Radovi iz Elektronskog poslovanja:

Bayer-seminarski rad

Elektonsko bankarstvo-seminarski rad

Elektronsko poslovanje-seminarski rad

Elektronska pošta-seminarski rad

Elektronska trgovina-seminarski rad

Elektronska razmena podataka-seminarski rad

Internet i rad na daljinu-seminarski rad

Model virtualnog trgovinskog centra-seminarski rad

Nastanak i razvoj interneta-seminarski rad

Povjest interneta-seminarski rad