POCETNA STRANA

Seminarski i Diplomski Rad
 
SEMINARSKI RAD SPORT - MENADŽMENT U SPORTU
 

SPORTSKA GIMNASTIKA
- PRESKOK -

Gimnastika je sport čije ime potiče od grčke riječi koja označava vježbanje.Gimnastika se razvila iz vježbi koje su se praktikovale u starom vijeku kao uzjahivanje i silaženje sa konja ili iz cirkuskih nastupa. Ona uključuje izvođenenje vježbi koje zahtjevaju fizičku snagu, spretnost i koordinaciju. Moderna gimnastika uključuje vježbe na razboju, gredi, parteru, karikama, konju sa hvataljkamai bez njih tj. preskok.
Ja cu u ovom radu pokušati da objasnim osnovne tehnike preskoka i sadržaj i metode rada.
Gimnastičari preskaču konja postavljenog po dužini, visina 135 cm, dok gimnastičarke skaču preko konja visine 120 cm postavljenog po širini. Zalet za preskok i kod žena i kod muškaraca iznosi 30 cm. Za preskok preko konja, kao i naskoke na gredu i razboj, koristi se odskočna daska dužine 1.20 m, širine 0.60 m i visine 0.21 m. Drvene je konstrukcije i prekrivena neklizajućim tepihom. U poslednje vrijeme u upotrebi su i čelične daske sa oprugamakoje moraju imati iste dimenzije.

OSNOVNE TEHNIKE PRESKOKA

Osnove tehnike gimnastičke discipline preskok karakterišu sledeće faze bez obzira o kojoj se strukturi preskoka radi: Zalet, naskok na dasku, odskok, let do odraza rukama, odraz rukama, let posle odraza rukama i doskok.

Zalet

Zalet je važan element svakog preskoka i od kvaliteta njegove realizacije umnogome zavisi nivo reprezentovanja tehnike skoka. Dužina zaleta je najčešće 20 m i na njoj gimnastičari naprave 14 do 18 koraka zavisno od visine, odnosno dužine koraka. Pri pravilnom zaletu dužina koraka se postepeno povećava. Poslednji korak pred naskok na dasku je po pravilu nešto kraći od prthodnog što ima veliki značaj u usmjeravanju kretanja tijela u pripremi za naskok na dasku. Preskoci kao što su sata imaju veću brzinu i ona dostiže vrijednost od 8 m/ sek.
U metodici rada na obučavanju zaleta veoma je važno uvažavanja postupnosti povećanja broja koraka. Broj koraka treba da se povećava uvjek za dva više (3,5,7,9 12 itd)

Naskok na dasku

Naskok na dasku se realizuje u momentu postizanja najveće horizontalne brzine i veoma je bitno da se stečeno ubrzanje u naskoku ne gubi. U momentu naskoka na dasku, tijelo se usmjerava naprijed kao rezultat skraćivanja zadnjeg koraka. U toku leta, noge prestizu trup pri čemu odrazna noga sustiže zamašnu i zajedno se isturaju naprijed u pripremi za odskok. Ruke se iz položaja zaručenja kreću dole i naprijed i u momentu dodirivanja nogama na mjesto odskoka, one se nalaze nešto ispred tijela.

Odraz nogama

Kao i svaki drugi odskok i odraz nogama se realizuje intezivno i sa zamahom rukama. Smatra se da pravovremeni zamah rukama povećava efikasnost odraza za 25%. Odraz nogama i zamah rukama kod koordinisanog odskoka se završavaju istovremeno. Noge se na dasku postavljaju paralelno i sa odstojanjem jednog stopala od drugog za njegovu širinu. Odraz se izvodi sa prednjeg dijela stopala pri čemu se koljena neznatno savijaju. Mjesto odskoka je 2/3 daske odnosno njen najelastičniji dio.

Let do odraza rukama

Visina i dužina leta zavisi od brzine zaleta i intezivnosti odraza nogama. Putanja leta zavisi od vrste preskoka i njegovih zahtjeva. Kod skokova manje složenosti kao što su premeti, premeti stranice, potrebna je veća putanja leta a kod skokova veće složenosti pokreta, pslije odraza rukama putanja leta treba da je niža. U smislu obezbjeđivanja veće visine i dužine leta najčešće se povećava rastojanje između odskočne daske i sprave. Po pravilu svaka gimnastičarka treba tražiti dužinu rastojanja sprave od mjesta odskoka koja je specifična samo za nju.

Odraz rukama

Značajna faza svakog preskoka je odraz rukama. Ruke se na spravu postavljaju u širini ramena. U momentu odraza, glava je nešto povijena naprijed a tijelo opruženo. Odraz se realizuje prije nego što tijelo prođe vertikalu oslonca rukama. Tako realizovan odraz rukama će doprinjeti povećanju visine leta pa i uspješnosti izvođenja tehnike preskoka.

Let poslije odraza rukama

Let poslije odraza rukama predstavlja fazu u kojoj se realizuje tehnika svakog preskoka. Ova faza je samo rezultat efikasnosti svih dosadašnjih faza i ona se ocjenjuje na osnovu kvaliteta njihovog reprezentovanja.

Doskok

Pravilnim i uravnoteženim se najčešće procjenjuje ispravnost tehnike svakog skoka i zato je on važan dio procjene obučavanja. Doskok je uvjek na prednji dio stopala u rastojanju od 15-20 cm. Trup je ravan, glava uspravna a ruke u uzručenju.

SADRŽAJ I METODIKA RADA

 

ODSKOK

Uspostavljena koordinaciona usaglašenost opružanja nogu i zamaha rukama čini pretpostavku dobre ovladanosti tehnike odskoka. Pravovremen zamah rukama povećava efikasnost odraza do 25% . Odskok treba da je brz-energičan i njegovo trajanje je otprilike 0.10-0.20 sek. Odskok se izvodi sa prednjeg dijela stopala i u položaju nešto savijenih nogu (ugao grčenja je 160-170°)
Odskok se završava prolaskom centra težišta tijela kroz vertikalu oslonca. Trup je svo vrijeme ravan. Ruke iz zadnjeg položaja prolaze naprijed i dole savijajući se u zglobu lakta i unaprijed, ne prelaze visinu glave.
U metodici rada praksa sa najmlađim kategorijama gimnastičarki pokazuje da ne trba posebno insistirati na tačnosti pojedinih tehničkih zahtjeva (ruku). Pažnju treba usmjeravati na bitne, opšte osnove a prepuštati polaznicima slobodnije kretanje koje će samo proizvesti najracionalniju realizaciju.
Sa ovladanošću elemenata odskoka, pridržavajući se rukama prelazi se postupno na vježbe povezanosti rada nogu i ruku.
Korisno sredstvo ovladavanja odskokom je duga i kratka vijača. Ono nosi u sebi i elemente emocionalnosti- igre, pa je otuda potrebno često upražnjavanje.

Odskok


NASKOK NA DASKU

Naskok na dasku se realizuje u momentu postizanja najveće horizontalne brzine. Smanjenje brzine pred naskok što je veoma čest slučaj kod djece, negativno utiče na izvođenje efikasnog odskoka.
U momentu naskoka trup se naginje nešto naprijed (5-20°). Noge u toku leta prestižu trup. Odrazna noga sustiže zamašnu i zajedno se postavljaju na dasku.
Ruke iz krajnjeg zadnjeg položaja se opružaju kretanjem dole i naprijed. U momentu spuštanja nogu na dasku ruke se nalaze u priručenju i spremne su za potpomaganje intezivnijeg odskoka. U uspješnosti odskoka veliki značaj ima visina naskoka na dasku. Visoki naskok smanjuje horizontalnu brzinu kretanja, a suviše nizak dovodi do prelijetanja tijela mjesta odskoka što umanjuje efikasnost odskoka.
U metodici obučavanja početi sa iskorakom odrazne noge i ruku u zaručenju. Zatim povećanjem broja koraka s obučenosti odskoka sa 3 koraka zaleta preći na izučavanje uvijek za 2 koraka više.
Visina medicinke (15-20 cm) postavljena na sredini između daske i zadnjeg koraka doprinosi stvaranju osjećaja visine naskoka.
Mjesto odskoka na dasci za preskok je najelastičniji dio daske (ispred tamne površine vrha daske). Stopala u odskoku su razmaknuta za širinu stopala.

Naskok na dasku


DOSKOK

Pravilan i stabilan doskok je značajan pokazatelj kvaliteta tehnike realizacije preskoka u cjelini. Ovom elementu se ne poklanja puno pažnje što ne bi trebalo da je praksa s obziro da se radi o krajnjem efektu koji umnogome određuje visinu ocjene.
U doskoku noge su malo raširene (stopala su razmaknuta 5-10 cm) a koljena blago savijena. Prvi kontakt sa tlom je prednjim dijelom stopala. Poslije amortizacije doskoka stopala se spuštaju na cijelu površinu a pete sastavljaju.
Prsti i koljena su rastavljeni u stranu. Trup je uspravan (značajnije naprezanje mišićnih grupa ramenog pojasa), glava pognuta a pogled pravo. Ruke su u odručenju.
S obzirom da je u doskoku veoma značajno držanje trupa i glave, metodika obučavanja počinje sa fiksiranjem pravilnog položaja tijela. Zatim slijede vježbe doskoka iz iskoraka, skoka u dubinu sa obukom amortizacije i stabilnosti, iz zaleta preskokom malih visina.
Na određenom nivou obučenosti prizemljenja elementarnim vježbama prići postupno usložnjavanju zadataka putem pojačavanja zahtjeva: u fazi leta uhvatiti loptu i izvesti pravilno prizemljenje, povećavanjem visine za skok u dubinu i u fazi leta realizacija određenog zadatka, doskok sa okretom za 90 i 180°, prizemljenje sa realizacijom dva zadatka, hvatanje lopte u letu i prizemljenje u tačno određenom prostoru.
Održavanje ravnoteže treba da je fiksirano na određeno vrijeme 2-3 sekunde

Doskok

 


RAZNOŠKA

U strukturi preskoka raznoška se smatra najelementarnijom. Sa njenim obučavanjem je moguće započeti i prije nego što se usvoji tehnika pojedinih faza preskoka (zaleta, odskoka i sl) i u nedostatku snažnih sposobnosti.
Korištenjem odskočišta sa vše platforme moguće je izvoditi i obučavati tehniku raznoške u cjelini.
Ruke se najkraćim putem postavljaju na površinu kozlića pod uglom koji je niži od 90°. Ruke su pružene a šake okrenute u pravcu odraza.
Ruke napuštaju površinu odražavanja najkasnije kada ramena prelaze vertikalu oslonca. Samo tada ruke će doprinjeti podizanju trupa na gore. U suprotnom doskok će biti realizovan nepravilno. Prema tome razvoj faze odraza rukama će biti efikasan samo u slučaju pravovremenog i brzog napuštanja rukama površine sprave. Kod dobro ovladanog odraza rukama vrijeme zadržavanja na spravi je 16-25 dijelova sekunde. U obučavanju odraza rukama dobra je vježba hvatanja lopte u fazi leta i to je dobar znak da ruke vrše funkciju pravilnog odražavanja.

Raznoska

Sa obučenošću zaleta od 5 i više koraka počinje se sa usvajanjem i usavršavanjem raznoške iz zaleta.
Pažnja treba da je usmjerena na ritmičnost zaleta (postupnost rasta brzine) i završetku zaleta uvjek na istoj odraznoj nozi.

ZGRČKA

Sve karakteristike pojedinih faza iskazane u tehici raznoške su i specifičnosti tehnike izvođenja zgrčke.

Zgrcka

PREMET USKLOPNO

Premet usklopno je prolazna faza u sklopu obučavanja premeta uporom, na parteru i kod preskoka.
Značajna pretpostavka uspješnosti njegovog izvođenja je u pravilnom fiksiranju upora na lopaticama. Najčešće zbog velike dužine i brzine zaleta ova pozicija se preskače što u konačnom ishodu ima za posledicu nisku putanju leta pa i nepravilnost doskoka. Otuda je veoma značajno da zalet odgovara karakteru vježbe odnosno da je brzina usmjerena.
U metodici obučavanja treba početi sa vježbama fiksiranja položaja tijela- upor na lopaticama uznijeto (noge opružene iznad glave)
Padanjem tijela nazad i oslobađanjem težine sa ruku počinje faza opružanja intezivnim i istovremenim radom nogu i ruku.
Sa ovladanošću prvom vježbom prelazi se na drugu naskokom sa višeg i sa usvojenošću zaleta 3,5,7 i 9 koraka realizovati premet usklopno iz kretanja.

Premet usklopno

PREMET UPOROM NAPRIJED

Poslije odraza tijelo se usmjerva prema vertikali upora i u momentu postavljanja ruku na spravu treba da se nalaze pod uglom od 75-80° u odnosu na horizontalu. Ruke su u fazi leta u uzručenju, opružene i u pripremnom stanju očekuju kontakt sa spravom. Kontakt sa spravom je nešto ranije nego što tijelo dođe u vertikalu oslonca i takav odraz obezbjeđuje usmjerenost tijela naprijed i gore. Šake su postavljenje u pravcu kretanja tijela, laktovi su opruženi, ramena uvučena unutra, glava u prirodnom položaju između ruku. Poslije odraza rukama glava se odvodi unazad a ramena potiskuju naprijed.
Odraz rukama treba da je energičan i kratak (trajanje faze odraza traje od 0.16 do 0.25 sekundi) i da se završava prije vertikale stava u uporu.
U metodici rada je važna pretpostavka uspjšnosti i dobre ovladanosti premetom naprijed na tlu. Inteziviranje obučavanja se vrši pomoću korišćenja elastičnih svojstava federa i uz pomoć platformi kao što je gimnastički sanduk.

Premet uporom naprijed


LITERATURA

  • Sportska gimnastika- Prof.dr Manojlo Čalija- Srpsko sarajevo 2002
  • www.fsfv.ns.ac.yu

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » »  

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD