POCETNA STRANA

Seminarski i Diplomski Rad
 
SEMINARSKI RAD IZ FINANSIJSKOG MENADŽMENTA
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI
- FINANSIJSKI MENADŽMENT -
Gledaj Filmove Online

 

Osnivanje preduzeća u privrednom sistemu Republike Srbije

 

Osnivanje preduzeca APRU pravnom sistemu Republike Srbije postoje različite vrste pravnih lica. Medju svim pravnim licima najznačajnija su preduzeća, jer su to takva pravna lica koja obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, što i jeste osnovni cilj njihovog osnivanja.
Osnivanje preduzeća određuje Zakon o privrednim društvima. Prema odredbi člana 2. stav 1. Zakona o privrednim društvima, oblici preduzeća su:
1) privredno društvo i
2) javno preduzeće.


Privredna društva čine osnov celokupnog koncepta Zakona o privrednim društvima, i kao takva, predstavljaju najvažniji oblik preduzeća. Ona se dele na društva lica i društva kapitala. U društva lica spadaju ortačko društvo i komanditno društvo. Društvo kapitala su akcionarsko društvo i društvo sa ograničenom odgovornošću.
S obzirom na to da privredna društva čine isti oblik preduzeća, između njih postoji veoma mnogo sličnosti. Međutim, između njih ima i određenih razlika, zbog čega i postoji više oblika privrednih društava. Ove razlike opredeljene su, u prvom redu, položajem, odnosno svojstvom članova koji su osnivači privrednog društva. Pomenuto svojstvo od uticaja je i na odgovornost privrednog društva u pravnom prometu, a i uslovljava i način upravljanja u njemu. S tim u vezi, privredna društva imaju određene opšte, tj. zajedničke karakteristike (svojstvo pravnog lica, isti osnovni uslovi za osnivanje, isti uslovi za obavljanje delatnosti, isti položaj na tržištu, ista pravila o zastupanju, ista pravila o povezivanju sa drugim subjektima tržišnog poslovanja i dr.), ali ona imaju i niz specifičnih obeležja. Zbog tih specifičnih obeležja dolazi do primene i posebnih zakonskih pravila koja se odnose ili samo na društva kapitala ili samo na društva lica, a izuzetno veliki broj ovih pravila odnosi se isključivo na konkretne tipove privrednih društava (ortačko društvo, komanditno društvo, akcionarsko društvo ili društvo sa ograničenom odgovornošću).
Kada je reč o privrednim društvima, posebno treba istaći da društva kapitala imaju mnogo veći značaj od društva lica, koji proizilazi iz činjenice da društva kapitala, u principu, imaju znatno više članova i zaposlenih od društava lica, kao i da, po pravilu, raspolažu sa velikim kapitalom, što omogućava i ostvarivanje veće dobiti, zbog čega se ona javljaju kao najznačajniji činilac stvaranja društvenog proizvoda.


Prema članu 3. Zakona o privrednim društvima, preduzeća se mogu povezivati putem kapitala ili ugovora i na taj način, uz zadržavanje svog pravnog subjektiviteta, stvoriti ili ne, nov pravni subjekat na osnovu tog povezivanja.
Cilj ovakvih povezivanja i stvaranja grupacija preduzeća je ekonomski, odnosno poslovni interes, ali samo ako to povezivanje nije suprotno propisima o monopolu.
Privredno društvo, domaće ili strano, može obrazovati jedan ili više ogranaka. Ogranak je organizacioni deo privrednog društva koji nema svojstvo pravnog lica. Ogranak ima mesto poslovanja i zastupnike, a poslove sa trećim licima obavlja u ime i za račun privrednog društva.


PREDUZEĆE UOPŠTE
Pojam i vrste

Preduzeće je pravno lice koje osnivačkim aktom osnivaju pravna i/ili fizička lica radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti. Prema Zakonu o privrednim društvima, delatnošću se smatra proizvodnja i promet robe i obavljanje usluga na tržištu. Preduzeće ima svojstvo pravnog lica, a stiče ga upisom u sudski registar kod Trgovinskog suda.
Oblici preduzeća prema Zakonu o privrednim društvima su:
- društvo lica
- društvo kapitala i
- javno preduzeće.
Kao društvo lica može biti osnovano: ortačko društvo (o.d.) i komanditno društvo (k.d.), a kao društvo kapitala – društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i akcionarsko društvo (a.d.).

Ortačko društvo
Ortačko društvo osnivaju dva ili više isključivo fizičkih lica, ugovorom kojim regulišu sve svoje međusobne odnose povodom osnivanja preduzeća. Tom prilikom se obavezuju da će, uz sopstvenu neograničenu solidarnu odgovornost za obaveze preduzeća, obavljati određenu delatnost pod zajedničkim imenom, odnosno firmom. Ako dođe do situacije da je, na traženje poverioca, potrebno podmiriti neku obavezu ortačkog društva, svi „ortaci“ je podmiruju zajednički svom svojom imovinom.

Komanditno društvo
Kod komanditnog društva, najmanje jedan od osnivača odgovara za obaveze društva, neograničeno solidarno (komplementar), a takodje najmanje jedno lice odgovara do iznosa ugovorenog uloga u preduzeće (komanditar). Komplementar može biti fizičko lice, a komanditar i fizičko i pravno lice.

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Društvo sa ograničenom odgovornošću je preduzeće čiji osnivači ne odgovaraju za obaveze društva, već snose rizik poslovanja samo do visine svojih uloga, koji čine osnovni kapital društva. D.o.o. mogu osnivati jedno ili više fizičkih ili pravnih lica. Prilikom registracije ovih preduzeća, njihov kapital postaje imovina preduzeća.

Akcionarsko društvo
Akcionarsko društvo je preduzeće koje osnivaju pravna, odnosno fizička lica radi obavljanja delatnosti čiji je osnovni kapital utvrđen i podeljen na akcije određene nominalne vrednosti. Zbir nominalnih vrednosti svih akcija čini osnovni kapital akcionarskog društva. Kod akcionarskog društva sav osnivački kapital dobijen kupovinom akcija društva, prilikom osnivanja, takođe, gubi dotadašnjeg titulara i postaje vlasništvo a.d..

Javno preduzeće
Javno preduzeće je preduzeće koje obavlja delatnost od opšteg interesa, a koje osniva država, odnosno jedinica lokalne samouprave. Status javnog preduzeća stiče onaj pravni subjekat koji kumulira dva bitna uslova: obavljanje delatnosti od opšteg interesa i postojanje osnivača – države ili jedinice lokalne samouprave.

OSNIVANJE PREDUZEĆA

Kad neko ima ideju kojim poslom bi hteo da se bavi, pred njim je procedura otvaranja, odnosno osnivanja preduzeća-gde i kako to da ucini. Uz neophodnu papirologiju, preduzeće može da otpočne sa radom nakon 45 do 60 dana od prijave za upis u sudski registar. Osnivanje preduzeća određuje Zakon o privrednim društvima, Zakon o registraciji privrednih subjekata a pored navedenog i Propisi o jedinstvenoj klasifikaciji delatnosti.
Lica koja u smislu ovog zakona osnivaju preduzeće su osnivači društva.
Fizičko lice koje obavlja delatnost slobodne profesije, radi sticanja dobiti, uredno posebnim propisima, smatra se preduzetnikom.
Preduzeće mogu da osnuju i fizička i pravna lica. Fizička lica osnivaju ortačko, komanditno ili akcionarsko društvo i društvo sa ograničenom odgovornošću. Pravna lica mogu osnovati akcionarsko društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću i komanditno društvo u svojstvu komanditara. Osnivači i lica koja naknadno stupe u društvo jesu članovi društva. Fizičko lice moze biti član s neograničenom solidarnošću samo u jednom preduzeću. Jedno društvo ne može biti član drugog društva, a preduzetnik ne može da bude član ortačkog društva ni komplementar u komanditnom društvu.
Ugovor o osnivanju predstavlja osnivački akt preduzeća. Ako ga osniva jedan osnivač (jednočlano društvo), onda je to odluka o osnivanju. Osnivački akt se sačinjava u pismenom obliku, a potpisi osnivača preduzeća overavaju se kod nadležnog suda.
Obavezni elementi osnivačkog akta su:
1) naziv firme i sedište preduzeća
2) naziv firme osnivača i adresa, a kad je osnivač fizičko lice-njegovo ime, adresa i matični broj
3) delatnost preduzeća
4) osnivački ulog
5) prava, obaveze i odgovornost osnivača prema preduzeću i preduzeća prema osnivaču
6) uslovi i način utvrđivanja i raspoređivanja dobiti i snošenja rizika
7) zastupanje preduzeća
8) zaštita životne sredine


Preduzeće se osniva na određeno ili neodređeno vreme, a ukoliko osnivačkim aktom nije drugačije regulisano, smatra se da je preduzeće osnovano na neodređeno vreme.
Prema Zakonu o privrednim društvima, poslovno ime ili firma, sedište i delatnost čine osnovna obeležja jednog preduzeća, koja ga u pravnom prometu razlikuju od drugih i određuju njegov status.
Poslovno ime je naziv pod kojim privredno društvo posluje. Poslovno ime privrednog društva ne može da bude zamenljivo sa poslovnim imenom drugog privrednog društva, niti da izaziva zabunu o privrednom društvu ili njegovoj delatnosti.
Sedište preduzeća je mesto u kojem ono obavlja delatnost, a ako se ona obavlja u više mesta, sedištem se smatra mesto u kojem je sedište uprave i upisuje se u registar kod Trgovinskog suda. Zavisno od toga ko je vlasnik poslovnog prostora u kojem je sedište, potrebno je obezbediti vlasnički list ako je osnivač preduzeća ujedno i vlasnik, ili ugovor o zakupu. Sedište preduzeća određuje se osnivačkim aktom i registruje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.
Delatnost preduzeća predstavlja jedno od individualnih obeležja preduzeća. Svrha postojanja jednog preduzeća je obavljanje određenih poslova, a predmet tog poslovanja predstavlja delatnost preduzeća. Preduzeće može da obavlja jednu ili više delatnosti ako ispunjava propisane uslove za obavljanje svake od njih, a delatnosti posebno određene zakonom mogu se obavljati samo uz dozvolu nadležnog organa (Zakon o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja). Preduzeće moze proširiti svoju delatnost, utvrditi novu ili suziti postojeću delatnost, napustiti pojedine, ranije utvrđene delatnosti i utvrditi nove delatnosti, napuštajući sve ranije delatnosti.


Osnivanje ortačkog društva
Ortačko društvo se osniva ugovorom od strane dvoje ili više fizičkih lica koja se obavezuju da uz sopstvenu neograničenu, solidarnu odgovornost za obaveze preduzeća obavljaju određenu delatnost pod zajedničkom firmom. Osnivački kapital može biti u novcu, stvarima i pravima izraženim u novcu, kao i radu ili pružanju usluga.

Osnivanje komanditnog društva
Komanditno društvo se osniva ugovorom, obavezno u pismenoj formi, dva ili više lica radi obavljanja delatnosti pod zajedničkom firmom, od kojih najmanje jedno lice odgovara neograničeno solidarno za obaveze preduzeća (komplementar), a rizik najmanje jednog lica ograničen je na iznos ugovorenog uloga (komanditor). Komplementar je fizičko lice, a komanditor fizičko ili pravno lice. Kao ulog u preduzeće komplementar može uneti novac, stvari, prava, rad i usluge, a komanditor novac, stvari i prava.

Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću
Društvo sa ograničenom odgovornošću se osniva ugovorom o osnivanju, a ako ga osniva jedan osnivač-odlukom o osnivanju. Ono ima statut i najviše 30 članova. Ulozi članova d.o.o. moraju biti u celini upisani do prijave upisa u registar i ne mogu biti u radu ili uslugama. Do upisa u registar uplaćuje se na privremeni račun kod ovlašćene banke najmanje 50 odsto novčanog dela osnovnog kapitala, odnosno 50 odsto novčanog uloga pojedinog člana, a ostatak su uplaćuje u roku od 2 godine od dana registracije.

Osnivanje akcionarskog društva
Akcionarsko društvo se osniva odlukom o osnivanju kada ima jednog, a ugovorom o osnivanju kada ima više osnivača. Akcionarsko društvo može se osnovati simultano (istovremeno), otkupom svih akcija prilikom osnivanja, bez upućivanja javnog poziva za upis i uplatu akcija, a novčani kapital ovog društva ne može biti manji 10.000 dolara u dinarskoj protivvrednosti po kursu PBS na dan uplate i sukcesivno (postepeno), upućivanjem javnog poziva trećim licima za upis i uplatu akcija (prospekta), a u ovom slučaju novčani deo osnivačkog kapitala ne može biti manji od 20.000 dolara. Najniži nominalni iznos akcija ne može biti manji od 5 dolara, osim u slučaju kupovine pod povlašćenim uslovima. Viši nominalni iznos akcija treba da bude izražen u dinarskoj protivvrednosti koja je deljiva sa 10. Novčani osnivački ulog jednog akcionara ne može biti manji od 500 dolara, osim ako se kupuju akcije pod povlašćenim uslovima od strane zaposlenih.

Procedura za osnivanje preduzeća


Zasniva se na odredbama Zakona o preduzećima (Sl.list br. 29/96, 29/97, 59/98, 74/99, 97/01)
Trgovinski sud
- potrebna dokumentacija koja se podnosi uz prijavu za registrovanje preduzeća:
—Ugovor ili odluka o osnivanju preduzeća
—Statut preduzeća (osim za ortačko i komanditno društvo)
—Overen potpis ovlašćenog lica za zastupanje (overa se vrši u Sudu)
—Dokaz o uplati ili unošenju osnivačkog uloga
—Dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte fizičkog lica odnosno dokaz o registraciji osnivača pravnog lica)
—Dokaz o identitetu direktora (fotokopija lične karte)
—Dokaz o korišćenju prostora
—Komplet obrazaca za registraciju preduzeća kod privrednog suda

Zavod za statistiku (dobijanje matičnog broja)
- potrebna dokumentacija:
—Rešenje suda o registraciji preduzeća
—Popunjen obrazac ROJ-RP

Izrada pečata – ovlašćeni pečatorezac

Republički Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje
- potrebna dokumentacija:
—Rešenje suda o registraciji preduzeća
—Blanko obrazac M-1

PBS Zavod za obračun i plaćanje - na opštini gde je sedište preduzeća
—Pismeni zahtev
—Rešenje suda o registraciji (overena kopija)
—Obaveštenje organa nadležnog za poslove statistike (Republički zavod za statistiku) o razvrstavanju učesnika po delatnostima
—Zahtev za deponovanje sredstava kod određene banke
—Ugovor o deponovanju sredstava kod određene banke
—Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga
—Overu potpisa lica ovlašćenog za zastupanje na obrascu OP
—Dokaz o uplati propisane administrativne takse
—Izjavu osnivača pravnog lica ili radnje, da li je osnivač drugog pravnog lica odnosno radnje
—Potvrdu Zavoda da osnivač nema neizmirenih obaveza evidentiranih kod Zavoda, na dan koji prethodi danu podnošenja zahteva
—Potvrda da je osnivač izmirio svoje obaveze prema Upravi javnih prihoda


PRIVREDNI SISTEM SRBIJE

Jedan od prioritetnih ciljeva Republike Srbije, predstavlja njen put ka pristupanju zajednici koju čine zemlje članice EU. Međutim, taj put svakako nije jednostavan.
Od budućih članica zahteva se temeljno sprovođenje reformi u svim segmentima društva, što naravno podrazumeva i reformu privrednog sistema. S tim u vezi, vrši se promena društveno-ekonomskog političkog sistema koji je trajao više od 50 godina. Istovremeno se intenzivno radi na usklađivanju i harmonizaciji propisa sa propisima EU.
U tom smislu doneto je više od jedne polovine propisa od broja istih koje je potrebno doneti. Posao na planu donošenja preostalih propisa, verovatno će biti završen u toku 2-3 godine, do kada bi, naravno, u potpunosti bili usaglašeni sa stavovima EU.
Pitanje privatizacije društvene i državne imovine, prema nekim procenama, biće rešeno u toku 2007. godine.
Nakon uspostavljanja političke stabilnosti, Srbija će postati punopravna članica EU.

OSOBENOSTI PREDUZEĆA U SRBIJI SA ASPEKTA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Osobenosti ortačkog društva u Srbiji sa aspekta Zakona o privrednim društvima:
-Ortačko duruštvo u smislu ovog zakona jeste privredno društvo koje osnivaju dva ili više fizičkih i/ili pravnih lica u svojstvu ortaka društva radi obavljanja određene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom.
-Ortačko društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom.
-Ortaci ortačkog društva odgovorni su solidarno za sve obaveze društva celokupnom svojom imovinom, ako sa poveriocem nije drugačije ugovoreno.
-Ako ugovor ortaka društva sadrži odredbu suprotnu prethodnom stavu, ta odredba ugovora nema pravno dejstvo prema trećim licima.
-Ortaci ortačkog društva mogu svoje međusobne odnose, kao i odnose sa ortačkim društvom urediti slobodno, osim ako je zakonom drugačije uređeno.
-Osnivački akt ortačkog društva sadrži, obavezno:
1)puno ime i prebivalište svih fizičkih lica ortaka i poslovno ime i sedište pravnog lica svakog ortaka
2)poslovno ime i sedište društva
3)delatnost
4)označenje vrste i vrednosti uloga ortaka

-Osnivački akt ortačkog društva može da sadrži i druge elemente od značaja za društvo i ortake društva.
-Izmene i dopune osnivačkog akta ortačkog društva vrše se uz saglasnost svih ortaka društva, ako tim aktom nije drugačije određeno.
-Pored osnivačkog akta ortačko društvo može da ima i ugovor ortaka društva kojim se određuje naročito poslovanje društva i upravljanje.
-Ugovor ortaka ortačkog društva ne prilaže se uz prijavu za registraciju.
-Ugovor ortaka ortačkog društva sačinjava se u pisanoj formi i potpisuje ga svaki ortak.
-Ugovor ortaka ortačkog društva, odnosno njegove izmene i dopune imaju pravno dejstvo među ortacima od dana kada ga potpišu svi ortaci, ako tim ugovorom nije drugačije određeno.
-U slučaju neusklađenosti između osnivačkog akta ortačkog društva i ugovora ortaka ortačkog društva, primenjuje se osnivački akt društva.
-Ulog ortaka u ortačko društvo može biti u novcu, stvarima i pravima, kao i u radu ili uslugama, koji su izvršeni ili treba da budu izvršeni.
-Ortaci ortačkog društva ulažu uloge jednake vrednosti.
-Na kraju poslovne godine ortaci usvajaju finansijski izveštaj kojim se utvrđuje dobit i gubitak ortačkog društva i učešće svakog ortaka u dobiti i gubitku.
-Dobit ortačkog društva raspoređuje se ortacima na jednake delove.
-Gubitak ortačkog društva raspodeljuje se na ortake društva na jednake delove.
-Deo dobiti koji pripada ortaku ortačkog društva u dobiti ortačkog društva, isplaćuje se najkasnije u roku od 3 meseca od dana usvajanja finansijskog izveštaja.
-Ako osnivački akt osnivačkog društva sadrži odredbu kojom se određuje samo udeo u dobiti ili samo udeo u gubitku, smatra se da se ona odnosi i na dobit i na gubitak.
-Ortačko društvo prestaje:
1)istekom vremena na koje je osnovano ili ispunjenjem cilja osnivanja
2)odlukom ortaka o prestanku
3)stečajem drukštva
4)neobavljanjem poslova neprekidno u periodu od 2 god.
5)sudskom odlukom o prestanku
6)nastupanjem bilo kojeg drugog događaja određenog osnivačkim aktom ili ugovorom ortaka društva koji ima za posledicu prestanak društva

-Ako osnivačkim aktom ili ugovorom ortaka društva nije drugačije određeno, svojstvo ortaka u ortačkom društvu prestaje u slučaju:
1)smrti ortaka
2)otvaranja stečajem nad nekim od ortaka
3)otkaza nekog ortaka
4)donošenja odluke ortaka u skladu sa osnivačkim aktom, ugovorom ortaka društva i ovim zakonom
5)u drugim slučajevima određenim osnivačkim aktom ili ugovorom ortaka društva

Osobenosti komanditnog društva u Srbiji sa aspekta Zakona o privrednim društvima:
-Komanditno društvo u smislu ovog zakona, jeste privredno društvo koje osnivaju dva ili više fizičkih i/ili pravnih lica u svojstvu ortaka, radi obavljana određene delatnosti, pod zajedničkim poslovnim imenom, od kojih najmanje jedno lice odgovara neograničeno za njegove obaveze (komplementar), a najmanje jedno lice odgovara ograničeno do visine svog ugovorenog uloga (komanditor).
-Komanditno društvo za svoje obaveze odgovara celokupnom imovinom.
-Na komanditno društvo primenjuju se odredbe ovog zakona o ortačkom društvu, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.
-Komplementari imaju status ortaka ortačkog društva, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.
-Osnivački akt komanditnog društva sadrži obavezno:
1)puno ime i prebivalište svakog fizičkog lica i poslovno ime i sedište pravnog lica komplementara i komanditora, kao i označenje svojstva ortaka
2)poslovno ime i sedište društva
3)označenje vrste i uloga svakog osnivača
4)delatnost

-Osnivački akt komanditnog društva može da sadrži i druge elemente od značaja za društvo i komplementare.
-Osnivački akt komanditnog društva menja se saglasnošću svih komplementara i komanditora društva, ako tim aktom nije drugačije određeno.
-Izmene osnivačkog akta komanditnog društva kojima se povećavaju obaveze ortaka društva određene tim aktom ili kojim se određuju nove obaveze ortaka društva, vrše se uz saglasnost ortaka društva na koje se te izmene odnose.
-Pored osnivačkog akta, komanditno društvo može imati i ugovor ortaka društva kojim se određuje, naročito poslovanje društva i upravljanje.
-Ugovor ortaka komanditnog društva ne prilaže se uz prijavu za registraciju.
-Ugovor ortaka komanditnog društva sačinjava se u pisanoj formi i potpisuju ga svi ortaci.
-Ugovor ortaka komanditnog društva i promene ugovora imaju pravno dejstvo među ortacima danom potpisivanja svih ortaka, ako tim ugovorom nije drugačije određeno.
-U slučaju neusklađenosti osnivačkog akta komanditnog društva i ugovora ortaka društva, primenjuje se osnivački akt.
-Ulog komanditora u komanditno društvo može biti novčani i nenovčani, uključujući i izvršeni rad i usluge u komanditnom društvu.
-Komanditor u komanditno društvo unosi ceo ugovoreni ulog pre sticanja svojstva komanditora.
-Komplementar komanditnog društva ne može preneti ceo ili deo svog uloga bez saglasnosti svih komanditora i komplementara.
-Komanditor komanditnog društva može preneti deo ili ceo svoj udeo prodajom, poklonom, nasleđem ili na drugi način.
-Komanditori i komplementari učestvuju u deobi dobiti i snošenju gubitka društva srazmerno procentu udela u društvu.
-Jedan ili više komplementara vode poslove komanditnog društva (poslovođenje).
-Komanditor ne može vršiti polovođenje društva.
-Komanditor ne može da zastupa komanditno društvo prema trećim licima.
-Komanditno društvo ne prestaje u slučaju smrti komanditora, kao ni u slučaju prestanka komanditora koji nije fizičko lice.

Osobenosti društva sa ograničenom odgovornošću sa aspekta Zakona o privrednim društvima:
-Društvo sa ograničenom odgovornošću u smislu ovog zakona jeste privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica, u svojstvu članova društva, radi obavljanja određene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom.
-Društvo sa ograničenom odgovornošću odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom.
-Član društva sa ograničenom odgovornošću ne odgovara za obaveze društva, osim do iznosa neunetog uloga u imovinu društva.
-Članovi društva sa ograničenom odgovornošću, svoje međusobne odnose u društvu, kao i odnose sa društvom, urđuju slobodno ako ovim zakonom nije drugačije uređeno.
-Osnivački akt društva sa ograničenom odgovornošću sadrži, obavezno:
1)puno ime i prebivalište svakog fizičkog lica i poslovno ime i sedište svakog pravnog lica člana društva
2)poslovno ime i sedište društva
3)delatnost
4)iznos osnovnog kapitala i iznos, vrstu i vrednost uloga svakog osnivača i opis vrste i vrednost nenovčanog uloga
5)način i vreme unošenja nenovčanih uloga, odnosno vreme uplate novčanih uloga
6)ukupan iznos troškova osnivanja, odnosno procenjeni iznos svih troškova plaćenih od društva ili zaračunatih društvu u vezi osnivanja, a po potrebi troškove pre nego što je utvrđeno da društvo ispunjava uslove za početak poslovanja
7)odobrene posebne pogodnosti bilo kom licu koje je učestvovalo u osnivanju društva ili u poslovima pre osnivanja društva ili utvrđivanja ispunjenosti uslova za početak poslovanja

-Osnivački akt društva sa ograničenom odgovornošću može sadržati i druge odredbe, uključujući i odredbe koje može sadržati i ugovor članova društva.
-Društvo sa ograničenom odgovornošću pored osnivačkog akta, može da ima i ugovor članova društva kojim se uređuje naročito poslovanje društva i upravljanje. Ugovor članova društva sačinjava se u pisanoj formi i naročito sadrži odredbe o:
1)obavezama članova društva na dodatne uloge pored osnovnih uloga, kao i o posebnim naknadama i posledicama u slučaju neispunjenja takvih obaveza
2)posebnim uslovima i načinu prenosa udela članova društva koji se razlikuju od načina uređenog ovim zakonom
3)načinu za ostvarivanje prava glasa članova društva ili prava na dividendu (jednako pravo, pravo u skladu sa udelom u osnovnom kapitalu društva ili pravo utvrđeno na neki drugi način)
4)postupku odlučivanja, uključujući i postupak za odlučivanje u slučaju blokade odlučivanja među članovima društva

-Ugovor članova društva sa ograničenom odgovornošću ne dostavlja se uz prijavu za registraciju.
-Ugovor članova društva sa ograničenom odgovornošću, kao i njegovo izmene i dopune, proizvode pravno dejstvo danom potpisivanja od svih članova društva, ako ugovorom nije drugačije određeno.
-U slučaju neusklađenosti osnivačkog akta društva sa ograničenom odgovornošću i ugovora članova društva, primenjuje se osnivački akt društva.
-Osnivačkim aktom društva sa ograničenom odgovornošću je određeno da troškove osnivanja društva snosi društvo ili osnivači.
-Ulozi članova društva sa ograničenom odgovornošću mogu biti novčani ili nenovčani, uključujući i izvršeni rad i pružene usluge društvu, i ti ulozi ne moraju biti jednake vrednosti.
-Novčani deo osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću na dan uplate iznosi najmanje 500,00 (petstotina) evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu, od čega se najmanje polovina uplaćuje na privremeni račun do registracije društva, a ostatak se uplaćuje na račun društva u roku od dve godine od dana registracije.
-Osnovni kapital se može povećavati i smanjivati.
-Član društva sa ograničenom odgovornošću stiče udeo u osnovnom kapitalu društva srazmerno vrednosti uloga.
-Član društva sa ograničenom odgovornošću može imati jedan udeo u društvu.
-Ako član društva sa ograničenom odgovornošću stekne jedan ili više udela, ti udeli se spajaju sa postojećim udelom i zajedno čine jedan udeo.
-Pravo glasa članova društva sa ograničenom odgovornošću, kao i imovinska prava prema društvu uključujući i učešće u dobiti i raspodeli likvidacionog viška, srazmerni su udelima članova u ukupnom uplaćenom osnovnom kapitalu društva u vreme ostvarivanja tih prava, ako osnivačkim aktom nije drugačije određeno.
-Društvo sa ograničenom odgovornošću mora imati knjigu udela.
-Udeo člana društva sa ograničenom odgovornošću može se slobodno prenositi.
-Društvo sa ograničenom odgovornošću prestaje:
1)istekom vremena određenog u osnivačkom aktu
2)odlukom skupštine članova
3)statusnim promenama koje vode prestanku društva
4)stečajem (bankrotstvom)
5)pravosnažnom odlukom kojom se utvrđuje da je registracija društva bila ništavna i određuje brisanje društva
6)nastupanjem događaja određenog osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva

-Jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću prestaje u slučaju stečaja ili likvidacije nad jedinim članom koji nema pravnog sledbenika, odnosno smrću člana koji nema naslednika udela.

Osobenosti akcionarskog društva u Srbiji sa aspekta Zakona o privrednim društvima:
-Akcionarsko društvo u smislu ovog zakona jeste privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica u svojstvu akcionara radi obavljanja određene delatnosti, pod zajedničkim poslovnim imenom, čiji je osnovni kapital utvrđen i podeljen na akcije.
-Akcionarsko društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom.
-Akcionari akcionarskog društva ne odgovaraju za obaveze društva, osim do iznosa ugovorenog a neuplaćenog uloga u imovinu društva, u skladu sa ovim zakonom.
-Osnivački akt akcionarskog društva sadrži obavezno:
1)puno ime i prebivalište fizičkog lica, odnosno poslovno ime i sedište pravnog lica svakog osnivača društva
2)poslovno ime i sedište društva
3)delatnost
4)označenje da li je društvo otvoreno ili zatvoreno
5)iznos osnovnog kapitala upisanog i uplaćenog, i način njegovog unošenja, odnosno oblik u kome se unosi ulog
6)broj akcija i njihovu nominalnu vrednost, odnosno kod akcija koje nemaju nominalnu vrednost njihovu računovodstvenu vrednost, vrste i klase akcija koje je društvo ovlašćeno da izda, kao i pravo akcija svake klase
7)broj akcija svake vrste i klase koje su upisane i izdate
8)identifikaciju osnivača koji daje nenovčane uloge, opis tih uloga i broj i vrsta akcija za te uloge
9) trajanje društva, osim ako je osnovano na neodređeno vreme
10)ukupni ili procenjeni iznos troškova u vezi sa osnivanjem društva koji padaju na teret društva pre nego što je utvrđeno da društvo ispunjava uslove za početak rada
11)posebne pogodnosti do dana osnivanja društva ili do momenta kad je društvo ovlašćeno da počne poslovanje, koje su date osnivačima ili drugomm licu koje je učestvovalo u osnivanju društva ili poslovima koji su bili potrebni za dobijanje takvog ovlašćenja

-Osnivački akt akcionarskog društva može da sadrži i:
1)imena i adrese prvog direktora, odnosno članova prvog upravnog odbora
2)ovlašćenje upravnom odboru da izda odobrene (ovlašćene, neizdate) akcije u skladu sa ovim zakonom i statutom
3)ograničenja prenosa akcija zatvorenog akcionarskog društva
4)druga pitanja, koja u skladu sa ovima zakonom mogu biti sastavni deo osnivačkog akta ili statuta društva

-Akcionarsko društvo pored osnivačkog akta može da ima i statut kojim se bliže uređuje poslovanje i upravljanje društvom koji se sačinjava u pisanoj formi i ne dostavlja se uz prijavu za registraciju.
-Ako akcionari ulažu uloge u stvarima i pravima, jedan ili više ovlašćenih procenjivača sastavljaju izveštaj o proceni pre registracije društva, a procenjivač može biti ovlašćeno fizičko lice ili privredno društvo ovlašćeno za reviziju u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.
-Ulog u akcionarsko društvo u zamenu za izdavanje akcija može se uneti u novcu ili u stvarima i pravima, ali ne i u radu i uslugama društvu, bilo da su izvršeni ili budući.
-Akcionarsko društvo može biti zatvoreno i otvoreno.
-Ako u osnivačkom aktu nije navedena vrsta akcionarskog društva, akcionarsko društvo je otvoreno.
-Zatvoreno akcionarsko društvo je društvo čije se akcije izdaju samo njegovim osnivačima ili ograničenom broju drugih lica u skladu sa zakonom.
-Akcionarsko društvo se smatra otvorenim ako osnivači učine javni poziv za upis i uplatu akcija u vreme osnivanja društva, odnosno ako takav poziv učini društvo nakon osnivanja.
-Akcionarsko društvo može izdavati: obične (redovne) i preferencijalne (povlašćene) akcije.
-Upis i evidentiranje akcija se vrši u Centralni registar za hartije od vrednosti.
-Dividenda na akcije bilo koje vrste ili klase plaća se svim akcionarima srazmerno nominalnoj vrednosti akcija, odnosno srazmerno računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, osim u slučaju delimično plaćenih akcija.
-Skupštinu akcionarskog društva čine akcionari.
-Zatvoreno akcionarsko društvo ima direktora ili upravni odbor.
-Otvoreno akcionarsko društvo ima upravni odbor.
-Odredbe ovog zakona o upravnom odboru otvorenog akcionarskog društva primenjuju se i na direktora zatvorenog akcionarskog društva kad nema upravni odbor.
-Broj članova upravnog odbora otvorenog akcionarskog društva utvrđuje se osnivačkim aktom.
-Likvidacija privrednog društva sprovodi se u skladu sa ovim zakonom kada društvo ima dovoljno finansijskih sredstava za pokriće svih svojih obaveza, a sprovode je organi uprave.

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Proces tranzicije koji se neminovno nameće, na putu do konačnog cilja, prošle su mnoge zemlje sadašnje članice EU, pa otuda isti nije mimoišao ni Srbiju.
Privreda Srbije zbog dobro poznatih ratnih događanja na ovim prostorima, kao i na prostorima u okruženju u poslednjih 10-15 godina je intenzivno urušavana.
Politikom svetskih moćnika, nekada respektivna privreda naše zemlje doživela je totalni slom. Najpre, uvođenjem sankcija a zatim zbog posledica bombardovanja, privreda Srbije, apsolutno je unazađena i dovedena na nivo iz perioda 50-ih godina prošlog veka. Delimično ili totalno uništeni industrijski objekti uz gubitak tržišta, uslovili su drastičan pad obima proizvodnje. Iz pomenutog razloga, proistekla je potreba za otpuštanjem velikog broja zaposlenih. U uslovima kada privreda Srbije samo delimično funkcioniše, broj nezaposlenih se stalno uvećava, standard građana u skladu sa kupovnom moći, naravno, ima tendenciju svakodnevnog opadanja.
Rešenje nagomilanih problema, treba tražiti u očekivanju novih investicionih ulaganja od strane domaćih i inostranih investitora. Uvođenjem svežeg kapitala u privredne tokove Srbije rezultiralo bi rastom industrijske proizvodnje, značajnim smanjenjem broja nezaposlenih i jačanjem standarda građana. Eliminisanjem sive ekonomije i povratkom izgubljenog tržišta, savesnim i odgovornim poslovanjem, povratili bismo ranije godinama stican ugled u poslovnom svetu.


LITERATURA

-Društva kapitala, Sekula Novaković
-Postupak usklađivanja privrednih subjekata sa Zakonom o preduzećima, Mirjana Trninić
-www.emagazin.co.yu
-Zakon o privrednim društvima, „Sl. glasnik RS“, br. 125/2004
-Zakon o privrednim društvima, „Sl. glasnik RS“, br. 29/96, 29/97, 59/98, 74/99, 97/01

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 

 preuzmi seminarski rad u wordu » » »

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD