу-предшколска педагогија.
Основна функција предшколске педагогије се састоји у утврђивању правилностима у поменутим појавама, њиховом тумачењу,откривању објективних законитости и узрочно-последничнох односа који у њима владају, затим њиховом уопштавању у ставове и класификовању у теориски систем који омогућује да се ова научна дисциплина даље бави љима појединачно већ њиховим општијим категоријама.
Будући да се бави васпитањем као намером и сврсисходним делатношћу одређеном нормама у складу са којима се утиче на дечији развој предшколска педагогија се убраја у развојно- нормативне научне дисциплине за разлику од низа природних наука које утврђујући узрочно последичне везе међу појавама ради њеиховог тумачења науке о човеку, међу којим је и педагогија су специфичне јер утичу на понашање људи .
Због тога се она не зауставља на дескрипцији већ узима у обзир тежње смисао и сврху појава које проучава као и начине на које се може на њих утицати како би се одвијале у жељеном правцу , то подразумева плански и истематски утицај на васпитне појаве узимајући у обзир утврђене истине као и предвиђане последице овог деловања, Уз преузимање свог дела одговорности када су оне у питању. Ова оперативност се постиже на тај начин што се у педагогији постављају захтеви у облику принципа и правила које треба уважавати током васпитног рада, уз разраду и конкретузацију специфичних циљева васпитања деце раног узраста у складу са општим циљевима постављеним у педагогијии филозофији.
Предшколска педагогија се стара о преношењу научних сазнања и достигнућа у пракси пратећи резултате који се у њој постижу, што јој обезбеђује повретну информацију за уношење корекција и даље унапређивање теорије и праксе предшколског васпитања.
Ради унапређивања васпитне праксе у оквиру предшколске педагогије проучавају се и уопштавају позитивна искуства , уочавају проблеми и предлажу њихова решења,разрађују стратегије деловања као и ситеми садржаја, метода и средстава за мењање постојеће праксе у складу са дечијим развојним потребама и друштвено- културним контекстом.

Нарочито је важно да се проуче норме, вредности и традиције које делују у животу одређене средине које са социалним,националним и културним обележјимана чијој свеукупности треба да се заснива васпитање.
Предшколска педагогија треба да је критична и према предмету свог проучавања, тако и према себи,иначе неће бити у стању да открива целовите истине. Због тога треба да критички преиспитује поменуте основе проучава педагошку праксу.
Предшколска педагогија треба да улази у интердисциплинарне односе са другим педагошким дисциплинама и дисциплинама других наука пеузимајући критички, испитујући,оцењујући и асимилујући теориске поставке,научне чињенице , хипотезе и и проблеме пружајући им на одговарајући начин сопствени допринос.

Нарочито ја важно продубљивање и разјашњавање основних педагошких појмова у светлу специфичности развоја деце раих узраста и могућности деловања на њега како би се могла вршити теориска уопштавања, њихова операциоализација и конкретизација у пракси предшколског васпитања.
Задатак предшколске педагогије се састоји у томе да поменута сазнања прати, прикупља, анализира, систематизује, уопштава и интерпретира из педагошког угла, као и да их синтезује повезујући их на тај начин у квалитативно нове целине.

Констрисање предшколске педагогије као научне дисциплине


За конструисање предшколске педагогије као научне дисциплине нарочито је значајан допринос М . Монесори која је свој,такође оригиналан систем предшколског васпитања, темељила на научним чињеницама до којих је дошла.
Сматра се да интезвнији развој предшколске педагогије почиње тек пре неколико деценија када се на њено осамостаљивање поред , диференцирања поред саме педагошке науке која се развијала, утицали и бројни други чиниоци. Пре свега нагло је порасло интересовање за дете, за његово сазревање, раст и развој, васпитање и образовање, као и за проблеме које у току ових процеса оно наилази. Захваљујући открићу великих развојних потенцијала схавћен је значај овог периода на развој човекове личности- социоемоционални, као и физички и интелектуални. Као последица тога настаје дечија психологија, дечија психијатрија педијатрија, а међу педагошким дисциплинама – предшколска педагогија.
Потребу за конструисањем једне посебне дисциплине која ће се бавити васпитањем и образовањем деце пре поласка у школу условили су и развој мреже предшколских установа као и донекле, измењена улога породице у васпитању.

Истраживања која су показала да ниво развоја способности за учење као и интелигеције великим делом зависи од социокултурне средине у којој се дете развија, као и да социална диференција почиње у најранијим узрастима, условила су да се у низу развијених земаља јави тежња за изједначавањем шанси за школски успех све деце , без обзира на њихово социално порекло.
Поменута тежња се подударала са повећаним потребама за образовањем, односно за,односно за обухватањем деце све ранијих узраста системом васпитања и образовања.
Бржи развој предшколске педагогије као дисциплине данас спречава недовољна изграђеност педагогије као матичне науке.

Предшколска педагогија као наставна дисциплина

Поред пружања одређених сазнања одређених сазнања предшколска педагогија, када су у питању они који се тек припремају за позив васпитача и стручног сарадника у дечијем вртићу треба да буде постицај за за развој њиховог мишљења, расуђивања, стваралаштва , моралних уверења и вредносних ставова, омогућујући им да се формирају као личности подесне за те позиве. То се, помишљењу А. Марњеним тумачењем ,, у свтлу општије животне,људскеи друштвене проблематике у савременом свету и код нас . Студенти тако добијају већу шансу да свој позив схвате не само као средство за егзистенцију већ и као могућност правог људског ангажовања“.
Задаци тако конципиране наставне исциплине су следећи :

1. да се студенти упознају са филозофско- теориским гледиштима и основним научним сазнањима потребним за разумевање процеса од којих се састоји васпитање деце раних утраста ;

2. да стекну трајан увид у значење васпитних поступака које ће примењивати,оспособе се да самостално оцењују врености и идеје о васпитању, као и програма,метода, садржаја и средства уз помоћ којих се оне остварују;

3. да буду у стање да свиоја сазнања операционализују, уносе у васпитну праксу и организују је у складу са њима, као да и у појединачним практичним примерима сагледавају њихово општије теориско значење ;

4. да са одређеном сигурношћу стваралачки уносе промене у васпитни процес и проналазе нове поступке у васпитању који произлазе из основних знања о развоју детета и циљева васпитања, као и да предвиђају њихове резултате и последице

5. да се оспособе да самостално прате стручну литературу и стално се стручно усавршавају.


Однос предшколске педагогије, као и научно – наставне дисциплине и других педагошких дисциплина које се баве васпитањем деце раног узраста

Са развојем предшколске педагогије као и научне дисциплине појавио се проблем издвајања онога што би семогло назвати практична упутства васпитачима изведена из научних чињеница, али исто тако утемељена на практичним искуствима, традицији, па и здраворазумским констукцијама.

Заслуга за конституисање прдшколске педагогије као и научне дисциплине у оквиру система педагошких дисциплина какав се развио код нас, не сумљиво припада др Александри Марјановић и њеним поставкама према којима се предшколска педагогија одређује као теориска основа и систем научних чињеница о васпитању предшколске деце. На тај начин се из ње јасно издваја методика васпитно образованог рада( ,, предшколска дидактика “, ,,практична теориска васпитања “) која, пре свега, представња тумачење њених импикација за непосредну праксу васпитача и предшколски педагога, односно разраду система општих препорука захвата,упутстава, описа поступака и других ослонаца орјентатора, за ваљано програмирање, планирање, обављање, праћење и вредновање цаспитно- образованог рада.

Као таква, ова општа методика је и основа за развој посебних методика појединих области васпитно- образованог рада које се баве специфичним садржајима и поступцима организације једне или више активности предвиђених Основама програма васпитно образованог- рада са прдшолском децом.
Основна функција опште методике , као наставног предмета састоји се у томе да будуће цаспитаче и предшколске педагоге ( свакога у свом домену ) оспособи за оставривање циљева институционалног васпитања предшкоске деце. Њеним изучавањем обезбеђује се заснованост поступака који се препоручују у васпитању на нучним аргументима, повезивање педагошких и методичких сазнања у кохерентан систем,а студенти се оспособњавају да претходно стечена сазнања о омогућностима и начинима утицаја на дечији развој преводе у конкретну васпитну праксу. Такође је потребно да упознају и увежбају примењивање различитих начина организованог васпитног рада, као и да израде целовит стручан приступ васпитању предшколског детета, уз развијање пособности за критично сагледавање и вредновање сопственог рада, односно за истарживање и усавршавање васпитне праксе.

Литература:

1. Педагошка енциклопедија I – II , Београд 1991;
2. Р. Грандић , Основи педагогије- приручник , Нови Сад, 2001;
3. Др Емил Каменов , Предшколска педагогија, Београд , 1999;
4. Поткорњак Н , Ђорђевић Ј, Општа педагогија , Београд, 1996.

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 

preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD