POCETNA STRANA

Seminarski i Diplomski Rad
 
SEMINARSKI RAD IZ FIZIKE
 

ATMOSFERSKI ELEKTRICITET - MUNJE

UOPŠTE O ATMOSFERSKOM ELEKTRICITETU

Atomi i molekuli vazduha mogu dobiti ili izgubiti elektrone i pri tome postaju električki nabijeni, stvarajući pozitivne i negativne jone i slobodne elektrone. Nosilac električnog naboja može se udružiti sa nekim molekulom, česticom prašine, elementom oblaka (meteorološki termin za kapljice kiše, snežne ili ledene kristale, kondezaciona i sublimaciona jezgra), pa tako nastane nabijena čestica. Pojavom naboja atmosfera postaje električki provodljiva i dolazi do električne struje.

 

Atmosferski slojevi

Slika 1. Atmosferski slojevi klasifikovani prema:   A) raspodeli temperature,
                                                                                B) prema brojevnoj gustini elektrona,
                                                                                C) prema prevladavajućim procesima sa stanovišta aeronomije.

Proučavanje jonizirane atmosfere svodi se na dva područja, donju i gornju joniziranu atmosferu:

  • Donja jonizirana atmosfera  koja obuhvata troposferu i stratosferu (prvih 50 km. Zemljine atmosfere). Tamo se jonizacija događa neprekidno, ali je slabog inteziteta, sa izuzetkom električnog izbijanja za vreme nevremena sa grmljavinom (ciklonski poremećaji u troposferi).
  • Gornja jonizirana atmosfera, obuhvata jonosfereske slojeve i deo magnetosfere (uključuje mezosferu, termosferu i delom magnetosferu) u kojima dolazi do raznih fizičko-hemijskih procesa (fotodisocijacija, molekularna rekombinacija, jono-molekularni procesi i dr.).

Elektricitet i atmosfera
Slika 2.

 (1) Grmljavinska struja (Električna struja u području grmljavinskog nevremena)

 (2) Električni otpor u atmosferi do sloja izjednačenja (levo između oblaka i sloja izjednačenja,desno između tla i sloja izjednačenja)

 (3) Struja lepog vremena

 (4) Jonizacija izazvana kosmičkim zračenjem

 (5) Tlo (Zemljina površina)

 (6) Sloj izjednačenja (donja baza elektrosfere ili jonosfere, 60-70 km)

MUNJE

DEFINICIJA

Munja je vidljivo pražnjenje atmosferskog elektriciteta do kojeg dolazi kada određeno područje atmosfere postane električki nabijeno ili se pojavi razlika potencijala dovoljna da savlada otpor vazduha.
Munja najčešće udara iz olujnih oblaka kumulonimbusa. Tokom oluje munja se može pojaviti u oblaku, između oblaka, između oblaka i vazduha kao i između oblaka i tla.

MUNJE KROZ ISTORIJU

U srednjevekovnoj Evropi zbog munja je bilo izuzetno opasno biti zvonar u crkvi. Tokom oluja sa grmljavinom bio je običaj da se zvoni što jače jer se smatralo da će se time sprečiti da munja udara u vrh crkvenog tornja. Verovalo se da zvonjava rasteruje zle duhove koji vatrom žele uništiti crkvu, a mislilo se da buka zvonjave lomi munje. O tome i danas svedoče natpisi "Fulgura frango" (ja lomim munje) na srednjevekovnim zvonima. Od 1753.god. do 1786.god. u Francuskoj su munje 386 puta udarile u crkvene tornjeve. U navedenom razdoblju u Francuskoj su, nastojeći "slomiti" munje zvonjavom, nastradala 103 zvonara. Znači da je skoro svaka treća munja koja je udarila u crkvu bila za nekoga kobna. Te katastrofalne brojke dovele su do toga da je francuska vlada 1786.god. zabranila zvonjavu za vreme oluja sa grmljavinom.
Interesantno je istaći da je na primer 1998.god. munja u Kongu pobila celokupnu fudbalsku ekipu (11 igrača), a da se 1999.god. slična situacija dogodila u Koloradu kada je celokupna ekipa bila povređena.
U munji ima puno energije: oko 250 kilovat sati. Ne zvuči puno, ali s tom količinom energije možete podići jednotonac 120 kilometara uvis.
Nikolu Teslu zvali su i Gospodar Munja. Sasvim zasluženo jer je 1899.god. u Kolorado Springsu u Americi stvorio najdužu veštački izazvanu munju. Bila je duga 41 metar.

NASTAJANJE MUNJA

U olujnom nevremenu olujni oblaci su napunjeni elektricitetom poput velikih električnih kondenzatora. Gornji deo oblaka nabijen je pozitivno, a donji negativno. Naučnici se još nisu usaglasili kako nastaje ovo električno punjenje oblaka, ali se pretpostavlja da je to jedan od rezultata globalnog kruženja vode na Zemlji. U osnovnim crtama, kruženje vode uključuje evaporaciju i kondenzaciju. U procesu evaporacije voda isparava sa površine Zemlje i u obliku pare podiže se u više slojeve atmosfere. Kako temperatura opada sa visinom, i kako se u višim slojevima atmosfere nalaze tzv. kondezacione čestice (recimo zrnca prašine), vodena para kondenzuje, ponovo se pretvara u kapljice vode i pada na zamlju kao kiša ili sneg zavisno od temperature vazduha.
Kada se vlaga nakupi u atmosferi, nastaju oblaci, koji mogu nositi milione kapljica vode ili leda.
Kako se procesi evaporacije i kondenzacije međusobno prepliću, kondenzovane kapljice u oblacima neprestano se sudaraju sa vodenom parom koja stiže sa tla, kao i tokom padavina jer dok se jedan deo vlage vraća na zemlju drugi isparava. Upravo tokom ovih sudara iz vodene pare izbijaju elektroni koji tako stvaraju električni naboj. Kako do sudara dolazi u donjem delu oblaka izbijeni elektroni ovde stvaraju negativan naboj (višak negativno nabijenih čestica). Vlaga, koja nakon sudara nastavlja put prema gornjim slojevima atmosfere odnosno oblaka, na vrh oblaka stiže sa pozitivnim nabojem-nedostaje joj elektron koji je izbijen u sudaru. Tako se na vrhu oblaka stvara višak pozitivnog naboja. Osim sudara u procesu električnog nabijanja oblaka značajnu ulogu igra i zamrzavanje. Kako se vodena para podiže u hladnije slojeve i počinje se zamrzavati, deo koji se zamrzne postaje negativno nabijen, dok nezamrznuti deo ostaje pozitivno nabijen. Vazdušne struje mogu dalje odneti pozitivne čestice do vrha oblaka (lakše su) i time dodatno ubrzati stvaranje viška pozitivnog naboja. Izbijanjem elektrona i odvajanjem pozitivno nabijenih čestica vodene pare u oblaku nastaju razlike potencijala, odnosno stvara se električno polje-prvi preduslov za nastajanje električnog pražnjenja.

Šema grmljavinskog oblaka

Slika 3. Šema grmljavinskog oblaka kao baterije za održavanje globalnog
elektrostatičkog polja i strujnog kruga u atmosferi

Električni naboji u grmljavinskom oblaku raspoređuju se na elementima oblaka (jezgra kondenzacije i sublimacije, kapi kiše, ledene čestice i snežni kristali). Područje unutar oblaka sa preovladavajućim nabojem istog predznaka čine pozitivne ili negativne ćelije unutar oblaka. Sledeća slika prikazuje skicu oblaka sa dve ćelije suprotnog naboja. Nabijene čestice i ćelije naboja istog predznaka u oblaku, su prostorno odvojeni neutralnim vazduhom između, a taj je loš vodič elektriciteta. Turbulencija približava ili udaljava pojedine čestice i područja istog naboja unutar oblaka, što izaziva promenljivost jačine električnog polja. Kad momentalna vrednost polja premaši kritičnu vrednost jačine (> 1 MV/m), dođe do udarne jonizacije i izbijanje električne iskre odnosno do pojave munje.

Primer raspodele elektricnog naboja u grmljavinskom oblaku
Slika 4. Primer raspodele električnog naboja u grmljavinskom oblaku kumulonimbus-inkus, sa snažnom
ćelijom negativnih naboja u središnjem delu oblaka i s dve ćelije pozitivnog naboja, od kojih je donja slabo razvijena

Što se oblaci više pune nabojem električno je polje sve jače. U nekom trenutku postaće toliko jako da će elektroni na površini zemlje pokušati da se "odmaknu" - odnosno utisnuti se dublje u zemlju. To je rezultat jednako nabijenih čestica. Kako se elektroni "povlače" u unutrašnjost, tlo postaje sve jače pozitivno nabijeno. Oluja tako dovodi do naglog stvaranja električnog polja u oblaku i između oblaka i tla. Kad se stvori dovoljan višak naboja, tj. kad električno polje postane dovoljno jako ono će naterati okolni vazduh da "pukne". Ovo "pucanje" zapravo je razdvajanje pozitivnih i negativnih čestica u vazduhu i taj proces se naziva jonizacija.
Jonizovani vazduh ima znatno veću električnu provodljivost. Kako se vazduh ne jonizuje jednako na svim mestima, na delovima gde je jonizacija intezivnija stvaraju se "staze" - putevi kojima munje mogu lako "preskakati".
Da bi nastala munja potrebno je da električna staza stigne do tla i pronađe "uzemljenje"- tačku ili predmet na kom će se zaustaviti. Kad se to dogodi, sevnuće munja. Svetlost koju vidimo tom prilikom u stvari je rezultat električnog pražnjenja između oblaka i zemlje koje prati put stvorene električne staze. Blesak munje koja se prostire od oblaka do tla čine dva osnovna udara (može ih biti i više zaredom): odvodni udar i povratni udar.
U odvodnom udaru prvo negativni naboj putuje do tla. Kreće se "koracima" od 50 m. i pritom stvara "nabijeno" korito. Odvodni udar nije tako sjajan, često je stepenast i ima puno grana koje se šire iz glavnog kanala. Kad se priblizi tlu pobuđuje suprotni naboj koji se koncentriše u jednoj tački. Tako nastaje povratni udar koji istim koritom nosi pozitivni naboj od tla prema oblaku. Dva udara se sreću na visini od oko 50 m. iznad tla. Na tački dodira dolazi do kratkog spoja između oblaka i tla. To daje rezultat u vidu izuzetno bleštavog udara visoke struje, koja istim kanalom putuje natrag do oblaka.
Kanal munje proviri iz oblaka kao vodeći korak ili vodilica i napreduje stepenasto u koracima prema području suprotnog naboja. Vodilica prevali put 20-50 m. i zastane a zatim nakon kraćeg zastajanja od oko 5 mikro sekundi naglo nastavi put uz svetlucanje, pređe daljih 20-tak metara i opet zastane i tako dalje. "Koraci" slede jedan za drugim sve do neposredne blizine tla. U napredovanju od baze oblaka do tla, munje mogu imati 50-100 koraka pa i više. Za vreme pauze vidljiv je slabi sjaj do tada pređene staze kanala. Električno polje između vodećeg koraka kanala i tla je sve snažnije, a nakon prestizanja kritične vrednosti dolazi do susreta vodilice, sada glave kanala s tzv. hvataljkom odozdo iz ćelije indukovanog pozitivnog naboja pri tlu. Time je završeno stvaranje joniziranog kanala ili vodljive staze za munju. Sledi pojava predhodnice i zatim nagli dotok struje u susret glavi kanala. Pozitivni naboj, indukovan na tlu, navaljuje na krivudavi, već jonizirani silazni kanal, kao povratna struja ili povratni udar. To je zapravo lavina suprotnog naboja koja kratkotrajno neutrališe naboj kanala (u ovom slučaju negativan). Povratna struja poteče uz zaslepljujući sjaj, bljesak i prasak i taj bljesak povratne struje ili munja duž jonizovanog kanala je završna faza udara groma. Nakon pauze sledi obnavljanje provodljivog kanala i priprema za sledeći povratni udar. Naknadni udari groma ne razvijaju se u koracima, nego kontinuirano u žestokom i naglom skoku s tim da svaki dalji udar groma ima sve manju snagu dok razlika potencijala između donje baze oblaka i tla ne oslabi i konačno nestane.
Jonizovani kanal ili staza munje koja preostaje nakon povratnog udara, često je prostom oku nevidljiva jer tek slabo i isprekidano svetluca. Kanal je krivudav, jer zavisi od nepravilne raspodele prostornog naboja u okolnoj atmosferi, a može se i cepati i tako stvarati grane izvornog jonizovanog kanala, koje su uvek usmerene prema povećanoj prostornoj koncetraciji suprotnog naboja. Ona grana čija glava kanala prva stize do tla čini glavni kanal munje.

Razlikujemo toplotno i mehaničko delovanje munje odnosno groma. Prolazom struje kroz sredstvo ili predmet velikog otpora, razvija se toplota. Ako u takvom predmetu ima pukotina ispunjenih npr. vodom razvije se visoki pritisak pare što može izazvati raspadanja predmeta (rušenje zida, dimnjaka, pucanje stabla ili drvenih stubova i sl. zbog udara groma). Udar groma odnosno njegove munje, u zapaljivi materijal izaziva požar. Struja izazvana munjom “sleva” se niz glatku i vlažnu koru bukve, ali ne ide kroz spoljnu hrapavu koru hrasta nego prolazi godovima ispod kore, koji su bogati kapilarima.
Nakon munje ili bleska čuje se grmljavina zbog jakog zagrevanja i ekspanzije vazduha unutar kanala munje (temperatura postiže vrednosti reda veličine 10 na četvrti K i više). Nakon nagle ekspanzije nastupa ohlađenje od okoline i kompresija, pa nastanu kompresioni ili zvučni valovi prema istom mehanizmu kao što nastane tutanj topa.

Horizontalna munja

 Slika 5. Horizontalna munja (munja između oblaka) i pravci (1), (2) i (3) kao pokazatelji udaljenosti od stajališta S na tlu

Postoji razlika između zvuka grmljavine i topovskog tutnja. Zvučni val topovskog hica širi se koncentrično kao od tačkastog izvora i čuje se u jednom tutnju. Grmljavina je pak izazvana zvučnim valovima nastalim duž kanala munje dugim više kilometara (idući od oblaka do tla ili unutar oblaka ili između više oblaka). Povratna struja putuje kanalom brzinom blizu svetlosti (nešto manjom) pa čitav kanal izgleda osvetljen praktično istovremeno. Valovi zvuka od grmljavine putuju brzinom približno jednakom brzini zvuka (brzina zvuka 330 m/s). Zbog toga se grmljavina čuje poput tutnjave (mnogo tutanja) ili poput kotrljanja, a ne samo jedan tutanj ili prasak. Dakle, ako je kanal munje vijugav i razgranat trajanje grmljavine je produženo, jer svaka grana kanala proizvodi odvojeni zvuk. Tome se pridružuje učinak odbijanja zvuka na nepravilnostima oblika baze oblaka i površine na tlu. U okolnostima kad dođe do groma “iznad glave” opažača, zvuk je kratak, jednostruk i vrlo jak, poput praska i gotovo istovremen s bljeskom munje.

VRSTE MUNJA

Razgranata munja

Električno izbijanje oblak - tlo kao na slici, prikazuje vrlo razgranatu munju. Vodljive staze su vrlo krivudave i razgranate (sporedne munje), ali do tla stiže samo jedan ili par glavnih kanala, koji su i najblještaviji.

Razgranata munja
Slika 6. Razgranata munja

Vrpčasta munja

Opaža se kao blešteća vrpca od baze oblaka do tla. Nastaje uzastopnim električnim izbojima, uz istovremeni bočni pomak joniziranog kanala, kao posledica snažnog vetra po smeru približno vertikalnog smera na pružanje kanala munje.

Udar groma

Slika 7. Udar groma 
21. 8. 2003, blizina Toronta, Ontario, SAD

Višestruka munja

Slika munje iz dva odvojena oblaka

Slika 8. Slika pokazuje munje iz dva odvojena oblaka.
Početni delovi obeju munja skriveni su unutar izvornih oblaka.

Staza munje ili jonizirani kanal

To je staza joniziranja duž koje dolazi do električnog izboja, zaostaje jedva vidljiva na kratko nakon što glava koraka dodirne tlo a pre udara povratne struje i za pripremu daljih udara. Staza munje je isprekidana i slabo svetlucava. Jače osvetljeni delovi staze ostaju duže vidljivi. Obzirom da se radi o kratkom vremenu između pojedinih faza stazu munje je teško primetiti okom. Munja se može snimati foto aparatom s fiksnim ili sa pokretnim filmom, a upotrebom pokretnog filma se na slici mogu dobiti pojedine faze do nastanka munje, kao što dole postavljena slika pokazuje.

Niz povratnih izboja, pri udaru groma

Slika 9. Niz povratnih izboja, pri udaru groma,
snimljeno kamerom s pokretnim filmom

Atmosfersko ili električno izbijanje ili pražnjenje

Reč je o električnom izbijanju iz oblaka, ali koje ne dopire do tla. Jonizirajući kanal napreduje horizontalno i može postići dužinu od više desetina kilometara. Ponekad takav kanal munje ponovo ulazi u isti oblak ili u drugi susedni grmljavinski oblak.

Slika munje   Munje nocu

Slika 10.                                                                                        Slika 11.

Plošna munja, sevanje

Ovde se radi o munji unutar grmljavinskog oblaka, ogleda se kroz difuzno osvetljenje oblaka. Kanal munje može biti delimično vidljiv, kroz prozirnije delove oblaka. Plošne munje su češće od gromova (munja oblak - tlo) i prema nekim statistikama pojavljuju se u razmeri 6:1 u korist plošnih munja. Unutar jednog grmljavinskog oblaka može doći do stotinu plošnih munja a da pritom ni jednom ne dođe do groma. Ponekad se opaža premeštanje plošne munje iz jednog kraja oblaka prema drugom njegovom delu (udaljenosti 70 i više kilometara).

Slika 12. Sevanje

Električno izbijanje od tla prema oblaku

U ovom slučaju vodljiva staza i munja započinje od tla prema grmljavinskom oblaku, kad se on nalazi iznad nekog istaknutog objekta (toranj, neboder) ili iznad planinskog vrhunca. Visoki objekti i orografski oblici deformišu električno polje prizemne atmosfere. Iznad istaknutih objekata poraste jačina polja, koja dovodi do uslova povoljnih za formiranje vodilice od istaknutog vrha prema gore i razvoja joniziranog kanala odozdo. Dužina koraka, vremenski interval između njih i ostala obeležja u razvoju ove munje slični su onima pri razvoju munje oblak - tlo. Ovde jedino izostaje blesak povratne struje od baze oblaka prema šiljku pri tlu, ali dolazi do niza uzastopnih udara duž kanala prvobitni stvorenog početnom munjom. Taj kanal nije razgranat kao jonizirani kanal, koji počinje u oblaku.

Munja koja izbija iz objekta pri tlu

Slika 13. Munja koja izbija iz objekta pri tlu (tlo→oblak),
nije razgranata

 Vatra sv. Nikole, vatra sv. Ilije ili vatra sv. Elma

Tiho luminiscentno električno pražnjenje iz istaknutih zašiljenih objekata na zemljinoj površini je još u 18. veku protumačeno kao električna pojava u prirodi (Bendžamin Franklin 1749.god.). Šiljasti predmeti izazivaju deformaciju električnog polja u svojoj okolini. Linije polja električnog potencijala su nad zašiljenim objektima gušće, te električno polje može premašiti kritičnu vrednost od 3 MV/m i dolazi do električnog izboja elektrona u mlazu, do sekundarne jonizacije, praćene svetlucanjima u obliku venca ili korone oko predmeta, koji je izazvala pojava. Veličina venca zavisi od jačine naboja oko šiljka. Pri pozitivnom naboju je veći, a boja svetlucanja ljubičasta. Pri negativnom naboju venac je manji, a svetlucanje je svetlije i plavkasto. Prema mnogim opažanjima, to je sjajna svetlost, koja poput plavkaste vatre u jednostrukom, dvostrukom ili trostrukom mlazu izlazi iz šiljatih objekata, stubova, tornjeva, dimnjaka, iz avionskih krila i sl. Zapisano je i da je viđena za vreme oluje i kod stada ovaca na vrhovima njihovih rogova. Često je opažana na vrhovima brodsih jarbola u vreme kad grmljavinsko nevreme na moru već pomalo jenjava. Po tom pojava nosi naziv sveca zaštitnika pomoraca: Sv. Nikola kod Hrvata, St. Elmo prema Sao Telmo kao svetac zaštitnik portugalskih pomoraca ili prema gromovniku iz Biblije Sv. Iliji.

Crtež broda s vencima vatre sv. Nikole oko jarbola

Slika 14. Crtež broda s vencima vatre sv. Nikole oko jarbola

Kuglasta munja

Kuglasta munja nastaje iznenada, traje kratko, i dosada postoji tek mali broj fotografija nastalih slučajno. Prva fotografija je nastala tek u drugoj polovini 20 veka kad se pojava javila iznenada a opažač je imao foto kameru kod sebe. Iz opisa se kuglasta munja javlja kao svetleća munja, prečnika 10-20 centimetara, ali viđena je i veličine prečnika 1-2 m., nastaje nakon udara groma, pomičući se lagano, paralelno sa tlom ili slobodno kroz vazduh. Ponekad tiho nestane a nekad eksplodira u dodiru sa tvrdim predmetom (zid, stablo). Viđeno je i opisano da je kuglasta munja ušla u kuću, kroz otvoreni prozor ili kroz dimnjak, a zatim se raspala u dodiru sa zidom, ili je zaokrenula u kretanju i izašla kroz prozor. U jednom slučaju je jedna takva svetleća kugla, veličine pomorandže, viđena kako pada u posudu vode u kojoj je bilo oko 5 litara vode, a voda se pri tom ugrejala do vrenja.
Kuglasta munja je vrlo retka pojava ali se čini da je mnogo češća u visokim predelima Alpa. I danas još nema jedinstvene teorije o uslovima nastanka kuglaste munje, iako je prema opisima viđana najčešće za vreme grmljavinskog nevremena. Postoje određene teorije koje pokušavaju da objasne njen postanak kao što su na primer hemijska ili električna teorija ali zbog često oskudnih i kontradiktornih opisa kuglastih munja za sada je nemoguće podržati bilo koju od ponuđenih teorija.

Kuglasta munja koju je slucajno snimio jedan student u Japanu  Slika 15. Kuglasta munja koju je slučajno snimio jedan student u Japanu

 

Crtež koji opisuje pojavu kuglaste munje  Slika 16. Crtež koji opisuje pojavu kuglaste munje pri ulazu iz otvorenog prostora u kuću (19 vek)

NOVE VRSTE MUNJA

U novije vreme otkrivena su 3 nova tipa munja, koje pokazuje dole postavljena slika. To su svetlosne pojave u atmosferi iznad troposferskog grmljavinskog oblaka kumulonimbusa. Pojave su snimljene noću vrlo osetljivim foto kamerama i ne moraju postojati istovremeno. Najviše se ističu plavi mlaz (blue jet), vatrenjak (sprite) i vilenjak (elve). Imena su odabrana slobodno (hrvatski jezik) a ona na engleskom potiču od imena duhova iz starih mitova i iz tekstova Vilijema Šekspira.
Na slici dole odmah iznad oblaka uzdiže se plavi mlaz kao neka svetlosna vrpca koja prelazi u plavičasti nastavak. Pojava na slici je trajala oko četvrtinu sekunde i snimljena je noću 1994.god. iz NASA-inog istraživačkog aviona, dok je istovremeno došlo do električnog izbijanja u donjem delu oblaka. Plavi mlaz udara iz centra oluje brzinom od 6.000 km/čas i dopire 20-50 km iznad oblaka.

Svetlosne pojave iznad izrazitog grmljavinskog oblaka
Slika 17. Svetlosne pojave iznad izrazitog grmljavinskog oblaka koje se raspoređuju na raznim visinama srednje atmosfere. Na apscisi je lestvica udaljenosti a na ordinati lestvica visine i nazivi atmosferskih slojeva. Brojevi označavaju položaj svetlosnih pojava na slici:

(1)     plavi mlaz
(2)     vatrenjak
(3)     vilenjak
(4)     grmljavinski oblak kumulonimbus
(5)     munja između oblaka i tla

Vatrenjak  nastaje na visini od oko 70 km. (mezosfera) kao kratkotrajna svetlosna pojava u obliku vatrenih plamenova usmerenih prema dole. Pojava može dosezati 90-100 km., dakle sve do jonosfere. To je pojava prvenstveno crvene boje iz čijeg gornjeg dela se izdvajaju ogranci poput plamenova spuštajući se u niže slojeve ponekad čak do 25-30 km. u stratosferu i pri tom postaju plavkasto obojeni. Vatrenjake proizvodi grmljavinski oblak osobito jakih električnih izboja prema tlu i obično se javljaju zajedno. Daljinska merenja koja su otkrila postojanje vatrenjaka u atmosferi, potvrdila su opisivanja pilota prema vizuelnim opažanjima iz pilotske kabine kojima se najpre nije verovalo, a kasnije su takvi opisi (1970-1980) sređeni i predstavljaju verodostojna obaveštenja o pojavi vatrenjaka pre početaka instrumentalnih praćenja. Naime, vidljivost vatrenjaka prostim okom traje do desetinke sekunde, dok se pomoću osetljive noćne kamere može pratiti do stotinke sekunde.
Vatrenjaci su obično udruženi sa snažnim pozitivnim električnim izbojima između oblaka i tla. Drugim rečima, iznad grmljavinskog oblaka nastane ogromna električna iskra na visini oko 70 km. čiji se jonizirani kanali poput snopa niti šire u više i niže slojeve. Vatrenjaci nisu praćeni čujnom grmljavinom, ali mogu proizvesti zvučne valove vrlo niskih frekvencija - oko 1 herc, na koje ljudsko uvo nije osetljivo.

Vatrenjak nastao izmedu grmljavinskog oblaka i donje granice jonosfere
Slika 18. Vatrenjak nastao između grmljavinskog oblaka i donje granice jonosfere,
(snimljeno osetljivom noćnom foto-kamerom)

Vilenjak nastaje kao svetlosna pojava crvene boje u obliku prstena, tanjira ili krofne na visini 90-100 km., koja se dok traje može širiti tako da poprima čak nekoliko stotina kilometara (400) u prečniku. Otkrivena je u ranim 1990-im godinama instrumentima iz letelice Spejs Šatl i daljinskim instrumentima sa površine zemlje. Vilenjaci su proizvod izuzetno jakog elektromagnetnog impulsa za vreme snažnog električnog izboja u grmljavinskom oblaku. Snažan impuls napreduje prema većim visinama i pritom izaziva svetluicanje molekula u okolnoj atmosferi. Pojava traje još kraće od vatrenjaka, svega nekoliko hiljaditih delova sekunde pa ju je nemoguće videti prostim okom.

OKAMENJENA MUNJA ILI FULGURIT

Ime dolazi od latinskog fulgurit što znači vertikalni udar groma ili munja udari koso u tlo. Ime okamenjena munja može se povezati sa ponekad razgranatim i nepravilnim oblikom fulgurita, koji odaje oblik puta jonizirane staze kojom je električni naboj prodro u tlo.
Što se oblika i boje tiče često su štapićastog hrapavog oblika spolja, obloženi grubljim česticama peska ili tla, i glatkog cevastog oblika iznutra, dužine od 10-tak centimetara pa do metar ili više. Okamenjena tvorevina je uvek iznutra šuplja. Prečnik unutrašnje cevi može biti od 1 do nekoliko centimetara. Te tvorevine su dosta krhke i lome se prilikom iskopavanja iz tla. Fulguriti mogu biti poluprovidni, beli (retko), svetlo smeđi, zelenkasti i crne boje, što zavisi od hemijskog sastava otopljene materije u koju je udario grom.

Bijeli fulgurit, naden u Novom Zelandu i primerak iz zbirke geologa A.Aldena  Bijeli fulgurit

Slika 19. i 20. Bijeli fulgurit, nađen u Novom Zelandu i primerak iz zbirke geologa A.Aldena

Većinom su posledica toplotnog delovanja udara groma u peskovito tle. Duž joniziranog kanala se razvije visoka temperatura (preko 1.000 K pa čak i oko 20.000 K). Uz takvu temperaturu, koja traje delić sekunde, sastojci tla izgore ili se istope, a zatim brzo ohlade od okolnog tla, koje nije bilo pogođeno munjom. Najčešće se mogu naći nakon udara groma u peščano tlo, ili pustinjski pesak, koji sadrži dosta čestica kvarca. Amorfni kvarc ili prirodno staklo je nakon hlađenja glavni sastojak fulgurita. Tragovi fulgurima se mogu naći i u kamenitom području. Kameni komadi u koje je grom udario su prekriveni glatkom smeđkasto zelenom glazurom.

Fulgurit razgranatog oblika

Slika 21. Fulgurit razgranatog oblika (poput korijena), nađen u Aura Valley, Arizona

Prema svetskoj statistici grmljavinskih dana beleži se nekoliko miliona munja dnevno na zemlji (većinom u tropskom i nižim širinama umerenog pojasa). Svaka munja u sebi nosi nezamislivu količinu energije koja se ogleda u trenutnom postizanju visokih temperatura duž joniziranih kanala. Od ukupne količine munja u atmosferi tek manji deo udara u tlo, predstavljajući pojavu groma. Od ukupnog broja gromova jedan manji deo udara u peskovito tlo u kojima nastaje najveći deo fulgurita, jedan deo u kameno tlo ili stenovite planinske vrhove, a ostatak u ostala tla na zemljinoj površini.

POLARNA SVETLOST

Polarna svetlost (aurora polaris) je svetlenje noćnog neba, obično u polarnim zonama. Na severu se naziva aurora borealis a kada se pojavi na Južnom polu aurora australis. Pošto su obe aurore istog porekla naučnici nazivaju pojavu polarna aurora ("aurora polaris" - severna zora). Ime severna zora je nastalo od utiska koji se stiče pri pojavi aurore, posebno gledano iz Evrope-na severnom horizontu se ukazuje crvenkasta svetlost kao na istoku, u zoru, pred izlazak sunca.
Danas je poznato da auroru izazivaju elektroni sa energijama u opsegu 1-15 keV, tj. elektroni koji su ubrzani naponom od 1.000 V do 15.000 V. Svetlost nastaje kada se ti elektroni sudaraju sa atomima u gornjim slojevima atmosfere, obično na visinama od 80-150 km. U svetlu preovlađuje emisija atomskog kiseonika – zelenkasta linija na 557,7 nm i tamno crvena linija na 630,0 nm. Mnoge druge spektralne linije takođe su zastupljene, naročito one molekulskog azota i one se pale i gase mnogo brže otkrivajući pravi dinamički karakter aurore.

Aurora se javlja ili kao difuzno svetljenje ili kao zavesa koja se širi u pravcu istok-zapad.

Ponekad se obrazuju mirni lukovi a nekada se svetlost neprekidno menja na nebu ("aktivna aurora"). Svaka zavesa se sastoji od brojnih paralelnih zraka, usmerenih u pravcu lokalnog magnetnog polja što navodi da je aurora uslovljena zemljinim magnetnim poljem.
Pojava polarne svetlosti vezana je za magnetne bure koje su opet povezane sa 11-godišnjim ciklusom aktivnosti sunčevih pega. Takođe je uočeno da do geomagnetnih bura najčešće dolazi u vreme ravnodnevice, dakle u rano proleće ili jesen što je pomalo zagonetno, jer aktivnost na polovima nema mnogo veze sa godišnjim dobima.
Aurora je opažana i na drugim planetama sunčevog sistema čija su magnetska polja mnogo snažnija od zemljinog i to na Jupiteru i Saturnu. Pokreće ih, kao i na Zemlji, Sunčev vetar. Jupiterovi meseci, posebno Io, takođe uzrokuju snažne aurore koje se javljaju zbog električnih struja duž linija magnetnog polja između rotirajuće planete i meseca koji kruži oko njega (dinamo učinak). Io (koji ima aktivni vulkanizam i jonosferu) je posebno snažan izvor aurore; njegove struje emituju i radio talase otkrivene 1955.god.  

L I T E R A T U R A

  • Raspopović Milan, Pušara Bogdan, Fizika, Zavod za udžbenike, Beograd, 2010
  • Enciklopedija Britanika, 1995
  • Wikipedija-slobodna enciklopedija
  • Atmosferski elektricitet-Internet

 

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

  preuzmi seminarski rad u wordu » » »

Besplatni Seminarski Radovi