БАНКАРСТВО:

Банкарски производи-семинарска работа

Банкарски реформи во Русија-семинарска работа

Банкарскиот систем на Република Македонија-семинарска работа

 

ЕКОНОМИЈА:

 

Анализа на пазарот-семинарска работа

Буџетот во Република Македонија-семинарска работа

Cost-benefit анализата-семинарска работа

Декларацијата за Транспарентност- семинарска работа

Домени на пазарен неуспех-семинарска работа

Електронските пари-семинарска работа

Екстерна ревизија-семинарска работа

Фискална политика- семинарска работа

Франшиза-семинарска работа

Инфлација- семинарска работа

Истражување на туристичкиот пазар- семинарска работа

Kost benefeit analiza- семинарска работа

Меѓународна логистика-семинарска работа

МСС 18 - Приходи-семинарска работа

Наемнина и пазарот на трудот-семинарска работа

Невработеност и Инфлација- семинарска работа

Пазарните сили на понудата и побарувачката- семинарска работа

Пазар на труд-семинарска работа

Поврзаноста помеѓу економските и политичките системи- семинарска работа

Поврзаноста помеѓу економските и политичките системи-семинарска работа

Принципи на рокови во буџетската постапка-семинарска работа

Современи економски системи-семинарска работа

Совршена конкуренција-семинарска работа

Управувањето со ризик- семинарска работа

Видови хартии од вредност-семинарска работа

 

ИНФОРМАТИКА | ИНТЕРНЕТ:

 

Диск систем и Хард диск- семинарска работа

Хакерски напади- семинарска работа

Историски развој на Интернетот- семинарска работа

Мобилна комуникација-семинарска работа

Примена на ИТ алатките во секојдневната работа во градежништвото-семинарска работа

UBUNTU оперативниот систем - семинарска работа

 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ:

 

Преглед на зголемената реалност (АR-Augmented Reality)-семинарска работа

TCP/IP протокол, развој на IP адреси, IPv4, IPv6 и домен имиња на Интернет -семинарска работа

 

ИСТОРИЈА:

 

Богомилството – првата Ренесанса- семинарска работа

Делото на Микеланџело Буонароти- семинарска работа

Македонија во Првата балканска војна- семинарска работа

Поделбата на Македонија во Балканските Војни- семинарска работа

 

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ:

 

Менаџмент на човекови ресурси -семинарска работа

Мобинг -семинарска работа

Мотив -семинарска работа

Планирањето како менаџмент процес -семинарска работа

 

ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА:

 

Андрија Качич-Миошиќ-семинарска работа

Блаже Конески-семинарска работа

“Божествена комедија” - Данте Алигиери-семинарска работа

“Браќа Карамазови” - Фјодор Михалович Достоевски-семинарска работа

ДОН КИХОТ - Мигел де Сервантес-семинарска работа

“Евгениј Онегин ”- Александар Сергеевич Пушкин-семинарска работа

Франц Кафка - Селскиот лекар, Заедница-семинарска работа

Климент и Наум Охридски во народната традиција-семинарска работа

Книжевна семиотика-семинарска работа

Народна балада-семинарска работа

Странствувањето на Чајлд Харолд од Џорџ Гордон Бајрон-семинарска работа

Вампири-семинарска работа

Жан Батист Поклен Молиер-семинарска работа

 

КРИМИНОЛОГИЈА:

 

Дијаспора и тероризам-семинарска работа

Европа како можно светско војувалиште-семинарска работа

НАТО-семинарска работа

Организиран криминал-семинарска работа

Осигурителни измами-семинарска работа

Семејното насилство-семинарска работа

Заштита на малолетни лица-семинарска работа

 

МАРКЕТИНГ:

 

Маркетинг-семинарска работа

Маркетинг микс-семинарска работа

Меѓународен маркетинг-семинарска работа

Процес на планирање на маркетингот-семинарска работа

Улога на маркетингот во современото бизнис работење-семинарска работа

Што ке направите со незадоволните клиенти?-семинарска работа

 

МЕДИЦИНА:

 

Ароматерапија-семинарска работа

Близнаци-семинарска работа

Церебралната парализа-семинарска работа

Детска парализа (Poliomyelitis)-семинарска работа

Дискус хернија-семинарска работа

Генетика на рак - cancer-семинарска работа

Генетски аспекти на мултиплекс склероза-семинарска работа

Генски мутации-семинарска работа

Хемиплегија-семинарска работа

Имуногенетика-семинарска работа

Клонирање на ДНА-семинарска работа

Конгенитални малформации на ЦНС-семинарска работа

Неменделизам-семинарска работа

Оогенеза-семинарска работа

Срце и срцеви болести-семинарска работа

Субарахноидално крварење-семинарска работа

Видови Менделови наследувања-семинарска работа

 

ТУРИЗАМ:

 

Giro D’Italia-семинарска работа

Културите во Северна, Централна и Јужна Америка-семинарска работа

Распореди на летови -семинарска работа

Развој и функционална поврзаност на сообраќајот и туризмот-семинарска работа

Службена Дипломатија-семинарска работа

Динамичка Статистичка Анализа-семинарска работа

Устражување на туристичкиот пазар-семинарска работа

Визуелизација на Културата Една од алтернативните форми за развој на туризмот-семинарска работа

 

МЕНАЏМЕНТ:

 

Дефинирање на менаџментот -семинарска работа

Глобална финансиска криза-семинарска работа

Етика во Менаџментот -семинарска работа

Како до успешен бренд-семинарска работа

Карактеристики на менаџерската етика-семинарска работа

Карактерот на менаџментот-семинарска работа

Лидерство и светските лидери-семинарска работа

Лидерство и менаџмент-семинарска работа

Менаџерски генерации-семинарска работа

Менаџмент во угостителството-семинарска работа

Наградување на членовите на малите но
високо квалитетни тимови
-семинарска работа

Односот лидер - подредени-семинарска работа

Партнерството во процесот на стратешкото планирање во училиштето-семинарска работа

Поим, видови и нивно влијаније при деловното одлучување-семинарска работа

(Рако)водење-семинарска работа

Решавање на проблеми и донесување на одлуки-семинарска работа

Изборот на стратегијата - Современ Менаџмент -семинарска работа

Современ менаџерски пристап-семинарска работа

Стратегиски Менаџмент -семинарска работа

Стратегиски ресурси на фирмите-семинарска работа

Стратегиски ресурси на фирмите -семинарска работа

СВОТ (SWOT) анализа -семинарска работа

SWOT анализата-семинарска работа

Теорија на организација-семинарска работа

Трансформациското водство во воспитно-образовните институции -семинарска работа

Улогата на водачот во училишното тимско работење-семинарска работа

 

ОСИГУРУВАЊЕ:

 

Осигурување и ризици-семинарска работа

 

ПСИХОЛОГИЈА:

 

Архетипот на мајката-семинарска работа

Истражување на потребите за здрав живот на личноста-семинарска работа

Конфликти и фрустрации-семинарска работа

Мотивација-семинарска работа

Мислењето како процес на решавање на проблеми-семинарска работа

Машката херојска иницијација -семинарска работа

Поим за Фрустрации и Конфликти -семинарска работа

Пропагандниот модел на Едвард Херман и Ноам Чомски -семинарска работа

Развој на психологијата како наука-семинарска работа

 

ПРАВО:

 

Анализа на Универзалната декларација-семинарска работа

Девијантни појави-семинарска работа

Децентрализација во Република Македонија-семинарска работа

Договор за складирање-семинарска работа

Европската Конвенција за човекови права и Европскиот Суд за човекови права-семинарска работа

Јавниот обвинител-семинарска работа

Локалната самоуправа во Република Македонија-семинарска работа

Маршал Маклуан-семинарска работа

Меѓународни кривични трибунали-семинарска работа

Полицискиот Омбудсман-семинарска работа

Правни основи за наследување во Република Македонија-семинарска работа

Римско право-брак-семинарска работа

Современите меѓународни односи-семинарска работа

Страни во облогационен однос-семинарска работа

Вршење и заштита на правaтa-семинарска работа

 

СОЦИОЛОГИЈА:

 

Глобализација-семинарска работа

Границите на социјалдемократските политики-семинарска работа

Јудеизам-семинарска работа

Карл Маркс „Наемниот труд и капиталот" -семинарска работа

Културната глобализација-семинарска работа

Магијата-семинарска работа

Опојни дроги-семинарска работа

Општествената нееднаквост-семинарска работа

Политичките идеологии во пост-идеолошката доба-семинарска работа

Сиромаштија-семинарска работа

Социологија на градот-семинарска работа

 

ФИНАНСИИ:

 

Биланс на состојба -семинарска работа

Биланс на успех -семинарска работа

Факторинг и Форфетинг-семинарска работа

Нормативна основа на системот на финансирање на единиците на локалната самоуправа-семинарска работа

Интерна ревизија-семинарска работа

Распределба на надлежностите на локалната власт-семинарска работа

Пензиски фонд-семинарска работа

Поим и видови на акции-семинарска работа

 

ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ:

 

Франшиза и Лизинг -семинарска работа

Инвестиции и економии од обем-семинарска работа

Инвестициони фондови во Република Македонија-семинарска работа

Капитално буџетирање-семинарска работа

Кредитна анализа-семинарска работа

Пазар на обврзници-семинарска работа