OSTALI SEMINARSKI RADOVI
- FINANSIJSKI MENADŽMENT -
on line pet shop  

 

POCETNA STRANA

Seminarski i Diplomski Rad
 
BESPLATNI SEMINARSKI RAD IZ FINANSIJSKOG MENADŽMENTA
 
 

Menadžment za pravne i kadrovske poslove

Informacioni sistemi – pojam, znacaj


Informacioni sistemi predstavljaju koordinisanu povezanost skupa metoda, tehnike i organizacije oblikovanih tako da potpomognu ostvarivanju funkcije organizacije koja je u odredenu svrhu i osnovana. Funkcionisanjem informacionog sistema treba da se obezbedi raspolaganje informacija koje mogu imati znacaj u pravom trenutku i pod što racionalnijim uslovima. Sa informacijama koje organizacija raspolaže a koje su još upravljacke informacije, upravni organi transformišu ih u regulacione signale kojim ce se organi nižeg stepena rukovoditi. Kada informacije iz odredene celine – sistema stignu u bilo kom vidu(zahtev,molba, rešenje) možemo imati i povretnu spregu od organizacije kojoj je upucena.
Upravljacki informacioni sistemi u savremenom smislu, uporedo sa razvojem informatike i kibernetike, predstavljaju veoma važnu komponentu u prikupljanju i raspolaganju informacijama, kao i komunikaciju sa drugim podsistemima. Informacija (lat. informatio – objašnjenje, saopštenje), predstavlja podatak o nekoj ranije nepoznatoj cinjenici a koja u odredenom trenutku u odredeno vreme može biti od velike važnosti, u zavisnosti od njenog kvaliteta. U teoriji informacija podrazumevamo verovatnocu da se odredeni sistem nalazi u jednom od više mogucih stanja, što znaci da od broja mogucih stanja zavisi sadržaj informacije i tehnika njenog prenosa(1).
Informacioni sistemi, u zavisnosti od nacina i tipa koji su ustanovljeni, u direktnoj je vezi kvalitet odlucivanja. U osnovi informacionog sistema leži i funkcija planiranja, kao jedna od važnih funkcija manadžmenta. Kako bi donosilac odluka mogao definisati ciljeve, mora imati uvid u sadašnje stanje i pre svega raspolagati informacijama svih nivoa i sistema. Kako menadžeri te informacije prikupljaju zarad odredivanje akcija koje ce efektuirati u buducnosti, one moraju biti proverene i pravovremene.
Za planske odluke potrebne su informacije o realizovanju planskih odluka ali i o buducem toku dogadaja. Planske odluke je teže obraditi i prikupiti nego informacije o prošlim ili trenutnim dogadajima ali uloga menadžera nije da raspolaže buducim informacijama dobijenim nekog od subjekata, vec je njegova uloga da ih pravi, donosi.

_____________________________________________________________________
(1) Sistemi, upravljanje sistemima, sistematske discipline, tehnike i metode; Leksikon pojmova, 1970.Beograd. S.Guberenic, O. Mikic, R. Petrovic


Menadžment za pravne i kadrovske poslove


Menadžment za pravne i kadrovske poslove posluje sa nekoliko podsistema u okviru svoje organizacije a to su služba za ekonomsko finansijske poslove, i služba za komercijalne poslove.

U okviru menadžmenta službe za pravne, kadrovske, i opšte poslove postoji povratna sprega izmedu podsistema službe. Pre svega mislimo na službu za ekonomsko – finansijske poslove na taj nacin što služba za pravne,kadrovske i opšte poslove razdužuje pazar, zatim služba za pravne poslove šalje kadrovske upitnike, zbirne racune, kreditna zaduženje, zshtev za kompezacijom, a iz službe za ekonomske i finansijske poslove pristižu priznanice o obavljenim transakcijama.
Služba za komercijalne poslove u sprezi je sa menadžmentom službe za pravne, kadrovske, i opšte poslove putem naloga za izdavanje HTZ opreme. Ova dva podsistema posluju u okviru menadžmenta službe za pravne, kadrovske, i opšte poslove i za službu obavljaju specijalizovane zadatke u oblasti finansija i ekonomije,kao i komercijalnih poslova.

U sklopu aktivnosti menadžmenta službe za pravne, kadrovske, i opšte poslove obavljaju se aktivnosti i razmena informacija i sa sistemima iz okruženja. Kao takve poznajemo razne službe. Obzirom da je sistem širok spektar, službe jedna od njih je služba saobracajne organizacije u vidu slanja dokumenata poput zahteva za ponudom TA, zatim ugovor, ugovor_ov,a kao povratni dokument pojavljuje se ponuda _SF.
U sistemu iz okruženja posluje i fond za penziono osiguranje, dokumenta koja se šalju iz menadžmenta službe za pravne, kadrovske, i opšte poslove su prijave na osiguranje (M-1), prijava promena u toku osiguranja (M-3), potvrda o radnom mestu i opisu posla. Potrebne informacije menadžment službe za pravne, kadrovske, i opšte poslove šalje potrebnu dokumentaciju zavodu za zdravstveno osiguranje i to potvrda o radnom mestu i opisu posla , prijava promena u toku osiguranja M-3, prijava na osiguranje M-1, kao i uput zdravstveno stacionarnoj ustanovi. Prema zakoni o radu, radnici u organizaciji moraju biti prijavljeni na odredenom radnom mestu, kao što moraju imati uredne prijave za osiguranje i uplacivati srazmerno licnom dohotku u fond za penziono osiguranje. Za osiguravajuce društvo šalju se zahtevi za prijavu štete.
Menadžment za pravne i kadrovske poslove je u povratnoj sprezi sa opštim organizatorom, u tom vidu što iz službe stižu razne vrste ugovora, izveštaji o prijavljanim kandidatima, kao i ponude zahtevi i sugestije. Iz službe koja se bavi opštim organizovanjem – posredovanjem, kao povratne informacije i dokumenta šalju se potvrde o ponudi i prodaji,nalog za otvaranje radnog mesta kako bi služba opšteg organizovanja dovodila u neposrednu vezu kandidata za radno mesto ukoliko njegovo kandidovanje prati potrebna dokumentacija i ako je zadovoljio potrebne uslove. Nalog za prijem kandidata i njegovo izveštavanje, je takode povratna dokumentacija, nalog promene statusa, i na kraju stižu iz službe opštih organizatora predlozi prodajnih ponuda.
Menadžment za pravne i kadrovske poslove je u povratnoj sprezi sa sistemom tržišta rada, na taj nacin što radnici dostavljaju potrebnu dokumentaciju u vidu molbe za prijem u radni odnos, konkursnih dokumenata i i u slucaju zapošljenja dokumenata za prijem. Na osnovu te dokumenatacije koja se obraduje u menadžmentu za pravne i kadrovske poslove putem povratne sprege šalje podnosiocima dokumanata na tržištu rada uput za obavljanje sistermatskog lekarskog pregleda, a ukoliko si primljeni u radni odnos, izveštavanje kandidata, rešenje o rasporedu na poslove i radne zadatke koje ce prijemnici obavljati i naravno ugovor o radu. U tu dokumentaciju ulaze i potvrde o gustini radne snaga koja je potrebna službama na tržištu rada, radi evidentiranja, rešenja o korišcenju godišnjih odmora, na koje prema zakonu o radu prijemnici imaju pravo.Rešenja za eventualno porodiljsko odsustvo služba šalje tržištiu rada radi zakljucenja porodiljskog odmora.

Menadžment za pravne i kadrovske poslove u povratnoj je sprezi i sa menadžmentom ugostiteljskim objektima iz okruženja. Aktivnosti se obavljaju u vidu povratnih dokumentacija. Iz menadžmenta službe pravne i kadrovske poslove šalju se ugovori, vauceri, rezervacije u ugostiteljskim objektima,ako se radi o poslovnim rucku ili slicno, ali šalje se i dokumentacija predlozi prodajnih ponuda, zahtevi za ponudom. Sa druge strane menadžment ugostiteljskih objekta odgovara na neke zahteve i ponude menadžmenta za pravne i kadrovske poslove, i to u vidu ugovora, racuna, vaucera, potvrde prodajne ponude i slicno.
Zavod za tržište rada nije u povratnoj sprezi sa menadžmentom za pravne i kadrovske poslove, ali u sistemu zavod svoja dokumenta i informacije prosleduje drugim sistemskim organizacijama. Menadžment za pravne i kadrovske poslove šalje prijave o slobodnim radnim mestima, kao i prijave ukoliko su kandidati primljeni u radni odnos, ali i prijave o prestanku radnog odnosa.
Radnici kao korisnici dobijaju razna dokumenta i informacije iz menadžmenta za pravne i kadrovske poslove, a oni se najcešce odnose na ugovore- koji mogu biti razlicite vrste kao što smo videli za pocetak su to ugovori o radu, cime se zasniva radni odnos. Iz tog radnog odnosa, da ne kažemo ugovora, radnici imaju prava i obaveze, radni odnos podrazumeva placanje za rad da li po satu, jedinici proizvoda, ucinku uslovljeno je ugovorom, ali bitno je da uplatnice o dohotku se šalju iz menadžmenta za pravne i kadrovske poslove, tu su i nalozi blagajni, vauceri, karte. Ukoliko radnici sklope ugovor sa nekom organizacijom o kupovini izvesne robe, kao i njene cene i kolicine, a placanje žele izvršiti na rate, šalju dokumentaciju o administrativnoj zabrani službi, kao vid povratne sprege.

Služba za platni promet evidentira takve transakcije i zapravo ih obavlja. Menadžment za pravne i kadrovske poslove odobrava administrativnu zabranu, šalje potrebnu dokumantaciju u najvecem broju slucajeva uplatnicu, a služba za platni promet je dužna da o tome dostavi priznanicu.

Korisnici javnog preduzeca Rudarskog basena Kolubara su takode u sistemu i u povratnoj sprezi sa menadžmentom za pravne i kadrovske poslove, aktivnost izmedu ove dve organizacije obavlja se u vidu slanja dokumentacije i informacija iz javnog preduzeca u vidu zahteva za ponudom, informacije poput sugestije, slanje ugovora menadžentu službe, spisak radnika i njihovi statusi radi evidentiranja u menadžmentu za pravne i kadrovske poslove. Kao povratne informacije služba šalje predloge prodaje, kreditna zaduženja, ugovore, ali i postoji i interna aktivnost dve organizacije bez pratece dokumentacije,a radi se o neformalnim predlozima, pomoci na formalna pitanja, sugestija.

Ministarstvo unutrašnjih poslova u okviru svog delovanja u povratnoj sprezi je sa mnogim organizacijama iz sistema. Sa menadžmentom za pravne i kadrovske poslove je povezan u tom smislu što recimo mnogi kandidati navode u upitnicima, ugovorima mnoštvo podataka. Kako se može destiti da neke od njih nisu tacne menadžent službe mora iste i proveravati. Takve operacije se obavljaju u vidu zahteva za proveru podataka, ali to nekada i ne moraju biti aktivnosti pracene zvanicnim dopisima, mogu biti i neformalna saopštenja, provere, izveštavanja.

Zakljucak


Postojanje informacionih sistema i rasposlaganje informacijama, povratne sprege izmedu podsistema i sistema iz okruženja i nacina na koji funkcionišu, su važne teme posebno u novijem dobu sa razvojem informatike i informatickih sistema.
Saradnja sa sistemima i podsistemima i uslovno receno njihova hijerarhija veoma je važan segment naucnog ali i prakticnog istraživanja. Da na ovom mestu ne i taksativno nabrajali bitnost normalnog i savrešenijeg komuniciranja službi u informacionom sistemu, recimo samo da se normalno odvijanje aktivnosti i razmena informacija u savrenom sistemu ne može zamisliti bez i informatike, racunarstva i informacionih sistema i njihove povezanosti. Danas je gotovo sigurno da ne postoji neka ljudska, državna, institucionalna delatnost a koja se na oslanja na primenu informatike, informacionih sistema. Neki autori sa pravom trvrde da je danas informacija najskuplja. U razvijenom sistemu do njih se lako dolazi. Kako organizacije nisu autohotne jedinice u svom poslovanju moraju se oslanjati na delatnost drugih jedinica kako u sistemu, tako i u podsistemu. Svaki zastoj u lancu delatnosti koje jedinice obavlaju reflektuju se i na ostale organizacije, jer podatak, inforamcija je validna samo ukoliko je na pravom mestu u potrebno vreme.
Kako jedan sistem funkcioniše i kojom brzinom ce se odvijati transformacija ulaza, izlaza pracenje stanja i parametara zavisi od razvijenosti informacionog sistema.
Širina shvatanja sistema može se objasniti jednom piramidalnom strukturom, u svakom sistemu poostoji podsistem a svaki sistem i podsistem funkcioniše sa sistemima iz okruženja. Najprostiji upravljacki sistemi ne postoje izolovani, oni moraju biti povezani sa nekim. Neophodan uslov postojanja u sistemu bar i potenicjalnih mogucnosti za upravljanje je njegova organizovanost to jest postojanje odredenje strukture. Primer za to je recimo preduzece koje pod dejstvom odredenih informacija sa tržišta novca izvršava odredenu akciju razlicitu od akcije po drugima informacijama. Koje informacije ce se upotrebiti zavisi od njihovog broja povezanosti i proverivosti, kao i vremena u kome se upotrebljavaju tj. da li su pravovremene. Tamo gde nema izbora,nema ni uspešnog menadžmenta - ''prokeleta mogucnosti izbora mora da postoji'',Branimir Štulic -Put za Katmandu. Mogucnost alternativnih rešenja, njihov izbor, jedno su od glavnih pitanja savremenog menadžmenta, i ne samo raspolaganje informacija vec njihov izbor, intutitivne sposobnosti menadžerskog tima korišcenje informacija produktivno, njihova proverivost, cine okosnicu definisanja ciljeva svake organizacione jedinice posebno proizvodne.
Pecat tome daje informacioni sistem i njegovo pravilno funkcionisanje, jer na taj nacin postoji kontinuitet i manje rizika da se odluke koje se donose u sadašnjosti a efektuiraju u buducnosti, odnose na pravilnu upotrebu.

Literatura :


1. Sistemi, upravljanje sistemima, sistematske discipline, tehnike i metode; Leksikon pojmova, 1970.Beograd. S.Guberenic, O. Mikic, R. Petrovic
2. Principi kibernetike – Lerner
3.Internet

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 

 preuzmi seminarski rad u wordu » » »

Besplatni Seminarski Radovi


SEMINARSKI RAD