POCETNA STRANA

Seminarski i Diplomski Rad
 
SEMINARSKI RAD SPORT - MENADŽMENT U SPORTU
 

LICENCIRANJE U SPORTU

I - CILJEVI I FUNKCIJA LICENCIRANJA U SPORTU

UEFA_in sistem za licenciranje klubova ima ove ciljeve:

1) Dalja promocija i kontinuirano unapređivanje standarda svih aspekata evropskog fudbala i kontinuirano davanje prioriteta treniranju i brizi za mlade igrače u svakom klubu;

2) Osiguranje da klub posjeduje adekvatan nivo uprave i organizacije;

3) Prilagođavanje sportske infrastrukture klubova kako bi mogli igračima, gledaocima i predstavnicima medija obezbijediti dobre, kvalitetno opremljene i bezbjedne objekte;

4) Unapređenje ekonomske i financijske sposobnosti klubova, povećanjem njihove transparentnosti i kredibiliteta, te davanje potrebnog značaja zaštiti povjerilaca;

5) Očuvanje kontinuiteta internacionalnih takmičenja za jednu sezonu;

6) Praćenje financijskog fer-pleja na tim takmičenjima;

7) Omogućavanje razvoja benchmarkinga za klubove u oblasti financijskih, sportskih, infrastrukturnih i kriterija za osoblje i administraciju širom Evrope


II- NOSIOCI LICENCIRANJA U SPORTU

 


Nosilac licence u NS/FS BiH je

Aplikant za licencu koji je od davaoca licence dobio licencu.“
(Pravilnik o licenciranju klubova za UEFA takmičenja, izdnje 2009)

dok je

Davalac licence tijelo koje upravlja sistemom licenciranja i izdaje licence. U Bosni i Hercegovini to je Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine (NS/FS BiH)
(Pravilnik o licenciranju klubova za UEFA takmičenja, izdnje 2009)


Licenca je certifikat kojim se potvrđuje da nosilac licence ispunjava sve obavezne minimalne kriterije kako bi se započela procedura prijema za ulazak u UEFAina klupska takmičenja.
Listu odluka o licenci je lista koju davalac licence podnosi UEFAi a koja, između ostalog, sadrži informacije o aplikantima za licencu koju su prošli proceduru licenciranja i od državnih tjela za donošenje odluka dobili licencu u formatu koja je utvrdila i saopštila UEFA.

III- NIVOI LICENCIRANJA U SPORTU

 

Nivoi licenciranja u sportu su Prvostepeni organ i Apelacioni organ.

1 Organi za donošenje odluka su Prvostepeni organ („Prvostepena komisija za licenciranje“) i Apelacioni (žalbeni) organ („Drugostepena komisija za licenciranje“) i oni moraju biti nezavisni jedan od drugog.
2 Prvostepeni organ odlučuje da li aplikantu za licencu treba izdati licencu na osnovu dokumentacije podnesene do roka za podnošenje koji je odredio NS/FS BiH, kao i o tome da li neku licencu treba povući.
3 Apelacioni organ odlučuje o žalbama podnesenim u pisanoj formi i donosi konačnu i obavezujuću odluku o tome da li treba izdati licencu.
4 Žalbe mogu podnositi samo:
a) aplikant za licencu koji je dobio odbijenicu od Prvostepene komisije za licenciranje; ili
b) nosilac licence kome je Prvostepena komisija za licenciranje povukla licencu; ili
c) direktor licenciranja NS/FS BiH.

5 Drugostepena komisija za licenciranje odluku donosi na osnovu odluke Prvostepene komisije za licenciranje i svih dokaza koje predoči aplikant za licencu ili NS/FS BiH uz svoj pismeni zahtjev za žalbu u roku koji je određen u žalbenom postupku.
6 Organi za donošenje odluka obavezno se sastoje od po šest članova i tri zamjenska člana.
7 U skladu sa Statutom NS/FS BiH, članove i zamjenske članove mora izabrati Skupština NS/FS BiH.
8 Na svom prvom sastanku izabrani članovi za svaki organ imenuju sljedeće funkcije u skladu sa Statutom NS/FS BiH:
- Predsjedavajući
- Prvi Potpredsjedavajući
- Drugi Potpredsjedavajući
- Redovni članovi

 

IV- VRSTE I SADRŽAJ LICENCIRANJA U SPORTU

 

Sadržaj ili ključni proces se sastoji od narednog minimuma ključnih koraka:

1. Dostavljanje dokumentacije za licenciranje aplikantima za licencu;
2. Vraćanje dokumentacije za licenciranje u NS/FS BiH;
3. Administracija za licenciranje ocjenjuje dokumentaciju;
4. Podnošenje Pisma sa izjavama uprave u NS/FS BiH;
5. Organ za donošenje odluka vrši ocjenjivanje i donosi odluku;
6. UEFAinoj Administraciji podnosi se lista odluka o licenci.

V- NORMATIVNI KRITERIJI I STANDARDI ZA LICENCIRANJE

 


Zahtjevi koji treba ispuniti aplikant za licencu, a podijeljeni su u pet kategorija (sportski, infrastrukturni, osoblje i administracija, pravni i financijski)

(Pravilnik o licenciranju klubova za UEFA takmičenja, izdnje 2009)


SPORTSKI KRITERIJI

Član 17 – Program razvoja omladinskog fudbala

1 Aplikant za licencu dužan je da ima jedan pisani program za razvoj omladinskog fudbala odobren od strane NS/FS BiH.

2 Taj program mora pokrivati najmanje ove oblasti:

1) Ciljevi i filozofija razvoja omladinskog fudbala;
2) Organizacija omladinskog pogona (organizaciona šema, organi koji su involvirani, odnos s aplikantom za licencu, omladinski timovi, itd.);
3) Kadrovi (tehnički, medicinski, administrativni itd.) i minimum potrebnih kvalifikacija;
4) Infrastruktura koja je na raspolaganju omladinskom pogonu (objekti za treniranje i utakmice, drugo);
5) Financijska sredstva (raspooživi budžet, doprinos aplikanta za licencu, igrača ili lokalne zajednice, itd.);
6) Program fudbalske edukacije za razne starosne grupe (vještine igre, tehničke, taktičke i fizičke);
7) Program edukacije u oblasti Pravila igre;
8) Ljekarska podrška mladim igračima (uključujući ljekarske preglede);
9) Proces pregleda i povratnih informacija radi evaluacije rezultata I ispunjenja postavljenih ciljeva;
10) Validnost programa (najmanje tri godine, a najviše sedam).

3 Aplikant za licencu dužan je još osigurati i da:

1) svaki mladi igrač involviran u njegov program za razvoj omladinskog fudbala ima mogućnost da pohađa obavezni ciklus školovanja u skladu sa državnim zakonom;

2) nijedan mladi igrač involviran u program za razvoj omladinskog fudbala ne smije biti sprečavan da nastavi svoje nefudbalsko obrazovanje.

Član 18 – Mladi timovi

Aplikant za licencu dužan je u okviru svog pravnog subjekta ili pravnog subjekta udruženog u njegov pravni subjekat imati najmanje naredne mlade timove:

1) najmanje dva mlada tima u starosnom rasponu od 15 do 21 godine;

2) najmanje jedan mladi tim u starosnom rasponu od 10 do 14 godina;

3) najmanje jedan mladi tim ispod 10 godina starosti;

4) Svaki mladi tim, izuzev onog ispod 10 godina starosti, mora učestvovati u službenim takmičenjima ili programima koji se igraju na državnom, regionalnom ili lokalnom nivou i koja priznaje NS/FS BiH.

Član 19 – Medicinska / zdravstvena zaštita igrača

Aplikant za licencu je dužan osigurati da se svi igrači koji su podobni da igraju za njegov prvi tim jednom godišnje podvrgnu ljekarskom pregledu u skladu sa postavljenim zahtjevom za minimalni sadržaj pregleda koji je dostavila UEFA.


Član 20 – Registracija igrača

Svi igrači aplikanta za licencu, uključujući mlade igrače starije od 10 godina, moraju biti registrovani za NS/FS BiH u skladu s relevantnim odredbama FIFAinih Propisa o statusu i transferu igrača.

Član 21 – Pisani ugovor s profesionalnim igračima

Svi profesionalni igrači aplikanta za licencu dužni su imati pisani ugovor s aplikantom za licencu u skladu s relevantnim odredbama FIFAinih Propisa o statusu i transferu igrača.

Kriteriji “B”: Članovi 22 – 23

Član 22 – Sudijska pitanja i Pravila igre

Aplikant za licencu dužan je prisustvovati sjednici ili organizovanom događaju o sudijskim pitanjima koji obezbjeđuje NS/FS BiH ili druga strana u saradnji s NS/FS BiH tokom godine koja prethodi sezoni za koju se izdaje licenca.

Toj sjednici ili događaju moraju prisustvovati minimalno kapiten prvog tima ili njegov zamjenik i glavni trener prvog tima ili pomoćnik glavnog trenera prvog tima.

Član 23 – Praksa rasne jednakosti

Aplikant za licencu je dužan donijeti i primjenjivati politiku za rješavanje rasizma i diskriminacije u fudbalu u skladu sa UEFAinim planom o rasizmu u deset tačaka, kako je definisan UEFAinim Propisima o sigurnosti i bezbjednosti.


INFRASTRUKTURNI KRITERIJI

Kriteriji “A”: Članovi 24 – 25

Član 24 – Stadion za UEFAina klupska takmičenja

1 Aplikant za licencu dužan je da za UEFAina klupska takmičenja ima na raspolaganju stadion koji se mora nalaziti na teritoriji NS/FS BiH i biti odobren od strane NS/FS BiH.

2 Ukoliko aplikant za licencu nije vlasnik stadiona, dužan je obezbijediti pisani ugovor sa vlasnikom(cima) stadiona ili vlasnicima raznih stadiona koje će koristiti.

3 Mora se garantovati da će stadion(i) moći biti korišten(i) za domaće UEFA utakmice aplikanta za licencu tokom sezone za koju se izdaje licenca.

4 Stadion(i) mora(ju) ispunjavati minimum zahtjeva definisanih u UEFAinim Propisima o stadionskoj infrastrukturi i biti klasifikovan(i) u skladu sa UEFAinom stadionskom kategorizacijom u kategoriju 2.

Član 25 – Objekti za treniranje – Raspoloživost

1 Aplikant za licencu dužan je imati na raspolaganju objekte za treniranje tokom cijele godine.

2 Ukoliko aplikant za licencu nije vlasnik objekata za treniranje, dužan je obezbijediti pisani ugovor sa vlasnikom(cima) objekata za treniranje.

3 Mora se garantovati da objekte za treniranje mogu koristiti svi timovi aplikanta za licencu tokom sezone za koju se izdaje licenca imajući u vidu i njegov omladinski pogon.

Kriteriji “B”: Član 26

Član 26 – Objekti za treniranje – Minimalna infrastruktura

Kao minimum, infrastruktura objekata za trening mora uključivati vanjske i unutrašnje objekte, svlačionice i sobu za ljekarsku pomoć.

KRITERIJI ZA OSOBLJE I ADMINISTRACIJU

Kriteriji “A”: Članovi 27 – 37

Član 27 – Sekretarijat kluba

Aplikant za licencu dužan je imenovati adekvatan broj kvalifikovanog osoblja sekretarijata u skladu sa potrebama vođenja svakodnevnog poslovanja. Dužan je da ima kancelarijski prostor u kojem će voditi administraciju. Dužan je osigurati da njegova kancelarija bude otvorena za komunikaciju sa NS/FS BiH i s javnošću, te da bude opremljena minimalno s telefonom, faksom i e-mailom.

Član 28 – Direktor za opšte poslove

Aplikant za licencu dužan je imenovati direktora za opšte poslove koji je zadužen za operativno vođenje poslovanja.

Član 29 – Financijski službenik

1 Aplikant za licencu dužan je imenovati kvalifikovanog financijskog službenika koji je zadužen za financijska pitanja.

2 Financijski službenik mora minimalno imati jednu od narednih kvalifikacija:

Diploma certifikovanog javnog računovođe;

Diploma kvalifikovanog revizora;

„Priznanje kompetencije“ koje izdaje NS/FS BiH na osnovu praktičnog iskustva u financijskim poslovima u trajanju od najmanje tri godine.

Član 30 – Oficir za sigurnost

1 Aplikant za licencu dužan je imenovati kvalifikovanog oficira za sigurnost koji je zadužen za pitanja sigurnosti i bezbjednosti.

2 Oficir za sigurnost mora minimalno imati jednu od narednih kvalifikacija:

a) Certifikat policajca ili osobe za sigurnost u skladu sa državnim zakonom;

b) Diploma iz sigurnosti i bezbjednosti nakon specijalnog kursa koju izdaje NS/FS BiH ili neka organizacija koju priznaje država;

„Priznanje kompetencije“ koje izdaje NS/FS BiH na osnovu učešća u specijalnom kursu o sigurnosti i bezbjednosti u organizaciji NS/FS BiH i praktičnog iskustva na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine.

Član 31 – Službenik za medije

1 Aplikant za licencu dužan je imenovati kvalifikovanog službenika za medije zaduženog za medijska pitanja.

2 Službenik za medije mora minimalno imati jednu od narednih kvalifikacija:

a) Diplomu iz novinarstva;

b) Diplomu službenika za medije koju izdaje NS/FS BiH ili organizacija koju priznaje NS/FS BiH;

c) „Priznanje kompetencije“ koje izdaje NS/FS BiH na osnovu praktičnog iskustva na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine.

Član 32 – Ljekar

1 Aplikant za licencu dužan je imenovati najmanje jednog ljekara koji je odgovoran za medicinsku podršku na utakmicama i treninzima, kao i za politiku prevencije dopinga.

2 Kvalifikaciju ljekara moraju priznati odgovarajuće državne zdravstvene vlasti.

3 Ljekar mora biti valjano registrovan za NS/FS BiH.

Član 33 – Fizioterapeut

1 Aplikant za licencu dužan je imenovati najmanje jednog fizioterapeuta koji je zadužen za medicinski tretman i podršku prvotimcima tokom utakmica i treninga.

2 Kvalifikaciju fizioterapeuta moraju priznati odgovarajuće državne zdravstvene vlasti.

3 Fizioterapeut mora biti valjano registrovan za NS/FS BiH.

Član 34 – Glavni trener prvog tima

1 Aplikant za licencu dužan je imenovati jednog kvalifikovanog glavnog trenera zaduženog za fudbalska pitanja prvog tima.

2 Glavni trener mora posjedovati jednu od sljedećih kvalifikacija:

a) najvišu moguću UEFA-inu trenersku diplomu NS/FS BiH u skladu sa statusom implementacije UEFAine Konvencije o uzajamnom priznavanju trenerskih kvalifikacija tj. najmanje „UEFAinu Pro-Diplomu“;

b) validnu inostranu trenersku diplomu koja je ekvivalentna diplomi koja se traži pod gornjom tačkom a) i koju je UEFA priznala kao takvu;

c) započeti pohađanje programa obuke koji priznaje NS/FS BiH za diplomu koja se traži pod gornjim tačkama a) ili b). Ne smatra se da je ovaj uslov ispunjen ako se ta osoba samo upisala za pohađanje takvog programa;

d) “Priznanje kompetencije” koje je prije sezone 2009/2010 izdao NS/FS BiH na osnovu praktičnog iskustva od najmanje pet godina na funkciji glavnog trenera prvotimaca u nekom klubu koji pripada vrhunskoj ili drugoj diviziji asocijacije članice UEFAe.

3 Glavni trener mora biti valjano registrovan za NS/FS BiH.

Član 35 – Šef programa za razvoj omladinskog fudbala

1 Aplikant za licencu dužan je imenovati jednog kvalifikovanog šefa programa za razvoj omladinskog fudbala koji je zadužen za vođenje svakodnevnih poslova i tehničkih aspekata omladinskog pogona.

2 Šef programa za razvoj omladinskog fudbala mora posjedovati jednu od sljedećih kvalifikacija:

a) drugu najvišu moguću UEFA-inu trenersku diplomu NS/FS BiH u skladu sa statusom implementacije UEFAine Konvencije o uzajamnom priznavanju trenerskih kvalifikacija, tj. najmanje „UEFAinu A – diplomu “;

b) validnu inostranu trenersku diplomu koja je ekvivalentna diplomi koja se traži pod gornjom tačkom a) i koju je UEFA priznala kao takvu;

c) započeti pohađanje programa obuke koji priznaje NS/FS BiH, za diplomu koja se traži pod gornjim tačkama a) ili b). Ne smatra se da je ovaj uslov ispunjen ako se ta osoba samo upisala za pohađanje takvog programa;

d) “Priznanje kompetencije” koje je prije sezone 2009/2010 izdao NS/FS BiH na osnovu praktičnog iskustva od najmanje dvije godine na funkciji šefa programa za razvoj omladinskog fudbala u nekom klubu koji pripada vrhunskoj ili drugoj diviziji asocijacije članice UEFA-e.

3 Šef programa za razvoj omladinskog fudbala mora biti valjano registrovan za NS/FS BiH.

Član 36 – Treneri mladih

1 Aplikant za licencu dužan je imenovati za svaki obavezni omladinski tim barem jednog kvalifikovanog trenera koji je zadužen za sva fudbalska pitanja predmetnog tima.

2 Treneri mladih moraju posjedovati sljedeći minimum kvalifikacija:

U-16 do U-18: UEFAina A diploma ili ekvivalentna valjana inostrana trenerska diploma koju UEFA priznaje kao takvu;

U-12 do U-14: UEFAina B diploma ili ekvivalentna valjana inostrana trenerska diploma koju UEFA priznaje kao takvu;

U-10: UEFAina B diploma ili ekvivalentna valjana inostrana trenerska diploma koju UEFA priznaje kao takvu;

3 Treneri mladih moraju biti valjano registrovani za NS/FS BiH.

Član 37 – Redari

Aplikant za licencu dužan je angažovati kvalifikovane redare kako bi se osigurala bezbjednost i sigurnost domaćih utakmica.

Kriteriji “B”: Članovi 38 – 40

Član 38 – Pomoćni trener prvog tima

1 Aplikant za licencu mora imenovati kvalifikovanog pomoćnog trenera zaduženog da pomaže glavnom treneru u svim fudbalskim pitanjima prvog tima.

2 Pomoćni trener prvog tima mora posjedovati jednu od sljedećih kvalifikacija: :

a) drugu najvišu moguću UEFA-inu trenersku diplomu NS/FS BiH u skladu sa statusom implementacije UEFAine Konvencije o uzajamnom priznavanju trenerskih kvalifikacija, tj. najmanje „UEFAinu A – diplomu “;

b) validnu inostranu trenersku diplomu koja je ekvivalentna diplomi koja se traži pod gornjom tačkom a) i koju je UEFA priznala kao takvu;

c) započeti pohađanje programa obuke koji priznaje NS/FS BiH, za diplomu koja se traži pod gornjim tačkama a) ili b). Ne smatra se da je ovaj uslov ispunjen ako se ta osoba samo upisala za pohađanje takvog programa;

d) “Priznanje kompetencije” koje je prije sezone 2009/2010 izdao NS/FS BiH na osnovu praktičnog iskustva od najmanje pet godina na funkciji pomoćnog trenera prvog tima u nekom klubu koji pripada vrhunskoj ili drugoj diviziji asocijacije članice UEFAe.

3 Pomoćni trener prvog tima mora biti valjano registrovan za NS/FS BiH.

Član 39 – Prava i dužnosti

Prava i dužnosti osoblja definisanog u Članovima od 28 do 38 moraju biti regulisana u pisanoj formi.

Član 40 – Obaveza zamjene (popune mjesta) tokom sezone

1 Ukoliko neka od funkcija opisanih u članovima 28 – 38 ostane upražnjena tokom sezone radi odluke nosioca licence (npr. (ot)puštanje glavnog trenera), nosilac licence je dužan osigurati da tu funkciju preuzme osoba koja posjeduje potrebne kvalifikacije.

2 Ukoliko neka od funkcija opisanih u članovima 28 – 38 ostane upražnjena tokom sezone radi razloga koji su izvan kontrole nosioca licence (npr.bolest, nesretan slučaj), nosilac licence je dužan osigurati da tu funkciju preuzme:

a) osoba koja posjeduje potrebne kvalifikacije (i u tom slučaju zamjena može trajati na neodređeno vrijeme), ili:

b) osoba koja ne posjeduje potrebne kvalifikacije. U tom slučaju zamjena je samo privremena i ne smije trajati duže od kraja sezone za koju je izdata licenca.

3 NS/FS BiH mora promptno biti obaviješten o zamjeni.

PRAVNI KRITERIJI

Kriteriji “A”: Članovi 41 – 43

Član 41 – Izjava u pogledu učešća u UEFAinim klupskim takmičenjima

1 Aplikant za licencu je dužan podnijeti zakonski pravovaljanu izjavu kojom potvrđuje sljedeće:

1) da kao zakonski obavezujuće priznaje statute, propise, direktive i odluke FIFAe, UEFAe, NS/FS BiH, kao i jurisdikciju Arbitražnog suda za sport (CAS) u Lozani, kako je predviđeno relevantnim članovima Statuta UEFA-e.

2) da će na državnom nivou igrati u svim takmičenjima koja priznaje i podržava NS/FS BiH (npr. državno prvenstvo, državni kup);

3) da će na međunarodnom nivou učestvovati u takmičenjima koja priznaje UEFA (da bi se izbjegle nedoumice, ova odredba se ne odnosi na prijateljske utakmice);

4) da će promptno obavijestiti NS/FS BiH o svakoj značajnoj promjeni, događaju ili situaciji od velikog ekonomskog značaja;

5) da će se pridržavati i poštovati Pravilnik NS/FS BiH o licenciranju klubova;

6) da su podneseni dokumenti potpuni i ispravni;

7) da ovlašćuje nadležne organe za licenciranje klubova da ispituju dokumente i traže informacije od relevatnih javnih vlasti ili privatnih tijela u skladu sa državnim zakonom;

8) da priznaje kako UEFA zadržava pravo da provede reviziju o poštivanju pravilnika na državnom nivou u skladu sa Članom 55.

2 Tu izjavu mora dati ovlašteni potpisnik najviše tri mjeseca prije roka za podnošenje u NS/FS BiH.

Član 42 – Minimum zakonsko-pravnih podataka

1 Aplikant za licencu dužan je podnijeti primjerak aktuelnog pravovaljanog statuta (npr. osnivačkog akta kompanije).

2 Izuzev ako je drugačije uključeno u dokumente kao prema gornjem stavu 1, aplikant za licencu dužan je podnijeti još i izvod iz javnog registra (npr. trgovačkog registra) koji sadrži sljedeći minimum informacija:

naziv;
adresa i sjedište;
zakonski oblik;
lista ovlaštenih potpisnika;
vrsta potrebnog potpisa (npr.pojedinačni, kolektivni).


Član 43 – Pisani ugovor s fudbalskom kompanijom

1 Ukoliko je aplikant za licencu fudbalska kompanija kako je definisano Članom 12(1b), isti je dužan dostaviti pisani ugovor s registrovanim članom o predaji poslova.

2 Taj ugovor mora sadržavati sljedeći minimum podataka:

a) Fudbalska kompanija je dužna pridržavati se važećih statuta, propisa, direktiva i odluka FIFAe, UEFAe i NS/FS BiH;

b) Fudbalska kompanija ne smije dalje prenositi ni na koga prava za učešće u nekom takmičenju na državnom ili međunarodnom nivou;

c) Pravo fudbalske kompanije da učestvuje u takmičenjima prestaje važiti ako klubu koji je na nju prenio poslove prestane članstvo u asocijaciji;

d) Ako je fudbalska kompanija u postupku stečaja ili likvidacije, pravo apliciranja za licencu u međunarodnom i/ili državnom takmičenju vratiće se na registrovanog člana. Radi jasnoće, ukoliko je licenca već izdata fudbalskoj kompaniji, ista se ne može prenositi sa fudbalske kompanije na registrovanog člana; na registrovanog člana će biti vraćeno samo pravo apliciranja za licencu za narednu sezonu;

e) NS/FS BiH je dužan zadržati pravo davanja saglasnosti na ime pod kojim fudbalska kompanija učestvuje u državnim takmičenjima;

f) Fudbalska kompanija je dužna na zahtjev nadležnog državnog ili međunarodnog arbitražnog suda pružiti stavove i informacije, kao i dokumente o pitanjima koja se odnose na učešće te fudbalske kompanije u državnom i/ili međunarodnom takmičenju.

3 Ugovor o predaji poslova i bilo koji amandman na isti moraju dobiti saglasnost NS/FS BiH.

FINANCIJSKI KRITERIJI

Kriteriji “A”: Članovi 44 – 49

Član 44 – Subjekat koji podnosi izvještaj

1 Aplikant za licencu je dužan odrediti subjekat koji podnosi izvještaje (ili kombinaciju subjekata) u pogledu kojeg(ih) se traži dostavljanje financijskih informacija.

2 Aplikant za licencu je dužan u NS/FS BiH dostaviti ukupnu strukturu grupe, prezentiranu u organizacionoj šemi, koju je pravovaljano odobrila uprava. Ta šema mora sadržavati podatke o eventualnim kćerkama-kompanijama, o eventualnim subjektima koji vrše kontrolu sve do konačne roditeljske kompanije, i o eventualnim udruženim kompanijama ili kćerkama takve roditeljske kompanije.


3 Zakonska struktura grupe mora jasno identifikovati subjekat koji je član NS/FS BiH, te takođe za svaku podružnicu/kćerku aplikanta za licencu navesti sljedeće:

• naziv pravnog subjekta;
• vrstu pravnog subjekta;
• podatke o osnovnoj djelatnosti i eventualnim fudbalskim djelatnostima;
• postotak vlasničkog interesa (i, ako se razlikuju, postotak glasačkog prava);
• dionički kapital;
• ukupnu aktivu;
• ukupne prihode;
• ukupni ekviti (vlastiti kapital),

4 Ukoliko aplikant za licencu ima kontrolu u nekoj kćerki kompaniji, tada moraju biti pripremljeni konsolidovani financijski izvještaji i podneseni u NS/FS BiH kao da su subjekti koji su uključeni u konsolidacijski perimetar samostalne kompanije.


5 Kompanija kćerka se može izuzeti iz konsolidacijskog perimetra samo ako:

1) je ta kompanija kćerka nematerijalna u poređenju sa ukupnom grupom koju čini aplikant za licencu; ili

2) je djelatnost te kompanije kćerke jasno i isključivo nefudbalska djelatnost.

6 Ukoliko je kompanija kćerka izuzeta iz konsolidacijskog perimetra, uprava aplikanta za licencu će NS/FS BiH detaljno obrazložiti svoju odluku.

7 Ukoliko aplikanta za licencu kontroliše roditeljska kompanija, koju možda kontroliše drugi roditelj ili koja drži kontrolu nad bilo kojom drugom kompanijom kćerkom ili koja može imati značajan uticaj na bilo kojeg drugog udruženog člana, svaka transakcija sa roditeljem aplikanta za licencu ili bilo kojim roditeljem ili kompanijom kćerkom ili članom takvog roditelja mora biti prikazana u napomenama uz financijske izvještaje kako bi se skrenula pažnja na mogućnost da njegov financijski položaj i dobit i gubitak mogu biti pogođeni postojanjem relevantnih strana i transakcija i neizmirenih salda sa takvim stranama.

8 Ukoliko je aplikant za licencu fudbalska kompanija u skladu sa Članom 12(1b), isti je dužan NS/FS BiH obezbijediti financijske informacije o fudbalskoj kompaniji i registrovanom članu (npr. konsolidovani financijski izvještaji kao da se radi o jednoj kompaniji).


Član 45 – Godišnji financijski izvještaj

1 Prije roka za podnošenje aplikacije u NS/FS BiH i prije roka za podnošenje UEFAi liste odluka o licenci, moraju biti pripremljeni i podneseni godišnji financijski izvještaji u pogledu zakonskog završnog datuma.

2 Reviziju godišnjih financijskih izvještaja mora provesti nezavisni revizor kako je definisano u Aneksu III.

3 Godišnji financijski izvještaji se moraju sastojati od:

• bilansa stanja;
• bilansa uspjeha (obračuna dobiti i gubitka);
• izvještaja o tokovima gotovine;
• napomena koje sadrže zbirni pregled značajnih računovodstvenih politika i drugih napomena s pojašnjenjima; i
• financijskog pregleda koji je pripremila uprava.

4 Godišnji financijski izvještaji moraju zadovoljavati minimum zahtjeva za prikazivanje podataka kako je propisan u Aneksu IV i računovodstvene principe kako su propisani Aneksom V. Moraju biti podnesene i komparativne (uporedne) brojke u pogledu prethodnog zakonskog završnog datuma.

5 Ukoliko godišnji financijski izvještaji ne ispunjavaju minimalne zahtjeve za sadržaj i računovodstvo kako su propisani u gornjem stavu 4, tada je aplikant za licencu dužan pripremiti dopunske informacije da bi ispunio minimum zahtjeva za informacijama koje će ocjenjivati nezavisni revizor kako je definisano u Aneksu V.

Član 46 – Periodični financijski izvještaji

Nije primjenjivo na Bosnu i Hercegovinu.

Član 47 – Nema dospjelih obaveza prema fudbalskim klubovima

1 Aplikant za licencu je dužan dokazati da na dan 31.decembra godine koja prethodi sezoni za koju se traži licenca nema dospjelih neizmirenih obaveza (kako je specificirano u Aneksu VI) prema fudbalskim klubovima po osnovu aktivnosti transfera.

2 Dospjele obaveze su samo oni iznosi koji se duguju fudbalskim klubovima po osnovu direktnih troškova kupovine registracije igrača, uključujući kompenzaciju za treniranje i solidarne doprinose kako su definisani u FIFAinim Propisima o statusu i transferu igrača, kao i klauzule za buduće kompenzacije.

3 Aplikant za licencu je dužan pripremiti i podnijeti NS/FS BiH Tabelu s obavezama po osnovu transfera (u Aneksu VIII pogledati urnek Tabele). Istu treba pripremiti čak iako nije bilo transfera / posudbi tokom relevantnog perioda.

4 Aplikant za licencu je dužan prikazati sve aktivnosti transfera (uključujući posudbe) realizovane do 31.decembra.

5 Tabela s obavezama po osnovu transfera mora sadržavati upisane podatke o svakom transferu igrača (uključujući posudbe) bez obzira na to da li postoji dospio iznos na dan 31.decembra. Kao minimum, moraju biti prikazani sljedeći podaci:

• Igrač (identifikovan po imenu ili broju);
• Datum sporazuma o transferu / posudbi;
• Naziv fudbalskog kluba koji je ranije držao registraciju;
• Naknada za transfer / posudbu koja je plaćena ili treba biti plaćena (uključujući kompenzaciju za treniranje);
• Ostali direktni troškovi kupovine registracije koji su plaćeni i/ili trebaju biti plaćeni;
• Izmireni iznos; i
• Salda koja bi morala biti izmirena na dan 31.decembra u pogledu svakog transfera igrača, sa navedenim datumom/ima dospijeća za svaki neizmireni element obaveza po osnovu transfera.

6 Aplikant za licencu je dužan uskladiti ukupne iznose obaveza u Tabeli s obavezama po osnovu transfera sa brojkama u bilansu stanja (ako je to slučaj) pod stavkom „Obaveze plaćanja po osnovu transfera igrača“. Od aplikanta za licencu se traži da u toj tabeli prijavi sve obaveze plaćanja čak iako povjerilac nije zahtijevao plaćanje.

7 Tabelu s obavezama po osnovu transfera mora odobriti uprava i dokaz o tome mora biti predočen u formi kratke izjave i potpisa u ime izvršnog organa aplikanta za licencu.


Član 48 – Nema dospjelih obaveza prema uposlenicima i društvenim / poreskim vlastima

1 Aplikant za licencu je dužan dokazati da na dan 31.decembra godine koja prethodi sezoni za koju se traži licenca nema dospjelih obaveza (kako je specificirano u Aneksu VI) prema svojim uposlenicima kao i društvenim i poreskim vlastima po osnovu ugovornih i zakonskih obaveza prema njegovim uposlenicima.

2 Dospjele obaveze su oni iznosi koji se duguju uposlenicima kao i društvenim i poreskim vlastima po osnovu ugovornih ili zakonskih obaveza prema uposlenicima aplikanta za licencu. Iznosi koji se duguju ljudima koji iz različitih razloga više nisu uposleni kod aplikanta potpadaju u djelokrug ovog kriterija i moraju biti izmireni u roku koji je propisan ugovorom i/ili definisan zakonom, neovisno od načina na koji su te obaveze obračunate/prikazane u financijskim izvještajima.

3 Termin „uposlenici“ uključuje sljedeće osobe:

Sve profesionalne igrače u skladu sa važećim FIFAinim Propisima o statusu i transferu igrača; i

Administrativno, tehničko i osoblje obezbjeđenja navedeno u Članovima 28 do 34 i Članovima 36 i 37.

4 Aplikant za licencu je dužan pripremiti šemu koja prikazuje sve ljude koji su bili zaposleni u neko vrijeme tokom cijele godine do 31.decembra koji prethodi sezoni za koju se traži licenca; tj. ne samo one koji su se tu zatekli na kraju godine. Tu šemu treba dostaviti u NS/FS BiH.

5 Kao minimum, moraju biti prikazani sljedeći podaci:

• Ime uposlenika;
• Pozicija/funkcija uposlenika;
• Datum početka radnog odnosa;
• Datum završetka radnog odnosa (ako je to slučaj); i
• Eventualne neizmirene obaveze na dan 31.decembra, zajedno s napomenom s obrazloženjem.

6 Šemu uposlenika mora odobriti uprava i dokaz o tome mora biti predočen u formi kratke izjave i potpisa u ime izvršnog organa aplikanta za licencu.

7 Aplikant za licencu je dužan podnijeti revizoru i/ili NS/FS BiH neophodne dokumentarne dokaze koji prikazuju dospjele obaveze (ako ih ima) prema društvenim / poreskim vlastima u pogledu ugovornih i zakonskih obaveza prema njegovim uposlenicima na dan 31.decembra koji prethodi sezoni za koju se traži licenca.

Član 49 – Pisane izjave prije odluke o licenci

1 U roku od sedam dana prije početka perioda u kojem Prvostepeni organ treba donijeti odluku o licenci, aplikant za licencu je dužan u NS/FS BiH dostaviti pisane izjave.

2 U pisanim izjavama će biti navedeno da li je bilo ikakvih događaja ili situacija od velikog ekonomskog značaja koji bi mogli negativno uticati na financijsko stanje aplikanta od datuma bilansa stanja predhodnih godišnjih izvještaja koji su prošli reviziju ili periodičnih financijskih izvještaja (ako je to bio slučaj).

3 Ukoliko je bilo događaja ili situacija od velikog ekonomskog značaja, u pismu s izjavama uprave mora stajati opis prirode tih događaja ili situacija i ocjena njihovog financijskog efekta, ili izjava da se takva ocjena ne može napraviti.

4 Saglasnot uprave će biti pokazana putem potpisa u ime izvršnog tijela aplikanta za licencu.

Kriterij “A” ili “B”: Član 50 (vidi Član 16, stav 4)

VI- KRITERIJI LICENCIRANJA

 

Kriteriji opisani u ovom Pravilniku za licenciranje klubova gradirani su u tri zasebne kategorije koje se definišu kao slijedi:

Kriteriji “A” – “OBAVEZNI”: Ako aplikant za licencu ne ispuni bilo koji od “A” kriterija tada ne može dobiti licencu za ulazak u UEFA-ina klupska takmičenja.

Kriteriji “B” – “OBAVEZNI”: Ako aplikant za licencu ne ispuni bilo koji od “B” kriterija tada će biti sankcionisan kako je predviđeno ovim pravilnikom, ali ipak može dobiti licencu za ulazak u UEFA-ina klupska takmičenja.

Kriteriji “C” – “PREPORUČENA PRAKSA”: Kriteriji iz kategorije “C” su preporučena praksa. Ako aplikant za licencu ne ispuni bilo koji od “C” kriterija, to ne dovodi do ikakve sankcije niti za rezultat ima odbijanje izdavanja licence.

LITERATURA:


1. PRAVILNIK O LICENCIRANJU KLUBOVA ZA UEFA TAKMI_ENJA IZDANJE 2009 KONA_AN TEKST PREVOD BOSANSKI-12.12.2009
2. PRAVILNIK O LICENCIRANJU KLUBOVA PREMIJER LIGE BIH 2009-03.12.2009
3. HTTP://BS.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/UEFA_PROGRAM_LICENCIRANJA
4.HTTP://WWW.TSBIH.BA/TENIS/IMAGES/PRAVILNIK%20O%20LICENCIRANJU%284%29.PDF
5. HTTP://SKUPSTINA.KS.GOV.BA
6. HTTP://WWW.MCP.GOV.BA/ZAKONI_AKTI/STRATEGIJE

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 

preuzmi seminarski rad u wordu » » »  

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD