POCETNA STRANA

Seminarski i Diplomski Rad
 
SEMINARSKI RAD IZ SOCIOLOGIJE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ SOCIOLOGIJE:
Gledaj Filmove Online

MORAL I RADNI MORAL

“ Dve stvari ispunjavaju dušu uvek novim I sve vecim divljenjem I strahopoštovanjem, što se više I istrajnije razmišljanje bavi njima: zvezdano nebo nada mnom I moralni zakon u meni”
(Imanuel Kant)

1. MORAL

1.1. Poreklo i pojam moralaMoral (lat. mos – obicaj; mores – vladanje; moralis – moralan) je jedan od najvažnijih oblika covekovog delatnog odnošenja prema svetu, prema drugim ljudima i prema sebi samom. On se sastoji u vrednosnom procenjivanju ljudskih htenja i postupaka kao pozitivnih ili negativnih, pri cemu se prvi odobravaju, žele, preporucuju i zahtevaju, a drugi se neodobravaju, kude osuduju i zabranjuju. Ukratko, moral je aktivno covekovo oblikovanje i ocenjivanje sebe i drugih ljudi kao dobrih i zlih.
Moral je skup nepisanih normi kojima se odreduje kako ljudi treba da se ponašaju jedni prema drugima i prema zajednici, a pomocu kojih se ocenjuju vlastiti i tudi postupci kao dobri li rdavi.

Moralna norma nastala je veoma davno, još u prvobitnoj zajednici. Tokom svoje evolucije covek je, najpre, živeo u malim grupama. Boraveci i živeci u grupi, prvobitni covek je neminovno sebi postavljao dva pitanja: kakav treba da budem ja, da bi drugi ljudi i ja bili srecni i kakvi treba da su drugi, da bih ja bio srecan i da bi moja sreca uopšte bila moguca? Na osnovu takvih razmišljanja formirana su pravila ljudskog ponašanja, nastala je filozofska disciplina-etika, koja izucava smisao i suštinu ljudskog bitisanja, smisao kodifikacije normi ponašanja da bi ljudi, pre svega bili srecni.

Moral je objektivna društvena pojava koju konstituiše, prvo, skup pravila (normi, merila) koja regulišu ponašanje clanova jedne društvene zajednice; drugo, skup stvarnih navika ponašanja. Znacajno je istaci da te norme, nacela ili pravila ponašanja uvek podrazumevaju regulisanje meduljudskih odnosa, dakle odnosa ljudi izmedu sebe kao i odnosa jedinke prema društvu.
Moral se manifestuje u vrednosnom procenjivanju ljudskih postupaka i htenja kao pozitivno ili negativno vrednih. Moralni sud ili ocena odnosi se na neki postupak, rasudivanje, držanje, ponašanje ili karakter nekog coveka ili nas samih. Objekat moralne ocene je uvek samo covek.

Po Sigmundu Frojdu, norme koje društvo definiše, posebno one kojima se odredena ponašanja zabranjuju, licnost samo delimicno usvaja, pa tako ne mogu ni postati deo unutrašnje strukture licnosti. Frojd tvrdi, imajuci u vidu nagonsku, impulsivnu stranu ljudske prirode, da je potpuna harmonizacija moralne svesti, kao oblika društvene cenzure, i svesti pojedinca gotovo nedostižna.
Možemo da tvrdimo, uvažavajuci znacajna mišljenja u ovoj oblasti, da je poreklo morala ljudsko, da se može naci u ljudskom društvu, u samom coveku. Jer, živeci u društvu, živeci sa drugim ljudima, stvarane su razne vrste normi koje su regulisale odnose tog zajednickog življenja. Covek kao slobodno, (samo)svesno, stvaralacko i odgovorno bice, stvara moral kao tvorevinu koja služi ocuvanju njegovog ljudskog identiteta.

Pod pojmom "moral" najcešce se podrazumeva sistem normi ili pravila ljudskog ponašanja. Odnosno, moral je skup obicaja, navika, normi ili pravila ponašanja kojima se ljudi rukovode u svojim postupcima.

Kao skup pravila ponašanja, moral se zasniva na normama o dobru i zlu, a manifestuje se u vrednosnom procenjivanju ljudskih postupaka, u smislu koje je ponašanje dostojno coveka a koje nije, koje je vredno a koje se može oznaciti kao bezvredno, koje se odobrava a koje se osuduje. U skladu sa moralnim normama, a u sklopu složene komunikacije koja se odvija u društvu, ljudi formiraju svoje licnosti, karaktere i osobine, usmeravaju svoju motivaciju i delovanje, vrednuju i sude i sebi i drugima.


1.2. Moral i obicaj

Obicaj je najstarija forma regulisanja društvenih odnosa i ponašanja. U pocetnim fazama razvoja ljudskog društva, stihijski su nastala brojna pravila kojima su regulisana najraznovrsnija ljudska ponašanja. Jednom ustaljena pravila vremenom okarakteriše odsustvo svesti o njihovoj svrsi i razlozima zbog kojih postoje. Stihijski nastala obicajna pravila vezana su za animizam, kult i magiju. Nastaju iz potrebe da se ovlada prirodom i društvenim procesima. Zato je obicaj u svojoj osnovi navika ili praksa koja se formira i postoji kao rezultat trajne predstave. Brojni obicaji vremenom prerastaju u moralne norme. Upravo zbog toga, postoji opravdanje za tvrdnju da se poreklo morala može naci u obicajima.


1.3. Moral i pravo

Cinjenica je da regulisanje ponašanja ljudi ne može biti prepušteno stihiji, dobroj volji pojedinaca ili težnji javnog mnjenja da reguliše kolektivnu svest.
Drugim recima, ukupnost društvenih odnosa mora regulisati neka organizovana snaga, neki organ koji ima sredstva da obezbedi nesmetano odvijanje i funkcionisanje istih.

Država odreduje društvene norme koje se oznacavaju kao pravno-politicke norme. Dalje, pravo predstavlja sistem društvenih normi, društvenih propisa cije nepoštovanje sankcioniše država.

Pravo i moral se sadržinski razlikuju, ali se u izvesnoj meri i dodiruju. Razlikovanje prava i morala je najvidljivije u odnosu na sankciju. Naime, sankcija za prekršaj moralnih normi se uglavnom izražava kao spontana reakcija društva (uže ili šire sredine), u nekim varijantama predvidala je i iskljucenje iz društva, što se ipak razlikuje od organizovane prinude od strane države radi sprovodjenja pravnih normi. Isto tako, moralna dužnost i pravna obaveza nisu uvek u skladu jer odredena pravna radnja može svoj izvor da pronadje u motivima koji su cak nemoralni, a da sa pravnog stanovišta ipak bude ispravna. Medjutim, pravo u odredenim situacijama može da bude na cak i višem etickom nivou u odnosu na odredeni moralni sistem.


1.4. Osnovne karakteristika morala

Osnovna karakteristika moralnih normi je njihova obaveznost. Obaveznost je karakteristika i pravnih i obicajnih normi. Moralna obaveznost je dvostruka, što znaci da je moral obavezujuci i društveno (spolja) i individualno (unutra), za razliku od pravne i obicajne obaveznosti koja je iskljucivo društvena (jednostruka). Takodje, kao jedna od bitnijih karakteristika morala, navodi se i trenutacnost - obaveza pojedinca da moralno postupi, gotovo po automatizmu, kada se nadje u odredenoj moralnoj situaciji. Pominju se i bezuslovnost, nametnutost i sl.
Da bi covek kao prakticno bice usvojio moralne norme i po njima se ponašao, da bi formirao vrednosno-normativni odnos prema sebi, ali i prema drugim ljudima, mora da donese odgovarajuci moralni sud. Moralni sud je sud o vlastitom ponašanju, ponašanju drugih ljudi, drugih društvenih grupa i to u odnosu na moralnu normu. Sud može biti pozitivan ili negativan. U slucaju da moralna norma bude prekršena, odredeno ponašanje uslovilo negativan sud, sledi moralna sankcija. Moralna sankcija može biti individualna (unutrašnja, npr. griža savesti) i društvena (spoljašnja, npr. prezir, pa cak i iskljucenje iz društva).
2. ETIKA

2.1. Pojam etike


Rec "etika" potice od grckih reci ethos - što znaci obicaj, i ethikos - što znaci moralan. Etika je nauka o moralu ili o moralnom fenomenu (mos, moris - latinska rec koja znaci i obicaj, narav).

Etika je filozofska disciplina koja proucava moral, odnosno moralni fenomen u najširem smislu - proucava njegovo poreklo, ciljeve i smisao moralnog delovanja.


2.2. Etika kao filozofska disciplina

Posmatrana kao ucenje o moralu etika je prevashodno filozofska disciplina. Ona objašnjava mesto morala u sistemu društvenih odnosa, ispituje njegovu prirodu i unutrašnju strukturu, traga za izvorima morala i kriterijumima moralnog vrednovanja ljudskih postupaka i nastoji da razume smisao i ciljeve covekovih moralnih pobuda.
Etika je u pocetku bila stopljena s filozofijom i pravom i imala je karakter prakticnog moralnog ucenja koje pripoveda telesnu i psihicku higijenu života. Njen položaj se izvodio neposredno iz prirode kosmosa (shvacenog kao red i harmonija, nešto lepo, sredeno, skladno, nakit, za razliku od haosa). Tek Aristotel je izdvojio etiku kao posebnu disciplinu. On je uveo i sam termin („Nikomahova etika", „Eudemova etika") i svrstao je etiku izmedu ucenja o duši (psihologija) i ucenja o državi (politika): oslanjajuci se na prvo, ona služi drugom. Cilj etike je stvaranje cestitog gradanina države. Mada je za Aristotela ucenje o vrlinama kao moralnim svojstvima licnosti centralni deo etike, u njegovom sistemu došla su do izražaja i neka vecna pitanja etike kao što su ona o prirodi i izvoru morala, o slobodi volje i osnovama moralnog postupka, o smislu života i vrhovnom dobru, pravednosti.

Od stoika pocinje podela filozofije na tri oblasti: logiku, fiziku( i u tom smislu i metafiziku) i etiku. Ove deoba karakteristicna je i za srednji vek i filozofiju renesense, da bi je Kant obrazložio kao razgranicenje ucenja o metodu, prirodi i slobodi (moralnosti). Sve do modernog doba etika se cesto shvatala kao ucenje o prirodi coveka i uzrocima i ciljevima njegovog delovanja uopšte. Proširenje predmeta etike proisteklo je iz shvatanja njenog zadatka: ona je bila pozvana da poducava coveka dobrom životu tj. životu koji je u skladu s njegovom prirodom. Zbog toga su se u njoj mogli naci elementi teorije o bicu coveka, o njegovim strastima i njegovoj duši, spojeni s ucenjem o putevima ostvarenje dobrog života. Dokantovska etika je nesvesno proizilazila iz teze o jedinstvu istinitog i dužnog. Po Kantu, etika je ucenje o dužnosti, o onome što treba da bude, a ne o onome što jeste i što je uzrocno uslovljeno. Marksisticka etika negira suprotstavljanje cisto teorijskog i prakticnog, odnosno ne bavi se samo filozofskom analizom prirode morala, nego i istraživanjem principa, kriterijuma i normi odredenog moralnog sistema, istorijim razlicitih etickih ucenja i teorijom moralnog vaspitanja.

3. RADNI MORAL


3.1. Pojam radnog morala

U skladu sa podelom Konferencije americkih psihologa iz 1940. godine Rudi Supek je sacinio podelu definicija radnog morala. U skladu sa tim, definicije radnog morala su svrstane u srodne grupe pa se zato razlikuju 3 pristupa. To su :
individualno organsko gledište - pojam morala odnosi se na uslove telesnog i emocionalnog blagostanja kod pojedinca, koji ga cine sposobnim da radi i živi sa nadom i uspehom, osecajuci da deli osnovne ciljeve grupe ciji je clan, koji ga cine sposobnim da može izvršiti zadatke sa energijom, zanosom i samodisciplinom, podržan uverenjem da, uprkos preprekama i sukobima, njegovi licni i socijalni ideali vrede da bi ih sledio.
po kolektivnom gledištu - moral se odnosi na uslove života grupe u kojoj postoje jasni i odredeni grupni ciljevi koje pojedinac smatra važnim i u skladu sa individualnim ciljevima; gde postoji poverenje da ce postici ciljeve, sredstva za njihovo postizanje, poverenje u vode, i u samog sebe gde su agresivnost i neprijateljstvo upereni protiv sila koje više štete grupi nego pojedincima unutar grupe.
moral sa gledišta pojedinca u grupi - kada se grupi da odredeni zadatak, moral doprinosi da pojedinac pun nade i energicno ucestvuje u životu grupe, tako da svojim delom i naporima pojacava uspešnost grupe u izvršavanju tekucih zadataka.

Najpotpunije shvatanje radnog morala u našoj literaturi dao je Danilo Ž. Markovic. Polazeci od saznanja da je moral složena društveno-duhovna pojava, odredena društveno-ekonomskim i tehnicko-tehnološkim odnosima, Markovic radni moral odreduje kao:

skup normi o ponašanju coveka u radnoj sredini, zasnovanih na shvatanju o položaju i znacaju rada u društvu, pri cemu norme u sebe ukljucuju motive, stavove i zadovoljstva ucesnika u radnom procesu i radnoj grupi.

3.2. Norme radnog morala

Svako društvo, odnosno društvena grupa ima potrebu da formira norme radnog morala.

U skladu sa društveno-ekonomskim odnosima, svojinskim oblicima i oblicima organizovanja rada Danilo Ž. Markovic se opredeljuje za 5 osnovnih normi radnog morala : radinost, covecnost, pravicnost, poštenje i drugarstvo.

Neke od ovih normi radnog morala sve više postaju i vladajuce norme o ponašanju u mnogim kompanijama.

Covekovo ponašanje u radnoj sredini u kojoj obavlja proces rada odredeno je ne samo uslovima rada, vec i osobinama njegove licnosti. Pošto se licnosti po svojim osobinama medusobno razlikuju, sasvim je normalno što je i njihov odnos prema radu razlicit, iako rad ima isti sadržaj, iako se vrši u istim društveno-ekonomskim odnosima.

Odnos prema radu je veoma bitan faktor radnog morala. U najopštijem smislu taj odnos se može odrediti kao pozitivan i kao negativan. Naime, pozitivan odnos prema radu imaju one licnosti koje u radu nalaze bilo koju vrstu zadovoljstva a negativan one koje rad doživljavaju kao prinudu i to najcešce ekonomske vrste. U osnovi, ako covek ima pozitivan odnos prema radu, on ce se u znacajnoj meri iskazati kao stvaralacko bice, pri cemu ce težiti da što uspešnije obavi svoj posao i postigne zadovoljavajuce rezultate

Moralne norme, kao i norme radnog morala, postoje u svakom društvu i svakom vremenu. Nastaju u okviru kategorijalnog sistema vrednosti svakog društva, razvijaju se u skladu sa moralnim konceptom svakog društva, menjaju se sa promenom sistema vrednosti nastalom promenom njihovih socijalnih ili politickih nosilaca. U tim odnosima stvaraju se i moralne vrednosti koje se odnose i na proces rada i ukupne odnose u okviru radne grupe u kojoj se proces rada odvija. Inace, odredenja vrednosti i kategorijalnog sistema vrednosti razlikuju se u zavisnosti od naucne discipline koja ih razvija, u zavisnosti od istorijskog perioda u kome su nastale i od toga kakav status vrednosti dobijaju u odnosu na druge pojave. Društvene vrednosti, kao osnovni pojam aksiološkog sadržaja, na razne nacine bivaju odredene, a sistem vrednosti, kao skup medusobno povezanih vrednosti karakteristican za odredene kulture, klase i grupe, dobija razlicita znacenja u raznim vremenskim periodima, u razlicitim ideologijama, filozofskim sistemima i u okviru raznih psiholoških i socioloških teorija.

Postoje razlicita shvatanja o tome da li postoje vrednosti i moralne norme koje uvažavaju svi ljudi ili ih bar osecaju i priznaju da bi ih trebalo uvažavati, jer se njima obezbeduju neke objektivne vrednosti. Naime, eticki relativisti i eticki pozitivisti osporavaju postojanje apsolutnih moralnih normi i vrednosti, isticuci raznolikost i suprotnost u moralnim shvatanjima i sudenjima, ne samo u raznim fazama istorijskog razvitka društva, vec i kod raznih naroda u istom periodu razvoja društva. Za razliku od ovog shvatanja, eticki univerzalisti, smatraju da postoje univerzalne vrednosti i elementarne dužnosti koje mora da ispoštuje svaka zajednica, svaka društvena grupa.

Kako svako društvo stvara svoj sistem vrednosti i to preko društvenih grupa koje oblikuju moralne norme, može se govoriti o postojanju univerzalnog ljudskog morala, ali uporedo sa moralom pojedinih društava, kultura i grupa. Naime, svakako da postoji jedan opšti okvir koji je zajednicki za sva društva, ali se on prelama kroz prizmu konkretnih društava, kulture i grupa koje ga konkretnije oblikuju i pretvaraju u kodeks. U tom smislu, nastali kodeksi su obuhvatili sve oblasti društvenog i profesionalnog života. Obuhvatili su pravila ponašanja koja su zasnovana na odgovarajucim vrednostima karakteristicnim za svaku grupu koja ih je sistematizovala u kategorijalni sistem. Tako je nastao i kodeks o ponašanju u procesu rada i radnoj grupi zasnovan na normama radnog morala. Na formiranje normi radnog morala, pored ukupnog moralnog koncepta društva, tipa kulture, istorijskog perioda u kome su konkretne radne grupe nastale, uticu i karakterne osobine licnosti, jer ljudi ucestvuju u stvaranju, ali i prihvatanju tih normi o ponašanju u procesu rada. Svako društvo, odnosno društvena grupa ima potrebu da formira norme radnog morala. Medutim, vrednosti na kojima se ove norme zasnivaju su razlicite, kao što su i kriterijumi za njihov odabir razliciti.

Shvatanje o postojanju opšteg radnog morala i individualnog radnog morala, kao i shvatanje o postojanju opštih normi radnog morala i konkretnih normi koje ucesnici u procesu rada prihvataju i po njima se ponašaju, treba dobro razmotriti, jer ima u nekim aspektima osnova i za njihovu kritiku. Naime, ponekad su se norme radnog morala poistovecivale sa tehnickim pravilima u procesu rada, sa pravilima ponašanja u okviru formalnih i neformalnih odnosa u radnoj grupi. Ponekad su norme radnog morala bivale izjednacavane sa vrednostima hrišcanske ideologije, pa su isticani pravicnost, egalitarizam, humanizam ili su bivale izjednacavane sa protestantskom ideologijom koja je propisivala težnju za uspehom, individualizam, radinost, preduzetništvo kao vrednosti i norme ponašanja u procesu rada. Pored toga, kao norme radnog morala isticane su i kooperativnost, solidarnost, egoizam, drugarstvo, poslovni uspeh, status, moc i tome slicno.


3.3 Moral i radni moral

Postoji relativno mali broj opštih moralnih normi vezanih za proces rada. One se obicno ispoljavaju putem konkretnih i brojnih dužnosti oblikovanih u procesu rada u vidu odredenih tehnickih pravila, formalnih i neformalnih odnosa i pravila ponašanja izmedu svih ucesnika u procesu rada.
Društvo u celini postavlja pojedincu moralne zahteve koji su u skladu sa opštim shvatanjem o znacaju i ulozi rada, postavlja zahteve koji se odnose na sam proces rada, u smislu šta se od njega u tom procesu ocekuje, postavlja zahteve u odnosu na organizaciju rada i zahteve u odnosu na ponašanje u odredenoj grupi. Prema istaknutim moralnim zahtevima, svaki ucesnik u procesu rada zauzima svoje stavove, ili ih usvaja, pa ih oseca kao svoju unutrašnju obavezu i zato biva motivisan u radu, ili postavljene zahteve oseca kao prinudu, pa se prema njima negativno odnosi.


3.4. Motivacija za rad i radni moral

Motivaciju možemo odrediti kao proces pokretanja aktivnosti radi ostvarenja odredenih ciljeva, usmeravanja aktivnosti na odredene objekte i regulisanje nacina na koji ce se postupiti. A motivi su oni unutrašnji cinioci koji pokrecu na aktivnost, koji je usmeravaju i njome upravljaju radi ostvarenja odredenih ciljeva.
Za covekovo ponašanje od posebnog su znacaja socijalni motivi, koji se zasnivaju na psihološkim potrebama i to onim potrebama koje se mogu zadovoljiti samo neposrednim kontaktima sa drugim ljudima ili cije zadovoljavanje pretpostavlja postojanje društva.
Socijalni motivi koji imaju poseban znacaj za rad i motivaciju su :
gregarni motiv - odnosi se na težnju pojedinca da bude u društvu, da u njemu bude prihvacen, da saraduje i izbegne usamljenost.
motiv za licnom afirmacijom - odnosi se na težnju pojedinca da bude prihvacen i priznat od strane društva, tj. da ima odredeni položaj u društvu.
motiv za postignucem,
motiv sigurnosti,
motiv za sticanjem,
altruisticki motiv - koji pociva na želji pojedinca da pomogne nekom drugom, a da pritom ne ostvari licnu korist.

Savremena psihologija priznaje sledece osnovne teorije motivacije :
teorija hijerarhije potreba,
teorija dvojne motivacije,
teorija pravicnosti ili teorija društvenog uporedivanja,
teorija ocekivanja.

Tvorac teorije hijerarhije potreba je Abraham Maslov. Po ovoj teoriji ljudsko ponašanje je odredeno potrebama koje se po hijerarhiji mogu podeliti u 5 grupa. s tim da potrebe iz više grupe mogu da se zadovolje samo ako su vec zadovoljene one niže grupe.

• U prvu grupu spadaju biološke potrebe (potrebe za hranom, vodom, vazduhom, odecom, skloništem...).

• Drugu grupu cine potrebe sigurnosti i to ne samo fizicke vec i socioekonomske, poput statusa, ugleda i zaposlenja.

• Trecu grupu cine potrebe za pripadnošcu grupi i za prihvatanje od strane grupe.

• Cetvrtu grupu cine potrebe za samopoštovanjem i osecanjem licne vrednosti, a petu grupu cine razvojne potrebe, potrebe da se pojedinac razvija i izrazi kao licnost, da se ostvari kao stvaralac, potreba samoaktualizacije.

Teorija dvojne motivacije polazi od dva nezavisna niza faktora koji uticu na produktivnost. U prvom nizu su faktori zadovoljstva, a u drugom faktori nezadovoljstva.

Teorija pravicnosti polazi od toga da od zadovoljstva na radu zavisi stepen pravednosti u procesu rada (odnos onoga što pojedinac ulaže u proces rada (napor) i onoga što za to zalaganje dobija od preduzeca (zarada)).

Teorija ocekivanja se odnosi na motivacioni napor kao rezultat množenja verovatnoce da ce uloženi napor dovesti do ocekivanog ishoda i subjektivne vrednosti koja se pridaje realnom ishodu.

 

ZAKLJUCAK

Radni moral je veoma obuhvatan i kompleksan fenomen, jer u njegov sastav ulaze ili se podrazumevaju razlicite pojave. Radni moral je veoma složena pojava, jer i njegovo znacenje upucuje na višeslojnost moralne prirode koja ga karakteriše. Naime, njegov osnovni sadržaj i smisao vezani su za uzrocne odnose rada i morala, ali i za posledice po licnost ucesnika u procesu rada, kome je rad egzistencijalni uslov života, a moral cvrsta veza izmedu društva i integriteta njegove licnosti. Složenost radno-moralnog fenomena tako se odnosi na rad, kao društveni proces u kome je povezano ponašanje pojedinaca usmereno ka stvaranju materijalnih ili duhovnih tvorevina. Takvo povezano ponašanje pojedinaca u procesu rada regulisano je društvenim normama, jer je rad društveni proces; regulisano je i moralnim normama, jer one karakterišu ukupno covekovo ponašanje u društvu, pa i ponašanje u procesu rada; regulisano je i normama radnog morala, jer samo tako covek može da prosuduje odreden proces rada, oblike organizovanja rada, upravljanja, rukovodenja i odlucivanja kao dobre, odnosno moralne ili kao rdave, odnosno nemoralne.

Iako moral postoji od kada postoji covek i društvo, ipak se moralne norme, a posebno norme radnog morala, javljaju u svom punom izražaju tek onda kada su ljudi u radni proces poceli da se ukljucuju kao slobodna bica, pravno slobodna bica, kao bica koja su po svojoj slobodnoj volji mogli da procenjuju ukupan radni proces i kada su mogli da zauzimaju svoje sopstvene stavove i da stvaraju norme o ponašanju u radnoj sredini. Ovakvi uslovi, istorijski posmatrano, ostvareni su tek nastankom kapitalizma ili industrijskog tipa društva. Tada i otpocinje period istraživanja radnog morala (Danilo Ž. Markovic, 1999) kao pojave i kao oblika morala, kada se odreduje njegov pojam, faktori koji ga definišu, kada se ustanovljavaju oblici njegovog ispoljavanja, norme o ponašanju u procesu rada i radnoj sredini.

Medutim, pojmovno odredenje radnog morala još uvek je neprecizno i nejasno; saglasnost o faktorima koji cine njegovu sadržinu još uvek nije postignuta; postoje neslaganja o oblicima u kojima se radni moral ispoljava; ima nejasnoca u izrazima što se odrazilo na razlicitost znacenja koja se radnom moralu sve do današnjih dana pripisuju.

Razilaženja u istraživanju radnog morala otvorila su brojne metodološke probleme, i to kako u pristupu, tako i u razradi predmeta istraživanja. Sve su to, nesumnjivo, razlozi što nije stvorena jedinstvena, sistematska, utemeljena koncepcija o uzrocima, faktorima, oblicima, uslovima, suštini, posledicama, što nije stvoren pojmovni i kategorijalni sistem jedne jedinstvene i celovite teorijske osnove radnog morala.

Nejasnoce i nepreciznosti u pojmovnom odredenju radnog morala odnose se na izjednacavanje ili njegovo svodenje na produktivnost, na poistovecivanje sa grupom, pri cemu se u njegovom predmetnom odredenju posebno uzima u obzir psihofizicko zdravlje pojedinca, njegova licna pozitivna osecanja, sposobnost da se integriše u grupu, njegov odnos prema ciljevima grupe, i tako redom. Pratece pojave brojnih nejasnoca u odredivanju radnog morala odnose se i na mnoštvo raznorodnih faktora koji u velikoj meri uticu na moralne stavove u procesu rada. Ti faktori su duh grupe, kooperativa, zadovoljstvo, drugarstvo, ustrojstvo, solidarnost, elan, motivacija; interpersonalni odnosi i fizicka okolina koji se odnose na uticaj rukovodioca, distribuciju prava i odgovornosti, uspešnost grupe, zarade, umor, nacin obavljanja rada, samopoštovanje, glasine, mogucnosti ispoljavanja stavova i interesa radnika. Navode se i drugi faktori, koji se, uglavnom, mogu naci u naucnim studijama. Ti faktori su: interesantnost i sigurnost posla, posao kao takav, radni uslovi, casovi rada, plata i drugi ekonomski stimulansi, beneficije, mogucnost nagradivanja, socijalni aspekti posla, lakoca posla, uvažavanje od strane rukovodioca preduzeca. Kao najznacajniji izvori frustracije na poslu uglavnom se navode: odsustvo vlasništva nad proizvodnjom, izneverena ocekivanja u napredovanju na poslu, beznacajnost rada, menjanje tehnike u uslovima rada, ekonomska nesigurnost posla, izolacija svog rada unutar zajednice, nedostatak odredene uloge i korisnog izbora na poslu.

Sadržina radnog morala najcešce se iskazuje normama radnog morala koje još nisu u potpunosti uoblicene, pa se u tom smislu više navode razlicite dužnosti i poželjna ponašanja koje covek treba da ispuni u procesu rada u okviru radne grupe. Ako radnik usvoji norme o ponašanju koje se od njega ocekuju i ako ih prihvati kao svoju unutrašnju potrebu, onda ce biti izuzetno motivisan da se angažuje i za sebe i za preduzece, tako da ce ispoljiti pozitivan odnos prema radu, prema saradnicima i rukovodiocima u radnoj grupi. A ako radnik zahteve koji se pred njega postavljaju oseca kao nametnute, bice i pesimistican, sklon konfliktima i ispoljice negativan odnos prema radu.

U citavoj svojoj kompleksnosti i složenosti, radni moral nosi i obeležja nacina proizvodnje, oblika rada, osobina licnosti ucesnika u procesu rada, karakteristika radne grupe u kojoj se proces rada odvija, ali pri tom ima i pecat odredenog istorijskog perioda i odredenog socijalnog okruženja.

Polazeci od saznanja da je radni moral složena društveno-duhovna pojava odredena društveno-ekonomskim i tehnicko-tehnološkim odnosima, radni moral se odreduje kao skup normi o ponašanju coveka u radnoj sredini. Norme su zasnovane na shvatanju o položaju i znacaju rada u društvu, a one ukljucuju motive, stavove i zadovoljstva ucesnika u radnom procesu i radnoj grupi. Obrazlažuci radni moral kao skup normi o covekovom ponašanju u procesu rada polazi se od konstatacije da norme radnog morala još nisu uoblicene kao celina, pa se zato isticu samo konkretne dužnosti i pravila ponašanja u radnoj grupi. Tako se kao splet moralnih zahteva navodi: kreativan odnos prema poslu, zalaganje u radnom procesu u smislu utroška energije, ispoljavanje samoinicijative, solidarnost sa clanovima radne grupe, podržavanje kako ciljeva radne grupe, tako i šire društvene zajednice. Medutim, i pored toga, norme radnog morala nalaze se u skladu sa odredenim društveno-ekonomskim odnosima, svojinskim odnosima i odgovarajucim oblicima organizovanja rada, u skladu sa tipom kulture, ali i vrednostima na kojima pocivaju.

L I T E R A T U R A:

- Milan Tripkovic: Sociologija,

Futura publikacije Novi Sad, 1998, str. 365-367

 

- Danilo Ž. Markovic: Sociologija rada,

Savremena administracija, Beograd, 1999, str. 167.

 

- Savo Trifunovic: Radni moral,

Mašinski fakultet, Kraljevo, 1996., str. 41.

 

- Miloš Marjanovic, Slobodanka Markov: Osnovi sociologije,

Prirodno matematicki fakultet Novi Sad, 1998., str. 365-367

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | HEMIJA I INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO


 preuzmi seminarski rad u wordu » » »

Besplatni Seminarski Radovi